DEMISE IN NEDERLANDS

Vertaling van Demise in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0936

ondergang (96) overlijden (50) dood (43) verscheiden (7) de teloorgang (6) het einde (6) overleed (5) demise (3)

Voorbeelden van het gebruik van Demise in een zin en hun vertaling

Civilizations causing their own demise, genocide, violence.
Beschavingen veroorzaken hun eigen ondergang, volkerenmoord, geweld.
They would predict my demise and i would survive.
Ze hadden mijn overlijden voorspeld en ik heb het overleefd.
The rumors of its demise are always greatly exaggerated.
De geruchten van haar ondergang zijn altijd sterk overdreven.
The cardinal's demise was.
De kardinaal dood was plotseling.

He was toasting your demise.
Hij proostte op jouw ondergang.
With his demise, our deal will be complete.
Met zijn overlijden, is onze deal afgerond.
Reports of my demise were greatly exaggerated.
De berichten over mijn overlijden waren wat overdreven.
A life form that loves to fantasize about its own demise.
Een levensvorm die graag fantaseert over z'n eigen ondergang.
Senator Jackson's demise has made us all... feel.
Senator jackson's verscheiden voor ons allen teweeg hebben gebracht.
The cardinal's demise was... sudden.
De kardinaal dood was plotseling.
The very ones whose demise we dreamt of in our youth.
Degenen van wiens dood wij droomden in onze jeugd.
The rumours of his demise had been greatly exaggerated, apparently.
Het gerucht van zijn verscheiden was schromelijk overdreven, kennelijk.
Would be the best one to read about the demise of Lockhart/Gardner.
De beste zou zijn om te lezen over de teloorgang van lockhart/gardner.
Apologies for your sudden demise.
Excusses voor uw plotselinge overlijden.
The instruments of your slow demise.
De instrumenten van jouw trage ondergang.
Prior to PFC Salazar's demise handcuffs made these abrasions and lacerations.
Voor korporaal salazar overleed... werden deze wonden door handboeien gemaakt.
Or maybe a greek demise.
Of misschien een grieks overlijden.
Given mr. Lester's recent demise.
Gezien mr lesters verscheiden.
He's plotting your demise.
Hij beraamt je ondergang.
To celebrate my demise.
M'n dood vieren.
All souls in my possession will burn in eternal flames upon my untimely demise.
Alle zielen die ik bezit, branden eeuwig... bij m'n vroegtijdig verscheiden.
And where she ultimately met her own demise.
En waar zij uiteindelijk zelf overleed.
We are celebrating our demise.
We vieren onze ondergang.
I was not created to prevent their demise, daniel jackson.
Maar niet om hun dood te voorkomen, daniël jackson.
And i knew straightaway what had caused arthur Duncan's sudden demise.
En ik wist meteen wat arthur duncan's plotselinge overlijden had veroorzaakt.
Your ritual demise.
Jullie rituele ondergang.
Because the police suspect his wife may be responsible for his untimely demise.
Omdat de politie zijn vrouw verdenkt, van zijn vroegtijdig overlijden.
I was most distressed to hear about mr Marley's demise.
Ik was hoogst bedroefd te horen over mr marley's verscheiden.
These are the accounts i have kept since your brother's unfortunate demise.
Dit zijn de rekeningen die ik bewaar sinds uw ongelukkige broer overleed.
I saw your demise.
Ik zag... jouw dood.

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0936

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer