CONFISCATED IN NEDERLANDS

Vertaling van Confiscated in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 391, Tijd: 0.0759

Voorbeelden van het gebruik van Confiscated in een zin en hun vertaling

It's been confiscated for the duration of your stay.
Het is in beslag genomen voor de duurtijd van uw verblijf.
It was confiscated after the arrival.
Het is geconfisqueerd na de aankomst.
These were confiscated by the police.
Deze werden in beslag genomen door de politie.
I didn't know she would be confiscated.
Ik wist niet dat ze geconfisceerd zou worden.

If you lose it, if it is confiscated, you will never make it out of russia.
Als het wordt geconfisqueerd, kom je nooit uit rusland.
Between cash that was confiscated from crime scenes.
Tussen geld dat was in beslag genomen van misdaadlocaties.
Those were mostly confiscated automatic weapons.
Dat waren voornamelijk in beslag genomen automatische wapens.
Confiscated, along with most of our cash.
Inbeslaggenomen, net zoals het meeste geld.
Soluble contaminants confiscated.
Besmettingswapens geconfisceerd.
Well, if i had just confiscated them, would you have minded?
Als ik ze geconfisqueerd had, had je dat erg gevonden?
The mushrooms that they confiscated were a recreational drug.
De paddestoelen die ze in beslag namen, waren een recreatieve drug.
PC plod confiscated the rest.
Agent plod heeft de rest inbeslaggenomen.
Would half a bottle of confiscated water cheer you up?
Zou een halve fles geconfisqueerd water je opbeuren?
Any bags left unattended will be confiscated by airport personnel.
Onbewaakte tassen worden in beslag genomen... door het luchthavenpersoneel.
Hey, you guys, this laptop you confiscated from his club.
Jongens, deze laptop die jullie in beslag namen bij zijn club.
Confiscated personal effects.
In beslag genomen persoonlijke bezittingen.
No, what i requested was confiscated by your mindless government lackeys.
Nee, wat ik wil, is door jullie hersenloze regeringslakeien geconfisqueerd.
This is the place your father stores all the goodies he's confiscated.
Hier slaat je vader zijn geconfisqueerde spullen op.
The $100,000 in cash you confiscated from the waldorf savings loan.
De 100.000 dollar aan contanten die je in beslag nam bij de" waldorf savings loan.
Unfortunately, most of the blow we confiscated ended up in my nose.
Helaas belandde de meeste coke die we in beslag namen in mijn neus.
Wasn't this house confiscated by the tax authorities?
Dit huis is toch in beslag genomen door de belastingdienst?
The matter of application and restitution of confiscated funds.
De kwestie van de herbestemming en teruggave van geconfisqueerde middelen.
I can't tell you offhand how many and what kind of weapons we have confiscated.
Ik weet niet hoeveel... wapens we hebben geconfisqueerd.
I did, before edward confiscated it.
Gehad, voordat edward hem in beslag nam.
Okay, but you confiscated my credit card, which was totally unfair.
Juist, maar jij confisqueerde mijn kredietkaart, wat totaal oneerlijk was.
If this is confiscated ammo, this can answer some prayers.
Als dit in beslag genomen munitie is, kan dit enkele gebeden beantwoorden.
He is banished to cyzicus and his estates are confiscated.
Hij wordt verbannen naar cyzicus en zijn eigendommen worden geconfisqueerd.
A contact gave it to me before the fbi confiscated it.
Een contactpersoon gaf dit aan mij, voordat de FBI het in beslag nam.
Confiscated by my parents and heroically rescued by me.
Door mijn ouders in beslag genomen en heroïsch door mij gered.
You want it confiscated?
Wil je dat we 't in beslag nemen?

Uitslagen: 391, Tijd: 0.0759

Zie ook


was confiscated
werd in beslag genomen
we confiscated
we hebben in beslag genomen
they confiscated
ze in beslag namen ze pakten ze hebben
confiscated them
ze in beslag genomen
you confiscated
je in beslag nam jij confisqueerde jullie in beslag namen je in beslag heb genomen je innam
i confiscated
in beslag genomen ik beslag genomen ik had afgepakt ik in beslag
he confiscated
hij nam afgepakt hij heeft in beslag genomen
confiscated goods
van de geconfisqueerde goederen in beslag genomen goederen
confiscated everything
nemen alles in beslag confisqueerde alles alles in beslag genomen
police confiscated
de politie confisqueerde heeft de politie beslag gelegd
it was confiscated
het confisqueerden in beslag genomen het werd geconfisqueerd het werd aangeslagen het is geconfisqueerd
confiscated drug money
geconfisqueerd drugsgeld inbeslaggenomene drugsgeld
that was confiscated
die beslag werd genomen dat was in beslag genomen dat beslag genomen werd die geconfisqueerd werd
they confiscated it
ze hem in beslag namen ze hebben het in beslag genomen namen ze het in
confiscated my phone
heeft mijn telefoon in beslag genomen mijn telefoon in beslag namen
to confiscated property
tot in beslag genomen bezit
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer