TO BE EFFECTIVE IN NEDERLANDS

Vertaling van To Be Effective in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 404, Tijd: 0.1245

Voorbeelden van het gebruik van To Be Effective in een zin en hun vertaling

Chemicals legislation has to be effective, and not just a paper tiger.
Chemicaliënwetgeving moet effectief zijn, en niet slechts een papieren tijger.
No, because the law has to be effective.
Nee, want de wetgeving moet effectief zijn.
The systematic use of eco labels is simpler and could turn out to be effective.
Het stelselmatig gebruik van ecokeurmerken daarentegen is eenvoudiger en kan eveneens doeltreffend zijn.
Those penalties are to be effective, proportionate and dissuasive.
Die boetes moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

I wanted to be effective.
Nee. ik wilde effectief zijn.
This regulation proved to be effective in the initial phase of market opening.
Deze verordening bleek in de eerste fase van marktopening doeltreffend.
If we want to achieve this europe, it necessarily has to be effective.
Als we dit europa willen opbouwen, moet het wel effectief zijn.
Look, we still need to be effective.
We moeten effectiever zijn.
In these respects the control systems are considered by the commission to be effective.
De commissie acht de controlesys­temen in deze opzichten doeltreffend.
It is very important for education and training to be effective.
Het is van groot belang dat scholing en opleidingen effectief zijn.
In 1944, penicillin was first reported to be effective in meningitis.
In 1944 werd voor het eerst gemeld dat penicilline werkzaam was bij meningitis.
Tonight, for example i need to be effective.
Vanavond, bijvoorbeeld... moet ik effectief zijn.
The studies with chronic locomotor disorders showed metacam to be effective.
Uit de studies naar chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat bleek dat metacam werkzaam was.
Both studies showed the vaccine to be effective in reducing death.
Uit beide studies bleek dat het vaccin werkzaam was bij het verminderen van sterfte.
They have to be effective, that is what counts.
Die moeten doeltreffend zijn, daar gaat het om.
Scedosporium and fusarium infections voriconazole was shown to be effective against the following rare fungal pathogens.
Scedosporium- en fusarium-infecties voriconazol bleek werkzaam te zijn tegen de volgende zeldzame pathogene fungi.
To be effective, the EU must be able to achieve cooperation at many levels.
Om doeltreffend te zijn moet de europese unie op verschillende niveaus samenwerken.
To be effective, people like you must operate from the shadows.
Om doeltreffend te zijn, moeten mensen zoals u in de schaduw werken.
Voriconazole was shown to be effective against the following rare fungal pathogens.
Voriconazol bleek werkzaam te zijn tegen de volgende zeldzame pathogene fungi.
To be effective, fiscal rules, need to be accompanied with.
Om werkelijk doeltreffend te zijn, moeten begrotingsregels vergezeld gaan van.
To be effective, the european union needs to be clear about its political priorities.
Om doeltreffend te zijn moet de europese unie haar politieke prioriteiten duidelijk vaststellen.
It believes that, to be effective, the SBA must fulfil the following conditions.
Om doeltreffend te zijn, dient de SBA aan diverse voorwaarden te voldoen.
It believes that, to be effective, the SBAE must fulfil the following conditions.
Om doeltreffend te zijn, dient de SBA aan diverse voorwaarden te voldoen.
I can learn how to be effective in front of juries.
Ik kan leren effectief te zijn voor jury's.
In order to be effective, legislation should be simple, clear and enforceable.
Om doeltreffend te zijn, moet de wetgeving eenvoudig, duidelijk en afdwingbaar zijn.
Designed to be effective even against your own kind.
Ontworpen om zelfs effectief te zijn tegen je eigen soort.
Question at extent has legislation been shown to be effective at the workplace level?
In hoeverre heeft de wetgeving zijn effectiviteit getoond op de werkplek?
To what extent has inspection/enforcement been shown to be effective at the workplace level?
In hoeverre heeft inspectie/handhaving zijn effectiviteit getoond op de werkplek?
Emend was also shown to be effective in the first 24 hours after chemotherapy.
Emend bleek ook werkzaam te zijn tijdens de eerste 24 uur na chemotherapie.
It needs water to flow around them to be effective.
Er moet water omheen stromen om ze te laten werken.

Uitslagen: 404, Tijd: 0.1245

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer