SPECIFIC SECTORS IN NEDERLANDS

Vertaling van Specific Sectors in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 398, Tijd: 0.0709

specifieke sectoren (299) bepaalde sectoren (39) bijzondere sectoren (6) specifieke bedrijfstakken (6) concrete sectoren (4)

Voorbeelden van het gebruik van Specific Sectors in een zin en hun vertaling

Specific sectors.
Specific sectors and regions.
Specifieke sectoren en regio's.
This could differ nationally, regionally and within the specific sectors.
Deze kan van land tot land, van regio tot regio en binnen bepaalde sectoren verschillen.
Economic indicators for specific sectors.
Economische indicatoren van bepaalde sectoren.

Publications on specific sectors that include data on smes.
Publicaties over specifieke sectoren met gegevens over het MKB.
Specific sectors- air and sea transport.
Bijzondere sectoren- lucht- en zeevervoer.
Specific sectors not subject to special rules.
Specifieke sectoren die niet aan bijzondere regels zijn onderworpen.
General campaigns, and campaigns for specific sectors such as industry and district heating.
Algemene, op concrete sectoren als de industrie en stadsverwarming gerichte campagnes.
Of course, this programme could restrict special programmes in specific sectors.
Dit programma zou natuurlijk speciale programma's in bepaalde sectoren kunnen inperken.
General campaigns, and campaigns for specific sectors such as industry and district heating.
Algemene, op concrete sectoren als de industrie en stadsverwarming gerichte campagnes zijn gehouden.
Pedip- aid to specific sectors.
Steun aan specifieke sectoren pedip.
Impact on specific sectors.
Impact op specifieke sectoren.
B2: thematic concentration on specific sectors.
B2: thematische concentratie op specifieke sectoren.
Reduce restructuring aids and aids to specific sectors.
De herstructureringssteun en de steun aan specifieke sectoren verminderen.
The general re-use policy is complemented by legislative or policy initiatives in specific sectors.
Het algemeen beleid inzake hergebruik wordt aangevuld met wetgevende of beleidsinitiatieven in specifieke sectoren.
OPERATIONAL OBJECTIVE no. 2: development of reference documents for specific sectors.
OPERATIONELE DOELSTELLING nr. 2 ontwikkeling van referentie­documenten voor specifieke sectoren.
Comments on specific sectors.
Opmerkingen over specifieke sectoren.
Impact on specific sectors.
Effect op specifieke sectoren.
Vertical measures affecting specific sectors.
Verticale maatregelen die specifieke sectoren raken.
The directive is a horizontal instrument which does not target specific sectors.
De richtlijn is een horizontaal instrument dat niet gericht is op specifieke sectoren.
Progress in specific sectors.
Vorderingen in specifieke sectoren.
On specific sectors, the EESC wants to make the following comments.
Met betrekking tot specifieke sectoren wil het EESC de volgende opmerkingen maken.
If necessary, measures to protect specific sectors could then be envisaged.
Ook kan het nodig zijn beschermende maatregelen te nemen in bepaalde sectoren.
All other aid was awarded for objectives favouring specific sectors.
De overige steun was bestemd voor doelstellingen in specifieke sectoren.
D- problems in specific sectors.
Problemen in afzonderlijke sectoren.
The use of different allocation methods for specific sectors appeared to be justified in many cases.
Het gebruik van verschillende allocatiemethoden voor specifieke sectoren bleek in vele gevallen gerechtvaardigd.
The blueprint for sectoral cooperation on skills is an initiative to better match skills within specific sectors.
De" blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden" is een initiatief om vaardigheden binnen bepaalde sectoren beter af te stemmen.
Identify specific sectors in which a comparison of regulatory requirements shows the potential for mutual recognition of technical regulations.
Specifieke sectoren aanwijzen waarin een vergelijking van de regelgevingsvereisten het potentieel voor wederzijdse erkenning van technische voorschriften aantoont;
Of the volume of aid is directed to specific sectors, although in certain cases for r & D or in the form of parafiscal levies13.
Van de totale steun gaat 15% naar bijzondere sectoren, zij het in sommige gevallen voor o& o of in de vorm van parafiscaleheffingen13.
will be used to assess if approaches that are currently applied to specific sectors could be more widely used.
gebruikt om te beoordelen of benaderingen die momenteel voor bepaalde sectoren worden gevolgd op grotere schaal kunnen worden gebruikt.

Uitslagen: 398, Tijd: 0.0709

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "specific sectors"


selected industries
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer