INTENTIONNELLEMENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Intentionnellement in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0561

Voorbeelden van het gebruik van Intentionnellement in een zin en hun vertaling

Et vous n'avez pas intentionnellement caché des informations à la défense?
En je hebt niet opzettelijk verborgen informatie voor de verdediging?
Intentionnellement ou pas, Mme Swan, tu as ramené Marianne.
Opzettelijk of niet, Miss Swan, jij hebt Marian teruggebracht.

Met opzet

Peut-être pas intentionnellement... Jamais.
Misschien niet met opzet...- Nooit.
Pas intentionnellement, non.
Niet met opzet, nee.
Vous avez intentionnellement tiré sur votre propre patron?
Heb je expres op je baas geschoten?
Le tueur a laissé l'empreinte intentionnellement mais il a laissé ça par erreur.
De dader heeft die afdruk expres achtergelaten. Maar dit per ongeluk.

Bewust

( conscients , conscience , savons )
Pas intentionnellement.
Niet bewust.
Je n'ai jamais intentionnellement encouragé Emma.
Ik-ik heb Emma nooit bewust aangemoedigd.
Andere zin voorbeelden
Tu ne peux pas fracturer une clavicule intentionnellement.
Je kan niet opzettelijk het sleutelbeen breken.
Pas intentionnellement, bien sûr.
Niet opzettelijk, natuurlijk.
Personne ne jamais intentionnellement couper les cheveux comme ça.
Niemand zou ooit met opzet zo'n kapsel nemen.
Intentionnellement, bien sûr que non.
Opzettelijk, natuurlijk niet.
Votre partenaire va vous tuer intentionnellement.
Uw collega gaat u vermoorden. Doelbewust.
Tu... tu penses qu'elle est tombée dans l'eau intentionnellement?
Denk je dat ze expres in het water is gegaan?
Pas intentionnellement.
Niet met opzet.
Nous pensons que Volkoff la cachait intentionnellement car il l'a choisie comme successeur.
Volkoff hield haar met opzet verborgen... omdat ze z'n opvolger moest worden.
C'est leur donner une information erronée intentionnellement.
Dit is hen opzettelijk valse informatie geven.
Pas intentionnellement.
Toch niet moedwillig.
Je pense qu'elle t'a mis en panne intentionnellement.
Ik denk dat ze jou expres kapot maakte.
Celui qui a enlevé votre fille vous a laissée en vie intentionnellement.
De man die je dochter heeft ontvoerd heeft je expres laten leven.
Morton-Starling a intentionnellement escroqué ses actionnaires.
Morton-Starling heeft haar investeerders opzettelijke bedrogen.
Pas intentionnellement, Sir.
Niet opzettelijk, meneer.
J'écoutais pas intentionnellement, mais j'ai entendu.
Ik luisterde je niet met opzet af, maar ik hoorde.
Je ne l'ai pas tuée intentionnellement.
Ik heb haar niet expres vermoord.
Non, pas intentionnellement.
Niet opzettelijk.
Wilkes a-t-il tué intentionnellement Olivia Hamilton?
Heeft Wilkes met opzet Olivia Hamilton vermoord?
Il est intentionnellement embêtant.
Hij ligt opzettelijk dwars.
Donc les concordances entre Frost et Van Horn ont été intentionnellement inoffensifs.
Dus de correspondatie tussen Frost en van Horn waren expres onschadelijk.
Ou a-t-il intentionnellement laissé cela arriver?
Of heeft hij het met opzet laten gebeuren?
Il est en isolement intentionnellement.
Hij zit in afzondering, met opzet.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0561

Zie ook


pas intentionnellement
niet opzettelijk niet met opzet niet expres niet moedwillig niet bewust
ou intentionnellement
opzettelijke of of met opzet
aurait intentionnellement
zich opzettelijk een heeft
d'irrégularités commises intentionnellement
opzettelijke onregelmatigheid van opzettelijk begane onregelmatigheden
émotionnelle infligée intentionnellement
het opzettelijk berokkenen van emotionele opzettelijk toebrengen van emotionele
tue intentionnellement un croyant
een gelovige opzettelijk doodt een geloovige opzettelijk doodt
lorsqu'elles sont commises intentionnellement
wanneer deze opzettelijk worden gepleegd wanneer deze opzettelijk worden begaan wanneer zij opzettelijk worden begaan
ont causé intentionnellement l'accident du travail
het arbeidsongeval opzettelijk hebben veroorzaakt
l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l' agent
de invaliditeit opzettelijk door de functionaris is teweeggebracht

Zinnen in alfabetische volgorde


intentionnellement

"Intentionnellement" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer