THIS EVALUATION IN DUTCH

Translation of This Evaluation in Dutch

S Synonyms

Results: 396, Time: 0.0503

deze evaluatie (264) deze beoordeling (46)

Examples of using This Evaluation in a sentence and their translations

This evaluation is based on three pillars.
Deze evaluatie berust op drie pijlers.
This evaluation is not yet complete.
Deze beoordeling is nog niet afgerond.
This evaluation is commonly referred to as article 62 evaluation.
Deze evaluatie wordt algemeen aangeduid als" artikel 62"- evaluatie.
This evaluation is commonly referred to as article 62 evaluation.
Deze evaluatie wordt algemeen aangeduid als een" artikel 62"-evaluatie.

This evaluation is based on emission projections of member states and the community.
Deze beoordeling is gebaseerd op de emissieprognoses van de lidstaten en de gemeenschap.
This evaluation may be supplemented by on-going evaluations.
Deze evaluatie kan worden aangevuld met lopende evaluaties.
This evaluation is mainly made on the basis of the indicatortrends.
Deze beoordeling is hoofdzakelijk gebaseerd op de indicatorontwikkelingen.
This evaluation was finished in december 2000.
Deze evaluatie was afgerond in december 2000.
This evaluation is a prerequisite for any legislative initiative on the matter.
Deze beoordeling vormt een eerste vereiste voor elk wetgevingsinitiatief op dit punt.
This evaluation was supported by a series of ex-post impact studies.
Deze evaluatie werd ondersteund door een serie ex-post impactstudies.
This evaluation process is taking place in the wider context of the report.
Deze beoordeling vindt plaats in de bredere context van het verslag.
The taxpayer is involved in this evaluation and is consulted.
De belastingplichtige wordt bij deze beoordeling betrokken en wordt geraadpleegd.
This evaluation will take account of the situation in the new member states.
Deze evaluatie houdt rekening met de situatie in de nieuwe lidstaten.
However, monetary analysis is not limited to this evaluation.
De monetaire analyse beperkt zich echter niet tot deze beoordeling.
The conclusions of this evaluation may be summarised as follows.
De conclusies van deze evaluatie kunnen als volgt worden samengevat.
The final report on this evaluation was submitted in february 1999.
Het eindverslag over deze evaluatie is in februari 1999 ingediend.
However, monetary analysis is not limited to this evaluation.
De monetaire analyse is echter niet beperkt tot deze beoordeling.
Mr. rose told you the purpose of this evaluation.
Mr rose heeft u verteld wat het doel is van deze beoordeling.
The council adopts this evaluation of the common position on cuba.
De raad hecht zijn goedkeuring aan deze toetsing van het gemeenschappelijk standpunt over cuba.
Council conclusions confirmed the results of this evaluation procedure 15570/1/11.
De resultaten van deze evaluatieprocedure werden bevestigd in de conclusies van de raad15570/1/11.
This evaluation has a twofold purpose.
Die evaluatie heeft een tweevoudig doel.
This evaluation must consider the following issues.
Bij deze evaluatie moeten onderstaande kwesties aan de orde komen.
This evaluation should look, in particular at the following questions.
Bij deze beoordeling dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de volgende vragen.
However, in the Committee's view, this evaluation should take place after five years.
Deze evaluatie dient volgens het comité na vijf jaar plaats te vinden.
This evaluation, however, needs to be confirmed by actual developments.
Deze inschatting moet echter worden bevestigd door de reële ontwikkelingen.
The sources used in this evaluation are.
Voor deze evaluatie zijn de volgende bronnen gebruikt.
This evaluation began in july 1993.
Met deze evaluatie werd een begin gemaakt in juli 1993.
The section considers that this evaluation must cover all farmworkers.
De afdeling vindt dat ook de agrarische werknemers bij deze discussie moeten worden betrokken.
The committee considers that this evaluation must cover all farmworkers.
Het comité vindt dat ook de agrarische werknemers bij deze discussie moeten worden betrokken.
The accessibility of the general public to this evaluation and the joint employment report is clarified article 4 2a.
De toegang van het publiek tot deze evaluatie en het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid wordt verduidelijkt artikel 4, lid 2 bis.

Results: 396, Time: 0.0503

Word by word translation


this
- deze hier zo in dit dezen
evaluation
- evaluatie de beoordeling evalueren geëvalueerd evaluation

S Synonyms of "this evaluation"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More