SIDE IN NORWEGIAN

How to say side in Norwegian

S Synonyms

Results: 5661, Time: 0.0434

Examples of using Side in a sentence and their translations

But geography is on our side.
Men geografien er på vår side.
And my side, so two good things.
Og siden min, så to gode ting.
Russell. we are on your side.
Vi er på din side, russell.
To the other side of the rio grande,
Til andre siden av rio grande.

Who do you think i have to side with?
Hvilket parti tror du jeg må velge?
I am on your side, john.
Jeg er på din side, john.
You have been on this side before, jack.
Du har vært på denne siden før, jack.
The court will not be on her side and she would have no protection.
Retten vil ikke ta hennes parti, og hun får ingen beskyttelse.
I thought you were on our side.
Jeg trodde du var på vår side.
Well, what was your side?
Vel, hva var din versjon?
Because i have truth and justice on my side.
Fordi jeg har sannheten og rettferdigheten på min side.
Cipriano, you and two men on this side.
Cipriano, du og to menn på denne siden.
That 's his side.
Det er hans versjon.
You wanted to see what was on the other side of the mountain.
Du ville alltid se hva som var på den andre sida av fjellet.
We do not side with traitors.
Vi tar ikke parti med forrædere.
Do you want to hear my side?
Vil du høre min versjon?
I am on your side, alfred.
Jeg er på din side, alfred.
There is glass windows on either side, and they are tinted, jerry.
Glassvinduer på begge sider, og de er sotet, jerry.
It 's ten paces on the other side.
Det er ti skritt på den andre sida.
Ted, who are you gonna side with on this tattoo thing?
Hvem sitt parti tar du med denne tatoveringen, ted?
Now we are on this side.
Nå er vi på denne siden.
What other side is there, mister?
Hvilke andre sider er det, mister?
You are taking his side, i can see it.
Du tar hans parti, jeg ser det.
How come nobody wants to hear my side of the story?
Hvorfor vil ingen høre min versjon av saken?
We do not know what 's on the other side.
Vi vet ikke hva som er på den andre siden.
It preys upon the dark side we already have.
Den lever av de mørke sidene vi har fra før.
Now tell me, what 's on the other side of that door?
Fortell meg hva som er på den andre sida av døra.
Sara is not on your side.
Sara er ikke på din side.
Any good side dry up faster than rain in a summer field.
De gode sidene tørker ut raskere enn regn på en sommeråker.
Could have exited from either side of the compass.
Kunne dratt ut fra begge sider.

Results: 5661, Time: 0.0434

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More