ABUSIVE IN NEDERLANDS

Vertaling van Abusive in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0553

Voorbeelden van het gebruik van Abusive in een zin en hun vertaling

Stephanie had an abusive relationship with her father, right?
Stephanie had een relatie met misbruik met haar vader, ja?
You ever seen him abusive toward his son?
Heb je ooit hem gezien misbruik in de richting van zijn zoon?
Then there's his abusive father, currently serving 25 to life.
Dan is er zijn gewelddadige vader, die momenteel 25 jaar tot levenslang uitzit.
He's not an abusive husband or a cheating boyfriend.
Hij is geen gewelddadige echtgenoot of een ontrouw vriendje.

It would also include provisions so as to prevent abusive cases of reflagging.
Tevens zou ze bepalingen ter voorkoming van onrechtmatige gevallen van omvlagging bevatten.
The third practice which is considered abusive per se concerns predatory pricing.
De derde praktijk die als misbruik per se is aangemerkt, betreft afbraakprijzen.
It was dismissive, abusive, and it made me feel desperate.
Het was laatdunkend, grof en ik werd er wanhopig van.
Our committee has also expressed some concern about abusive practices in the services sector.
Ten tweede heeft onze commissie haar zorg uitgesproken over onrechtmatige praktijken in de dienstensector.
If he is, it's an abusive one.
Als het toch zo is, zal er misbruik zijn.
Abusive ex-husband.
Gewelddadige ex-man.
Speculative and abusive registrations.
Speculatieve en onrechtmatige registratie.
Your abusive nature, there's nothing good-lucky about that.
Jouw beledigende aard, daar is geen goed-geluk over.
Abusive relationship.
Gewelddadige relatie.
Some people believe that social issues are still abusive.
Voor sommigen gaan sociale kwesties en misbruik altijd samen.
You were verbally abusive and you left him with three broken ribs.
U was verbaal grof en bezorgde hem drie gebroken ribben.
He's an ex-boyfriend, an abusive one at that, based on a police report.
Hij is een ex-vriendje, een gewelddadige, gebaseerd op een politierapport.
I received abusive messages and threats on facebook and via email.
Ik kreeg beledigende berichten en bedreigingen via facebook en e-mail.
And he was arrested for abusive experiments.
Hij werd gearresteerd voor onrechtmatige experimenten.
She's being abusive to my staff, she's broken a few things.
Ze is grof tegen de staf en vernielt de boel.
Was he abusive to alicia as well?
Was hij geweldadig naar alicia.
Incompetent, arrogant and abusive.
Onkunde, arrogantie en misbruik.
She came to us from some very abusive foster homes.
Ze kwam bij ons vanuit zeer gewelddadige pleeggezinnen.
You gave evan to his abusive stepfather.
Je gaf evan aan zijn mishandelende stiefvader.
His father drank, and when he did, he was abusive.
Zijn vader dronk, en als ie dat deed, was hij geweldadig.
Moreover, cross-subsidisation between non-reserved activities is not in itself abusive.
Bovendien vormt kruissubsidiëring tussen nietvoorbehouden activiteiten op zichzelf geen misbruik.
He was very abusive, so mr knight took him outside.
Hij was erg grof, mr knight nam hem mee naar buiten.
The use of threatening or abusive language or behaviour;
Het gebruik van dreigende of beledigende taal of gedragingen;
The abusive nature of the refusal to supply.
Kwalificatie van de leveringsweigering als misbruik.
I do not to be booked as an abusive.
Ik wil niet te boek staan als geweldadig.
We have department guidelines for dealing with verbally abusive subjects.
We hebben afdelingsregels om om te gaan met verbaal beledigende onderwerpen.

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0553

ZIE OOK

Zie ook


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer