TRAJECTORY IN NEDERLANDS

Vertaling van Trajectory in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0706

Voorbeelden van het gebruik van Trajectory in een zin en hun vertaling

Now we know the trajectory of the bullet.
Nu weten we de baan van de kogel.
The blood-splatter patterns and trajectory of the remains.
De bloedspatten en de baan van de overblijfselen.
We need to adjust the trajectory at launch to compensate.
We moeten het traject aanpassen bij de lancering om het te compenseren.
Calculate the trajectory, mon fusiliers.
Bereken het traject, mijn schutters.

Our trajectory has changed.
Onze koers is veranderd.
The trajectory is a straight shot to the heart- fatal.
De baan is een schot recht in het hart: fataal.
Do you see the trajectory of the plane?
Ziet u de baan van het vliegtuig?
Our trajectory has changed.
Onze richting is veranderd.
You adjust the trajectory and the elevation.
Je past het traject en de hoogte aan.
So this trajectory is no accident, then.
Dus deze koers is geen ongeluk.
Trajectory is back to front, right to left and slightly downward.
De kogelbaan gaat terug naar voren. van rechts naar links en iets naar beneden.
Trajectory was nowhere near the heart.
De baan was niet bij het hart.
I just need time to calculate the trajectory and program the coordinates.
Ik heb alleen tijd nodig om het traject te berekenen en de coördinaten te programmeren.
Trajectory is good.
Richting is goed.
Keep your prowler on this trajectory and they won't even see it.
Hou je jager op deze koers en ze zullen hem niet eens zien.
Optimum trajectory.
Optimale trajectorie.
It depends on the trajectory.
Aan de hand van de kogelbaan.
Trajectory and speed?
Richting en snelheid?
Target trajectory unknown.
Koers naar doel onbekend.
Trajectory follows the esophageal tract down to the stomach.
Het volgt de baan van de slokdarm naar beneden, naar de maag.
Trajectory is almost straight down.
Het traject is bijna recht naar beneden.
The trajectory that leads to his death.
Het traject dat zal leiden tot zijn dood.
Trajectory is up to down.
De kogel kwam van boven.
Calculate the trajectory of each fragment.
Bereken de baan van elk fragment.
Anyway, two eye-line screens- velocity and trajectory.
Twee schermen, snelheid en richting.
Hurricane humberto was on the same trajectory as faith.
Orkaan humberto lag op dezelfde koers als faith.
I just received an update from trajectory and orbital.
Ik heb net een update van trajectorie en orbitaal ontvangen.
Trajectory is upward... into the left... temporal lobe.
De kogel ging naar boven, haar temporaalkwab in.
What's the trajectory for say 1,000 metres?
Wat is de baan voor... zeg 1000 meter?
Tracer: traces trajectory of a point on a body.
Volger: volgt het traject van een punt op een lichaampropertyname.

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0706

ZIE OOK

Zie ook


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer