TAUREAUX IN NEDERLANDS

Vertaling van Taureaux in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0321

Voorbeelden van het gebruik van Taureaux in een zin en hun vertaling

Combien de taureaux mon grand père doit-il tuer?
Hoeveel stieren moet mijn grootvader vermoorden?
Quand mes taureaux ont fini ici, ils montent ses génisses.
Als mijn stieren hier klaar zijn, mogen ze zijn vaarzen bestijgen.
Andere zin voorbeelden
Mais souvent les taureaux ne se laissent pas prendre sans résistance.
Maar dikwijls laten de stieren zich niet gewillig grijpen.
Course de Taureaux?
Hardlopen met de stieren?
Les piques sont utilisées dans l'arène pour faire plier les taureaux.
Pieken zijn voor de arena, om de stier te verwonden,
Les taureaux sont des taureaux, et les coqs pondent pas d'œufs.
Stieren zijn stieren en hanen leggen geen eieren.
Les taureaux non plus.
Stieren ook niet.
Épargne les taureaux.
Spaar de stieren.
Vous savez que les taureaux sont myopes?
Wist u dat die stieren heel bijziend zijn?
Il faut que les taureaux soient expédiés à temps.
We zorgen dat de stieren op tijd verzonden worden he.
Les taureaux étaient aussi sacrés dans l'Egypte patriarcale.
Stieren waren ook heilig in het patriarchale Egypte.
Si ça ne change rien pour vous, je vais m'occuper de ces taureaux.
Al het al gelijk is voor jou, zal ik de stieren aanpakken.
Les taureaux sont daltoniens.
Stieren zijn kleurenblind.
Vous avez été appelé devant les taureaux!
Jullie zijn opgeroepen om voor de stieren te verschijnen!
Kermit, c'est pour quand, la course de taureaux?
Kermit, wanneer kom ik op met de stieren?
Les taureaux devraient pas fumer.
Stieren zouden niet moeten roken.
Une femme contre six taureaux.
Zes stieren en een vrouw.
Puis-je faire la course de taureaux à l'intérieur?
Kan ik dan indoor rennen met de stieren?
Je dois chanter aussi pour les taureaux?
En moet ik ook voor de stieren zingen?
Pour les taureaux, la preuve d'abattage doit préciser le poids carcasse.
Voor stieren moet in het bewijs van slachting het geslacht gewicht worden aangegeven.
J'ai gagné 2000 $ à monter des taureaux.
Ik verdiende dat jaar$2,000 met stieren berijden.
Je suis Miguel Hernandez. Tout le monde me connaît, même les taureaux.
Mijn naam is Miguel Hernandez, iedereen kent me, ook de stieren.
Ils sautaient par-dessus des taureaux.
Ze sprongen over stieren.
Ce sont des taureaux grecs.
Dit zijn Griekse stieren.
Ce sont des vaches ou des taureaux?
Zijn het koeien of stieren?
Oh, mes taureaux.
Oh, mijn stieren.
Et voici mes nouveaux taureaux.
En dit zijn mijn nieuwe wilde stieren.
Certains taureaux font ça, quand ils me voient la première fois.
Sommige stieren gedragen zich ook zo als ze me voor het eerst zien.
Les taureaux sont déchaînés.
De stieren zijn door het dolle.
Pour les taureaux, de 135 écus à 220 écus par tête;
Voor stieren van 135 ecu tot 220 ecu per dier;

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0321

Zie ook


les taureaux
stieren
deux taureaux
de tweede stier twee stieren
trois taureaux
drie stieren
certains taureaux
sommige stieren
mes taureaux
mijn stieren
courses de taureaux
stierenvechten voor de stieren uit rennen om lopende stieren
devant les taureaux
voor de stieren
et les taureaux
alsmede voor stieren stieren en
montait des taureaux
een stierenrijder reden op stieren
de ces taureaux
stieren
euros pour les taureaux
euro voor stieren
taureaux et sept béliers
stieren en zeven rammen stieren en zeven lammeren
une comparaison valable des taureaux
een geldige vergelijking van de stieren
le nombre total de taureaux
het totale aantal stieren van
le prix moyen du marché pour les taureaux et les boeufs
gemiddelde marktprijs voor stieren en ossen

"Taureaux" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer