REPRESENTATIVENESS IN DUTCH

Translation of Representativeness in Dutch

S Synonyms

Results: 409, Time: 0.0869

Examples of using Representativeness in a sentence and their translations

Online consultation on the representativeness of.
Online raadpleging over de representativiteit van de.
How could the representativeness of pos be ensured?
Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de po's representatief zijn?
Quantitative and qualitative representativeness of consumer associations.
De kwantitatieve en kwalitatieve vertegenwoordiging van de consumentenorganisaties.
In many cases the organisations are weak, and their representativeness and resources inadequate.
De organisaties zijn vaak zwak en onvoldoende representatief en beschikken niet over genoeg middelen.

An important issue is the representativeness of these groups.
Een belangrijk thema is de representativiteit van die groeperingen.
Representativeness of civil society organisations in civil dialogue.
De representativiteit van de maatschappelijke organisaties in het kader van de civiele dialoog.
The representativeness of groups will be judged in terms of the objective pursued.
De representativiteit van de groeperingen wordt beoordeeld op basis van het nagestreefde doel.
Online consultation on the representativeness of european civil society organisations.
Online raadpleging over de representativiteit van de europese maatschappelijke organisaties.
The organisation therefore boosts the representativeness of employers.
De organisatie verhoogt dus de representativiteit van de werkgevers.
Therefore all the conditions for representativeness of the signatories are met.
Daarom wordt aan alle voorwaarden voor de representativiteit van de ondertekenende partijen voldaan.
The report shall include information on the representativeness of the station and monitoring strategy.
Het verslag bevat informatie over de representativiteit van het station en de monitoringstrategie.
The representativeness of european civil society organisations in civil dialogue.
De representativiteit van de europese maatschappelijke organisaties in het kader van de civiele dialoog.
The representativeness of the bodies.
De representativiteit van de organisaties.
The standards relating to representativeness and quality evaluation;
De normen in verband met de representativiteit en de kwaliteitsbeoordeling;
Vii the standards relating to representativeness and quality evaluation;
Vii de normen in verband met de representativiteit en de kwaliteitsbeoordeling.
Should there be an appeal mechanism for organisations whose representativeness is questioned?
Moet er een beroepsmechanisme worden ingesteld voor organisaties waarvan de representativiteit wordt betwist?
Representativeness of the sample.
Representativiteit van de steekproef.
Representativeness of the parties concerned.
Representativiteit van de betrokken partijen;
Representativeness of the REFIT platform.
Representativiteit van het refit-platform.
Technological representativeness ter.
Technologische representativiteit ter.
Time-related representativeness tir.
Chronologische representativiteit tir.
Representativeness of the contracting parties and their respective mandates.
Representativiteit van de partijen die de overeenkomst sluiten en hun respectieve mandaat.
Representativeness of the signatory parties and their mandate.
Representativiteit van de ondertekenende partijen en hun mandaat.
The matter of representativeness in democracy.
Het vraagstuk inzake representativiteit en democratie;
Table 1 GDP shares and representativeness of a hypothetical monetary union.
Tabel 1- bbp-aandelen en representativiteit van een hypothetische monetaire unie.
Diversity and representativeness of civil society organisations csos.
Diversiteit en representativiteit van de maatschappelijke organisaties.
Representativeness of the market concerned.
Representativiteit van de betrokken markt.
Objectivity, representativeness and accuracy of data are important issues.
Objectiviteit, representativiteit en nauwkeurigheid van de gegevens zijn belangrijke kwesties.
Representativeness of HOSPEEM and EPSU in the hospital and healthcare sector.
Representativiteit van HOSPEEM en EPSU in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche.

Results: 409, Time: 0.0869

SEE ALSO

See also


"Representativeness" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More