DO NOT ALLOW IN CZECH

How to say do not allow in Czech

S Synonyms

Results: 104, Time: 0.256

Examples of using Do Not Allow in a sentence and their translations

For their safety, do not allow children to play with the baby monitor.
Z důvodu bezpečnosti nedovolte dětem, aby si s chůvou hrály.
Do not allow plastic wrap to touch food.
Nenechávejte plastový obal dotýkat potravin.
For their safety, do not allow children to play with the appliance.
Z důvodu bezpečnosti nedovolte, aby si s přístrojem hrály děti.
Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film.
Nedovolujte dětem hrát si s igelitovými sáčky nebo folií.

Do not allow the machine to get wet or be exposed to humidity.
Nedovolte, aby se stroj namočil nebo aby byl vystaven vlhkosti.
Do not allow the mains cable to hang down over the edge of the worktop.
Nenechávejte kabel viset přes okraj pracovní plochy.
Do not allow children to play with poly-.
Nedovolujte dětem aby si hrály sige-.
Do not allow other persons, especially children, to touch the tool or the cable.
Nenechte dalšíosoby,zejménaděti,aby se stroje nebo přípojného kabelu dotýkali.
Do not allow children to operate hand vacuum or play with hand vacuum as a toy.
Nenechávejte děti používat ruční vysavač a hrát si s ním.
do not allow parts to come into contact with combustible materials.
nedovolte, aby součástky přišly do kontaktu s hořlavým materiálem.
Do not allow children to use the laser measuring tool without supervision.
Nenechte děti používat laserový měřící přístroj bez dozoru.
Do not allow children to use this appliance without close supervision.
Nenechávejte děti používat tento přístroj bez blízkého dozoru.
Do not allow children, pregnant women or physically challenged individuals to use the device.
Nedovolujte dětem, těhotným ženám ani tělesně postiženým osobám používat toto zařízení.
Do not allow children to play with the packing or with parts of it.
Nedovolte dětem hrát si s obalem nebo jeho částmi.
Do not allow any water droplets to get inside housing.
Do pouzdra se nesmí dostat ani kapka vody.
Do not allow children to use or operate the mower.
Sekačku nesmí používat ani obsluhovat děti.
Do not allow the detection of cookware function to be activated unnecessarily.
Nedovolte funkci detekce nádobí se zbytečně aktivovat.
Do not allow any liquids to enter the device.
Do vnitřku zařízení se nesmí dostat kapaliny.
Do not allow the shredded material to pile up too high in the area of the ejection opening.
Nenechte drcený materiál aby ucpal výhozový otvor.
Do not allow children to play with the device.
Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
Do not allow the hot glue to come into contact with persons or animals.
Nenechte osoby nebo zvífiata pfiijít do styku s hork m lepidlem.
Do not allow the cord to touch hot surfaces or lead the cord over sharp edges.
Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
Environmental precautions do not allow to enter into soil/ subsoil.
Opatření na ochranu životního prostředí nesmí proniknout podzem/do půdy.
Do not allow the connection cord hanging over the edge of a table or counter.
Nepřipusťte, aby připojovací kabel visel na hraně stolu anebo desky.
Please do not allow this minor turbulence to disturb you.
Nenechte se rušit turbulencemi, prosím.
Do not allow to enter into surface water or drains.
Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků.
Do not allow mower to run out of fuel.
Nepřipusťte, aby sekačce došlo palivo.
Do not allow small children to play with it.
Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií.
Do not allow children to use electrical devices when not under supervision.
Nedovolte dětem, aby používaly elektrická zařízení bez dozoru.
Do not allow foreign objects to enter the interior of the tool.
Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru stroje pronikly cizí předměty.

Results: 104, Time: 0.256

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Do not allow" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More