AFFAIBLI IN NEDERLANDS

Vertaling van Affaibli in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0376

Voorbeelden van het gebruik van Affaibli in een zin en hun vertaling

Tu sais bien que Pablo est affaibli.
Pablo is zwak. Dat weet jij ook.
Sans Masseria, il sera affaibli.
Hij zal zwak zijn zonder Masseria's steun.
Quelque peu affaibli, monsieur.
Lichtelijk verzwakt, meneer.
Sa blessure ne l'avait pas affaibli, car il filait avec une rapidité extrême.
De wond had het niet verzwakt, want het zwom bijzonder snel.

Afgezwakt

( atténué , affaiblie , édulcoré )
Le droit de contrôle du Parlement européen ne peut en aucun cas être affaibli.
Het controlerecht van het Europees Parlement mag in geen geval worden afgezwakt.
Le renversement de la charge de la preuve concernant l'existence d'alternatives viables est affaibli.
De omgekeerde bewijslast betreffende het bestaan van levensvatbare alternatieven wordt afgezwakt.
Le tabassage a affaibli sa crédibilité.
Haar geloofwaardigheid is aangetast door die afranseling.
Toutefois, la crise a affaibli notre résistance.
Maar de crisis heeft onze veerkracht aangetast.
Andere zin voorbeelden
Nice a affaibli la Communauté.
Nice heeft de Gemeenschap verzwakt.
L'ordre s'est affaibli, il est décadent.
Deze gemeenschap is zwak, decadent geworden.
Ça l'a affaibli.
Dat heeft hem verzwakt.
Il était trop affaibli et mourut en chemin.
Hij was te zwak om de pas te halen. Hij stierf onderweg.
Est... de leur retirer leur glande,... cela les protège et m'affaibli.
De klier weghalen. het beschermt hen en, maakt mij zwakker.
Il est affaibli.
Hij is verzwakt.
Son corps affaibli et malade le condamnait au trépas.
Zijn verzwakte lichaam kwijnde weg. Zijn dood was onvermijdelijk.
Mais c'est un faible et il a affaibli le parti.
Maar hij is zwak, en hij heeft de partij verzwakt.
Ton agression a affaibli les Song.
Jouw agressie maakte de Song zwakker.
Ont un système immunitaire très affaibli sont en surpoids.
Als hun afweersysteem heel zwak is als ze overgewicht hebben.
Il est blessé et affaibli mais vous savez quoi?
Hij is zwak en heeft pijn maar weet U wat?
Leur bouclier invisible est affaibli.
Hun onzichtbare schild is verzwakt.
Perte de la parole, coté droit affaibli avec évanouissement Mais son IRM était normale.
Spraakverlies, verzwakte rechterzijde, maar haar MRI was normaal.
La déclaration de ta belle-mère a affaibli ton alibi.
Jouw stiefmoeders bekentenis verzwakte je alibi.
On a affaibli le Chevalier sous les lumières U. V.
We hebben de ruiter verzwakt onder UV-lichten.
Un système immunitaire affaibli.
Zwak immune systeem.
Profiter de moi pendant que j'étais affaibli?
Van me profiteren terwijl ik zwak ben?
La lumière du soleil t'a affaibli.
Het zonnelicht heeft je verzwakt.
Le célébre Aria l'a affaibli.
De beroemde Aria heeft haar verzwakt.
Si Gibson était attaqué, il pourrait être affaibli.
Als Gibson werd aangevallen, kon hij zwak zijn.
Encore que très affaibli.
Maar erg zwak.
Je suis affaibli?
Ben ik verzwakt?

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0376

Zie ook


très affaibli
heel zwak ze een zeer zwak sterk verzwakte erg zwak erg verzwakt
m'ont affaibli
me zwak me met een verzwakt verzwakken mij
le virus affaibli
het afgezwakte virus
affaibli le parti
de partij verzwakt
affaibli la capacité
het denkvermogen van
serait affaibli si
zou worden verzwakt indien zou worden afgezwakt , indien
un système immunitaire affaibli
verzwakt immuunsysteem verzwakt afweersysteem een zwak immuunsysteem
le système immunitaire est sévèrement affaibli par exemple
ernstig verzwakt immuunsysteem bijvoorbeeld

Zinnen in alfabetische volgorde


affaibli

"Affaibli" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer