COMMISSION WILL CONTINUE IN NEDERLANDS

Vertaling van Commission Will Continue in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0504

de commissie zal blijven (79) de commissie zal doorgaan (16) de commissie zal verder (15) zal de commissie voortgaan (9) de commissie gaat door (5) de commissie zal ook (3) de commissie gaat voort met (2) de commissie zullen blijven (3)

Voorbeelden van het gebruik van Commission Will Continue in een zin en hun vertaling

The commission will continue to ensure the correct application of european laws.
De commissie zal blijven toezien op de correcte toepassing van de europese wetgeving.
The commission will continue to implement the renewed consensus on enlargement.
De commissie zal verder uitvoering geven aan de hernieuwde consensus inzake de uitbreiding.
The commission will continue to promote international and bilateral cooperation in the field of biotechnology.
De commissie zal blijven ijveren voor internationale en bilaterale samenwerking inzake biotechnologie.
The commission will continue to pursue its broad-based innovation strategy.
De commissie gaat door met haar omvattende innovatiestrategie.

The commission will continue its monitoring of car prices in 1994.
De commissie zal ook in 1994 toezicht houden op de autoprijzen.
For the mid and long term the commission will continue exploring alternative procedures.
Voor de middellange en lange termijn zal de commissie verder zoeken naar alternatieve procedures.
In addition, the commission will continue to assume responsibility for transnational actions.
Bovendien zal de commissie verder instaan voor de transna­tionale acties.
Needless to say, the commission will continue to consider these orientations.
Uiteraard zal de commissie doorgaan met het overwegen van deze oriëntaties.
This is why the commission will continue to see that proposed commitments are honoured.
Daarom blijft de commissie controleren of de voorgestelde verbintenissen ook worden nage­leefd.
The commission will continue to develop new initiatives to improve transparency for citizens.
De commissie blijft nieuwe initiatieven ontwikkelen om de transparantie voor de burger te vergroten.
The commission will continue to encourage the use of the DECT standard.
De commissie blijft het gebruik van de dect-norm bevorderen.
The commission will continue to fund specific projects promoting children's rights.
De commissie blijft specifieke projecten ter bevordering van kinderrechten financieren.
The commission will continue to give special attention to vulnerable groups.
De commissie blijft bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare groepen.
The commission will continue to monitor EU trade with the region.
De commissie blijft de eu-handel met de regio nauwlettend volgen.
The commission will continue to provide support and advice to the state.
De commissie blijft het land steun en advies verlenen.
The commission will continue to provide technical assistance to that end.
De commissie blijft hiertoe technische bijstand verlenen.
The commission will continue to provide technical assistance to the region in this domain.
De commissie blijft de regio op dit terrein technische bijstand verlenen.
The commission will continue to support activities promoting social inclusion and integration and social dialogue.
De commissie blijft activiteiten steunen ter bevordering van sociale integratie en sociale dialoog.
The commission will continue to support mobilising capacity within member states.
De commissie blijft steun verlenen voor het mobiliseren van capaciteit binnen de lidstaten.
This is why the commission will continue active support to the eeurope standards action plan;
De commissie blijft het normenactieplan van eeuropa daarom actief steunen;
This is why the commission will continue tosee that proposed commitments are honoured.
Daarom blijft de commissie controleren of de voorgestelde verbintenissen ook worden nageleefd.
The commission will continue its close monitoring of bulgarian and romanian preparations.
De commissie gaat door met het intensief volgen van de voorbereidingen die bulgarije en roemenië treffen.
The commission will continue to apply the framework on state aid to the motor vehicle industry.
De commissie blijft de kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie.
The commission will continue to play an active role in summit preparations.
De commissie blijft een actieve rol spelen bij de voorbereidingen op de top.
Further, the commission will continue providing human itarian aid.
Daarnaast zal de commissie voortgaan met het verlenen van humanitaire hulp.
The commission will continue to follow all developments closely.
De commissie zal ook verder alle ontwikkelingen op de voet blijven volgen.
The commission will continue to cooperate with international organisations(e.g. UN, WHO, ILO), which promote health and safety at work.
De commissie zal blijven samenwerken met de internationale organisaties( zoals VN, WGO, IAO) die de gezondheid en de veiligheid op het werk bevorderen.
The commission will continue to support these activities, which constitute an important part of the Community's action vis-à-vis certain third countries.
De commissie zal doorgaan met het steunen van deze activiteiten, die een belangrijk onderdeel vormen van het optreden van de gemeenschap ten aanzien van bepaalde derde landen.
The commission will continue to ensure the proper implementation of EU legislation in the justice areas.
De commissie zal blijven toezien op de correcte uitvoering van de eu-wetgeving op het gebied van justitie.

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0504

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "commission will continue"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer