IT IS ESSENTIAL IN FINNISH

Translation of It Is Essential in Finnish

Results: 2489, Time: 0.1849

Examples of using It Is Essential in a sentence and their translations

It is essential to promote quality employment based on educating employees.
On tärkeää edistää laadukasta työllisyyttä, joka perustuu työntekijöiden kouluttamiseen.
It is essential to discuss the forthcoming route.
On tärkeää keskustella tulevasta reittiä.
It is essential to guarantee a high level of food safety.
On välttämätöntä varmistaa elintarviketurvallisuuden korkea taso.
It is essential that this is implemented in full.
On välttämätöntä, että tämä pannaan täytäntöön täysimääräisesti.
On olennaista
It is essential that motorcyclists be trained.
On olennaista, että moottoripyöräilijöitä koulutetaan.
For regional comparisons, it is essential to take the size of the regions into consideration.
Aluevertailuissa on olennaista ottaa huomioon tarkasteltavien alueiden koko.
It is essential that we improve the monitoring of national performance.
On olennaisen tärkeää, että kehitämme kansallisten tulosten seurantaa.
It is essential that business secrets and other confidential information are protected.
On olennaisen tärkeää suojella liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja.
It is essential that the assets of the FE are used for the furtherance of its public benefit purpose.
On oleellista, että FE:n varoja käytetään sen yleishyödyllisen tarkoituksen edistämiseen.
Secondly, it is essential that Europe comes up with a new industrial project for the automobile sector.
Toiseksi on oleellista, että Eurooppa laatii autoalalle uuden teollisuushankkeen.
This is an area in which it is essential that we do so.
Tällä alalla meidän on ehdottomasti tehtävä niin.
It is essential that this enlargement is a success.
Laajentumisen on ehdottomasti oltava menestys.
Other sentence examples
It is essential that any system interacts with its environment if it is to grow.
On tärkeää, että kaikki järjestelmän vuorovaikutuksessa ympäristönsä, jos se on kasvaa.
It is essential that the European Union's audiovisual policy take these factors into account.
Euroopan unionin audiovisuaalisessa politiikassa on välttämätöntä ottaa nämä seikat huomioon.
It is essential that our actions are consistent.
On tärkeää, että toimimme johdonmukaisesti.
It is essential that we make Europe more relevant to people.
Meidän on tärkeää tehdä Euroopasta aiempaa merkityksellisempi sen kansalaisille.
To achieve this goal, it is essential to aim at transparency in EU corporation tax codes.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on olennaista tähdätä yritysten verojärjestelmien avoimuuteen Euroopan unionissa.
It is essential to promote European films in other countries.
On välttämätöntä edistää eurooppalaisia elokuvia muissa maissa.
It is essential to your survival that you calm yourself and complete this task.
On olennaista- selviämiseesi,- että rauhoitat itsesi ja suoritat tämän tehtävän.
At European level, it is essential that we tackle fraud in particular.
EU:n tasolla on tärkeää torjua erityisesti petoksia.
It is essential to consider the quality and limitations of the studies that have been performed.
On olennaisen tärkeää tarkastella suoritettujen tutkimusten laatua ja rajoitteita.
It is essential to ensure a better position for these films in third-country markets.
On välttämätöntä varmistaa näille elokuville parempi asema kolmansien maiden markkinoilla.
Next, it is essential that the decisions taken by the G20 are delivered rapidly.
Seuraavaksi on oleellista, että G20-kokouksessa tehdyt päätökset pannaan ripeästi täytäntöön.
It is essential to give people access to healthcare, drinking water and sanitation.
On ratkaisevan tärkeää, että ihmisillä on terveydenhoitoa, juomavettä ja saniteettipalvelut.
It is essential to actively involve these parliaments in preparing national development strategies.
On olennaisen tärkeää, että nämä parlamentit osallistuvat aktiivisesti kansallisten kehitysstrategioiden valmisteluun.
It is essential that we increase the power of employees on a European scale.
On välttämätöntä lisätä työntekijöiden valtaa Euroopan tasolla.
It is essential to give more attention to this problem.
On tärkeää kiinnittää entistä enemmän huomiota tähän ongelmaan.
Secondly, it is essential that we adapt copyright to the digital era.
Toiseksi, on olennaista, että mukaudumme digitaalisen aikakauden tekijänoikeuteen.
It is essential to take good care of our current skilled staff.
Nykyisestä ammattitaitoisesta henkilökunnasta on ehdottomasti pidettävä hyvää huolta.
When improving safety at sea it is essential that the existing international rules are complied with.
Meriturvallisuuden parantamisessa on oleellista, että jo olemassa olevia kansainvälisiä sääntöjä noudatetaan.

Results: 2489, Time: 0.1849

See also


it is essential that
on tärkeää , että
it is an essential
se on olennainen
it is equally essential
yhtä tärkeää on
if it is essential
jos sitä on välttämätöntä
where it is essential
joissa on tärkeää joissa on välttämätöntä jos tämä on olennaisen tärkeää jos se on olennaista
it is indeed essential
on todellakin olennaista on tosiaan tarpeen on todellakin olennaisen tärkeää on todellakin ehdottomasti
since it is essential
koska on erittäin tärkeää sillä on olennaisen tärkeää sillä on olennaista koska ne ovat ensiarvoisen tärkeitä

Word by word translation


it
- se
is
- on
essential
- olennainen välttämätöntä keskeinen tärkeää oleellista
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More