CURB IN NEDERLANDS

Vertaling van Curb in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 391, Tijd: 0.1196

Voorbeelden van het gebruik van Curb in een zin en hun vertaling

You just got it on the curb and in a red-zone.
Je zette hem op de stoep en in 'n parkeerverbod.
I guess the curb didn't kiss back,huh?
Ik denk dat de stoeprand niet terug kussen, huh?
On the curb.
Op de stoep.
He needs it to get over the curb and into the garage every day.
Hij moet hem over de stoep krijgen en elke dag in de garage.

I just left them out on the curb for the trash man.
Ik net vertrokken ze op de stoeprand voor de prullenbak man.
This initiative can curb unemployment and restart our economy.
Dit initiatief kan de werkloosheid beteugelen en onze economie weer op gang brengen.
So she was carried from the curb to the culvert?
Dus werd ze van de stoep naar het riool gedragen. gesleept.
I missed the curb when i was walking home from the bus.
Ik heb de stoeprand gemist toen ik van de bus naar huis liep.
I do hope the residents can curb their murderous inclinations while he's here.
Ik hoop dat de inwoners hun moorddadige nijgingen kunnen beteugelen terwijl hij hier is.
Your car is out front, at the curb.
Je auto staat vooraan bij het trottoir.
Curb your tongue, batman.
Intomen je tong, batman.
You, up on the curb-- let's see some I.D. now.
U, op de stoep- laten we eens kijken wat I.D. nu.
Curb their addiction.
Hun verslaving beteugelen.
Not nearly as much fun since this one got kicked to the curb.
Lang niet zo leuk sinds deze naar de stoeprand is geschopt.
Says he found it in the street next to the curb.
Hij vond het op straat, vlakbij het trottoir.
Hang on, we got a car up on the curb.
Wacht even, er staat een auto op het trottoir.
Fine. this should curb his aggression.
Prima...dit moet zijn agressie beteugelen.
Then the sprinklers went off on the curb.
Toen gingen de sprinklers aan op de stoep.
Luke fuchs, you're about to drive over the curb for the last time.
Luke fuchs, je gaat rijden over de stoeprand voor de laatste keer.
That's how i get the strollers over the curb.
Dat is hoe ik de wandelwagens over de stoeprand kreeg.
Here, i will help you carry it out to the curb. okay. here.
Ik draag het wel naar het trottoir.
Community legislation must promote legal immigration and curb illegal immigration.
De gemeenschapswetgeving moet legale immigratie bevorderen en illegale immigratie beteugelen.
You're up on the curb now.
Je staat nu op de stoep.
Right over here by the curb.
Hier bij de stoeprand.
Ma'am, your vehicle's up on the curb.
Mevrouw, uw auto staat op de stoep.
He parked more than six inches away from the curb.
Hij parkeerde meer dan 15 cm van de stoeprand.
The car ended up on the curb.
De auto eindigde op de stoep.
Yeah, well, batchelor number 2 took a nosedive and kissed the curb.
Ja, nou, batchelor nummer 2 nam een duikvlucht en kuste de stoeprand.
Don't worry, i will wait outside on the curb.
Maak je niet druk, ik zal buiten op de stoep wachten.
Take these to the curb.
Zet deze op de stoep.

Uitslagen: 391, Tijd: 0.1196

Zie ook


curb appeal
aantrekkingskracht bochtenspel een beteugeld beroep om de verkoopkans
my curb
mijn stoeprand mijn rand de stoep werden gelegd
help curb
helpt te remmen bijdragen het afremmen helpen het intomen
order to curb
om te buigen
to curb speculation
om speculatie
to curb inflation
beheersing de inflatie de inflatie worden teruggedrongen om de inflatie bedwang te houden beteugeling de inflatie
to curb emissions
uitstoot terug te dringen om de co2-uitstoot te verminderen om de uitstoot de emissietendensen te buigen
to curb this
om deze het beteugelen deze indammen
to curb expenditure
de uitgaven terug te dringen uitgaven te beperken om de uitgaven om te buigen de uitgaven te besnoeien
hit the curb
raakte de stoeprand de stoep raken de trottoirband raakte
to curb congestion
om opstoppingen terug te dringen een halt toeroept verkeersopstoppingen om congestie
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer