DECISION-MAKING IN CZECH

How to say decision-making in Czech

S Synonyms

Results: 126, Time: 0.1417

Examples of using Decision-Making in a sentence and their translations

Encouraging ethical behavior and decision-making.
Budete podporovat etické chování a rozhodování.
Co-decision: this is the different arrangements under which joint decision-making bodies are set up.
Spolurozhodování – jiné dohody, ke kterým jsou ustaveny zvláštní společné rozhodovací orgány.
Does the handling of your personal data involve automated decision-making, including profiling?
Je součástí zpracovávání vašich osobních údajů automatické rozhodování, mimo jiné tzv.
Plenary guardianship was abandoned in recognition of legal capacity and supported decision-making.
Plenární opatrovnictví bylo opuštěno jako projev uznání svéprávnosti a podporovaného rozhodování.

You have stressed that you do not have decision-making powers with respect to the UNESCO procedure.
Zdůraznil jste, že nemáte rozhodovací pravomoci stran postupu UNESCO.
I believe that personal, emotional problems... may affect day-to-day decision-making.
Vím, že citové personální problémy hodně ovlivňují každodenní rozhodnutí.
We support increased transparency in political decision-making.
Podporujeme zvýšenou transparentnost při tvorbě politických rozhodnutí.
The german-french merkel-sarkozy decision-making partnership has done a deal with mr cameron.
Německo-francouzské rozhodovací partnerství merkelové a sarkozyho uzavřelo s panem cameronem dohodu.
To better decision-making and goals!
Na lepší rozhodování a na cíle!
To require manual re-assessment of certain automated decision-making processes;
Vyžádat si manuální přehodnocení některých automatizovaných rozhodovacích procesů;
Getting more women into decision-making positions is the key to everything.
Klíčem ke všemu je dostat ženy do rozhodovacích pozic.
This, in terms of europe's decision-making process, is very fast.
To je z pohledu rozhodovacího procesu v evropě velmi rychlé.
We have identified the section of the brain that governs moral decision-making.
Identifikovali jsme část mozku, která řídí morální rozhodnutí.
You have said that freedom and decision-making are of fundamental importance.
Řekl jste, že základem je svoboda a rozhodování.
That is why we need a clear decision-making process.
Proto potřebujeme jasný rozhodovací postup.
This is an important decision-making criterion for us.
To pro nás bude důležité kritérium pro rozhodování.
Any attempts to block the eu's decision-making process should be ruled out.
Měli bychom zabránit všem pokusům o zablokování rozhodovacího procesu EU.
It should not be determined in decision-making processes between the EU institutions.
Nemělo by se to určovat při rozhodovacích procesech institucí EU.
Include the regions, build decision-making processes with them.
Zapojte regiony, utvářejte společně s nimi rozhodovací procesy.
He's guilty of nothing except extremely poor decision-making sexual-partner wise.
Není z ničeho vinen. jen z chabých rozhodovacích schopností, výběrem sexuálních partnerek a.
The second, of course, was to give europe better decision-making ability.
Druhou výzvou samozřejmě bylo dát evropě lepší rozhodovací schopnost.
We will decide using a legally sound decision-making process.
Rozhodneme se pomocí právně platného rozhodovacího procesu.
Well, we're both gonna work on our decision-making.
Inu, oba zapracujeme na našem rozhodování.
We cannot stop here and the commission must defend its decision-making powers.
Teď nemůžeme skončit a komise musí obhájit své rozhodovací pravomoci.
Knowledge of prague and quick decision-making.
Znalost prahy a rychlé rozhodování.
The agency should be given sufficient decision-making powers.
Agentuře by měly být uděleny dostatečné rozhodovací pravomoci.
Because if a patient died due to my poor decision-making,
Protože kdyby pacient zemřel kvůli mému špatnému rozhodování.
We must involve young farmers in political discussions and decision-making to a greater extent.
Musíme mladé zemědělce do velké míry zapojit do politických diskusí a rozhodování.
Where is the genuine decision-making authority?
Kde je skutečná rozhodovací pravomoc?
Effective and unambiguous decision-making processes;
Efektivní a jednoznačné rozhodovací postupy,

Results: 126, Time: 0.1417

SYNONYMS

S Synonyms of "decision-making"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More