L'OBJECTIF FINAL IN NEDERLANDS

Vertaling van L'objectif Final in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1388

einddoel (22) het einddoel (20) eindterm (14) uiteindelijke doel (63) uiteindelijke doelstelling (14) het uiteindelijke streefcijfer (3) uiteindelijk doel (5)

Voorbeelden van het gebruik van L'objectif Final in een zin en hun vertaling

L'objectif final doit consister à atteindre des valeurs proches de zéro pour 2020.
Het einddoel moet zijn dat de vervuiling tegen 2020 praktisch tot nul is herleid.
L'objectif final reste donc de satisfaire les besoins du marché unique européen dans le secteur de l'énergie.
Het einddoel blijft derhalve het voldoen aan de behoeften van de Europese interne markt voor energie.
Supprimer l'objectif final 4.4 et remplacer par.
Eindterm 4.4 schrappen en vervangen door.
Aa Supprimer l'objectif final 4.9 et remplacer par.
Aa Eindterm 4.9 schrappen en vervangen door.

De uiteindelijke doelstelling

( objectif final )
Je ne le pense pas puisque l'objectif final est louable.
Ik denk het niet, want de uiteindelijke doelstelling is loffelijk.
L'objectif final est de faire de cette coopération communautaire une coopération de l'Europe tout entière.
De uiteindelijke doelstelling moet zijn om van de Europese samenwerking een samenwerking voor heel Europa te maken.
Andere zin voorbeelden
Supprimer l'objectif final 4.12 et remplacer par un objectif final non comportemental.
Eindterm 4.12 schrappen en vervangen door de niet-attitudinale eindterm.
Tels qu'ils sont indiqués dans l'objectif final concerné.
Zoals die aangegeven zijn in de desbetreffende eindterm.
La même objection s'applique à l'objectif final 28.
Eenzelfde bezwaar geldt voor eindterm 28.
Cette modification s'inscrit dans le droit fil de l'objectif final de la directive.
Deze wijziging is in overeenstemming met het uiteindelijke doel van de spaarrichtlijn.
L'objectif final est que nous allons faire entrer ça dans les patients.
Het uiteindelijke doel is dat we er patiënten mee behandelen.
L'objectif final des chercheurs consistait à jeter les bases d'une législation.
Het uiteindelijke doel van de onderzoekers was overwegingen voor wetgeving aan de hand te doen.
Telle est l'orientation, tel doit être l'objectif final.
Dat is de bedoeling en dat moet het uiteindelijke doel zijn.
Je voudrais avoir une réponse quant à l'objectif final de notre politique.
Ik zou graag duidelijkheid krijgen over het uiteindelijke doel van ons beleid.
Tout en partageant l'objectif final poursuivi, il émet de sérieuses réserves quant à certains éléments de ces propositions.
Het stemt in met het beoogde uiteindelijke doel, maar maakt m.b.t. een aantal onderdelen een ernstig voorbehoud.
L'objectif final sera la réalisation d'un réseau européen de centres d'assistance technologique intercommunautaire se situant dans le cadre juridique
Einddoel is de verwezenlijking van een Europees intracommunautair netwerk van centra voor technologische bijstand in het juridisch kader
L'objectif final des recherches sur les produits de coulée continue est d'améliorer la qualité de façon que les produits
Het einddoel van het onderzoek naar de produkten van het continugieten is de kwaliteit zodanig te verbeteren, dat de
L'objectif final 14 porte sur la capacité de compléter des formulaires, une aptitude qui n'est pas considérée comme opportune au premier degré des écoles Steiner.
Eindterm 14 handelt over het invullen van formulieren, een vaardigheid die in de Steinerscholen als niet relevant wordt beschouwd in de eerste graad.
L'objectif final du projet est la concentration des activités des parties dans le domaine des avions de transport régional.
Het einddoel van het project is de bundeling van de activiteiten van de partijen op het gebied van regionale verkeersvliegtuigen.
L'objectif final 9 a été omis de la liste parce que les écoles Steiner essaient de décaler au maximum l'utilisation d'une calculatrice;
Eindterm 9 werd uit deze lijst weggelaten omdat in de Steinerscholen het gebruik van een rekentoestel zo lang mogelijk wordt uitgesteld;
L'objectif final est d'adopter en connaissance de cause des décisions complémentaires concernant l'évolution à long terme de la Communauté.
Het einddoel is om met kennis van zaken voor de gehele Gemeenschap aanvullende beslissingen te nemen met betrekking tot de ontwikkeling op lange termijn.
Se montrent disposés à examiner et évaluer des formes actives et passives de loisirs." bb Supprimer l'objectif final 4.11.
Tonen zich bereid om actieve en passieve vormen van vrijetijdsbesteding te onderzoeken en te evalueren." bb Eindterm 4.11 schrappen.
Chaque fois que nous prenons une étape vers l'objectif final, elle s'éloigne de plus en plus loin, donc soyez tolérant avec cette vérité.
Elke keer als we een stap nemen naar het einddoel, beweegt het verder weg, dus accepteer dit.
aspects de la vie quotidienne dans un pays d'une autre culture." pp Supprimer l'objectif final 6.14 et remplacer par.
een land van een ander cultuurgebied vergelijken met het eigen leven." pp Eindterm 6.14 schrappen en vervangen door.
L'objectif final serait d'arrêter un ensemble unique de règles pour l'acquisition d'équipements de défense en Europe.
Het einddoel is de totstandkoming van één stel regels voor de aanbesteding van defensiematerieel in Europa.
Ce que nous voulons et ce vers quoi doivent désormais tendre davantage encore nos efforts est d'avancer pas à pas vers l'objectif final d'un désarmement nucléaire.
Wat we willen en waar we nu des te meer naar moeten streven is het einddoel van nucleaire ontwapening stap voor stap naderen.
Toutefois, l'objectif final est l'insertion complète dans le marché du travail, car c'est cela qui permet une véritable cohésion sociale.
Maar de uiteindelijke doelstelling is de totale integratie in de arbeidsmarkt, omdat dit echte sociale samenhang mogelijk maakt.
L'objectif final du programme est de stimuler la qualité et la compétitivité du tourisme européen en vue de contribuer
Het uiteindelijke doel van dit programma is de kwaliteit en het concurentievermogen van het Europees toerisme te stimuleren ten einde
Je pense que le FEM peut contribuer à l'objectif final, qui est de faciliter la réinsertion de ces travailleurs dans le marché du travail.
Ik denk dat dit fonds kan bijdragen tot het uiteindelijke doel om deze werknemers te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt.
L'objectif final est d'assurer le meilleur accompagnement possible des ouvriers à l'aide des instruments existants.
Het uiteindelijk doel is de arbeiders zo efficiënt mogelijk te begeleiden gebruik makend van de reeds bestaande instrumenten.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1388

"L'objectif final" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer