BAGUES IN NEDERLANDS

Vertaling van Bagues in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0869

Voorbeelden van het gebruik van Bagues in een zin en hun vertaling

Beugel

( appareil , un appareil dentaire , bagues )
Je lui demanderai d'enlever mes bagues.
Ik ga vragen of mijn beugel af mag.
Je I'ai frappé si fort que ses bagues ont déchiré sa lèvre supérieure.
Ik sloeg hem zo hard dat z'n beugel door z'n bovenlip heen kwam.

Een ring

( appareil , un appareil dentaire , bagues )
Ces mecs ont des bagues et de la classe.
Hij heeft een ring, en klasse.
J'ai gardé une de ses bagues en souvenir.
Ik heb een ring van haar gehouden.
Andere zin voorbeelden
Deux bagues?
Twee ringen?
Tu as deux bagues à ton doigt.
Je hebt twee ringen om je vinger.
Bagues ouvertes les oiseaux de l'annexe II de l'arrêté royal.
Open voetringen vogels van bijlageII van het koninklijk besluit.
Les femmes perdent leurs bagues, leurs barrettes.
Vrouwen verliezen ringen, haarspelden.
Ai-je de la nourriture dans mes bagues?
Heb ik eten tussen mijn beugel?
Plein d'agents ont ces bagues.
Veel FBI'ers hebben zo'n ring.
Quatre bagues... celles des Cavaliers.
Vier ringen van de Ruiters.
Beaucoup de bagues.
Een heleboel ringen.
J'ai besoin des bagues.
Ik wil die ringen.
Pourquoi portes-tu 2 bagues, Sam?
Waarom draag je twee ringen, Sam?
Des visages sur des photos, des bagages, un repas à moitié mangé... des bagues.
Gezichten in foto's, bagage, half opgegeten maaltijden... ringen.
Deux bracelets en diamants et quatre bagues.
Twee armbanden met diamanten en vier ringen.
Je dois trouver ces bagues.
Ik moet die ringen vinden.
C'est ce type avec les bagues.
Het is die vent met die ringen.
Nous cherchons un homme grand, bien bâti, qui porte plusieurs bagues.
We zoeken een lange man. Stevig gebouwd. Hij draagt veel ringen.
Puis-je avoir les bagues?
Mag ik de ringen,?
Les bagues sont nécessaires quand on a des dents de plouc.
Een beugel is noodzakelijk als je een fietsenstalling zoals ik heb.
On a assez pour acheter des bagues et des glaces.
We hebben genoeg voor een ring en een sorbet.
Comme sur les bagues de J. Parker et M. Guerro.
Zoals op de ring die Jarod Parker en Michael Guerro dragen.
Elle avait des bagues à chaque doigt Des tas de bracelets autour des poignets.
Aan elke vinger droeg ze een ring en vele armbanden rond haar polsen.
On a les bagues!
We hebben de ringen!
Vous voyez les bagues.
Je ziet de ringen.
Je t'ai donné les bagues.
Ik gaf je de ringen.
Jasper, Tu as les bagues?
Jasper, heb je de ringen?
On a les bagues.
Je hebt de ringen.
Les gens n'entrent pas ici avec des bagues à 10 000.
Er komen hier geen mensen met een ring van 10.000 dollar.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0869

Zie ook


bagues doivent
ringen moeten
ont des bagues
dragen 'n ring hebben een beugel heeft een ring
et deux bagues
en twee ringen
les bagues non utilisées
de niet gebruikte ringen worden niet-gebruikte ringen worden
le diamètre des bagues
diameter van de ringen
les bagues ont disparu
de ringen werden vermist
de mes bagues en argent
van mijn zilveren ringen
ce sont des bagues de fiançailles
het zijn verlovingsringen
par province des personnes auxquelles elles ont remis des bagues
per provincie , waarop de personen aan wie ze ringen hebben overhandigd per provincie , waarop de personen aan wie zij ringen hebben overhandigd

"Bagues" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer