TEMPTED IN DUTCH

Translation of Tempted in Dutch

S Synonyms

Results: 410, Time: 0.0939

geneigd (85) verleid (57) in de verleiding (31) verleidelijk (26) verleidde (11) verleidt (10) in verzoeking gebracht (4) tartte (3) verleiden (3)

Examples of using Tempted in a sentence and their translations

I was somewhat tempted to respond to them myself.
Ik was enigszins geneigd zelf te reageren.
You're not tempted to forget?
Je bent niet geneigd het te vergeten?
I can be tempted like any man, but i love my wife.
Ik kan verleid worden, zoals elke man maar ik houd van mijn vrouw.
I'm tempted to say"Catty.
Ik ben geneigd" kattig" te zeggen.

I am tempted by this place, denise.
Ik ben verleid door deze plaats,denise.
I was tempted.
Ik was in de verleiding.
You're not tempted, all that devotion?
Je bent niet in de verleiding, al die toewijding?
So bad that you're tempted to just give up.
Zo slecht, dat het verleidelijk is om op te geven.
You will be tempted but you have got to resist it.
Je word verleid maar je moet het weerstaan.
I'm tempted to let you try.
Ik ben geneigd het je te laten proberen.
Tempted, aren't'ya?
Verleidelijk, nietwaar?
I'm tempted to wipe out all witnesses.
Ik ben geneigd alle getuigen te elimineren.
I was tempted to take the oath with you.
Ik was in de verleiding om de eed af te leggen.
She tempted a negro.
Ze verleidde een neger.
And will often be tempted to what is not truly fair and just.
En zal dikwijls worden verleid, tot wat niet werkelijk rechtvaardig en juist is.
Was tempted by easy money.
Werd verleid door gemakkelijk geld.
The devil tempted you, i suppose. yes.
De duivel verleidde je, veronderstel ik.
I'm tempted to say menehune.
Ik ben geneigd te zeggen, menehune.
Were you tempted by his offer, my dear?
Kwam je in de verleiding door zijn aanbod, liefje?
But i tempted fate, and because of that, he died.
Maar ik tartte het lot en daardoor stierf hij.
I'm tempted, but, uh, won't it get me kicked out?
Verleidelijk, maar word ik er dan niet uitgezet?
I was tempted, athena, and i have some guilt about that.
Ik was in de verleiding, athena. en daar voel ik me schuldig over.
I'm tempted, but i need assurances about the partner track.
Het is verleidelijk maar ik wil meer zekerheid over het partnerschap.
These are, I'm tempted to say, the tears of happiness.
Dit zijn, ben ik geneigd te zeggen, tranen van geluk.
He can be tempted into battle?
Hij kan verleidt worden tot een strijd?
I tempted fate.
Ik tartte het noodlot.
You tempted me.
Jij verleidde mij.
You have tempted me, true, but i never succumbed.
Je hebt me verleid, inderdaad, maar ik heb nooit toegegeven.
Do you not see how a little girl might be tempted by this?
Zie je niet hoe een klein meisje erdoor verleidt kan worden?
And we are always being tempted up to our neck.
We laten ons altijd verleiden tot aan onze nek.

Results: 410, Time: 0.0939

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More