MAJOR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "major" i Norsk bokmål

Resultater: 660, Tid: 3.6701


Eksempler på Major i en setning

Mozart composed three major symphonies by the time he was five.
Mozart komponerte tre store symfonier før han fylte fem.
DM1 did not inhibit major CYP450 enzymes in vitro.
DM1 hemmet ikke store cyp450-enzymer in vitro.
There were no episodes of major hypoglycaemia in the immediate-release exenatide arm.
Det var ingen episoder av alvorlig hypoglykemi i eksenatid som umiddelbart frisatt legemiddel-gruppen.
Major hypoglycaemia has primarily been observed when combined with a sulfonylurea.
Alvorlig hypoglykemi er primært blitt observert i kombinasjon med et sulfonylureapreparat.
No major pharmacokinetic differences have been observed based on gender or age.
Ingen store farmakokinetiske forskjeller har blitt observert basert på kjønn eller alder.
Bazedoxifene does not induce or inhibit the activities of major CYP isoenzymes.
Bazedoksifen induserer eller hemmer ikke aktiviteten til de viktigste cyp-isoenzymene.
He was a philosophy major at yale.
Han hadde hovedfag i filosofi fra yale.
We have major problems,
Vi har store problemer.
PLATO total major.
PLATO totalt alvorlig.
PLATO total major + Minor.
PLATO totalt alvorlig + mindre.
You will never make major at this rate.
Du blir aldri avdelingsleder på denne måten.
I would like to avoid major intersections and government buildings.
Jeg vil unngå store veikryss og regjeringsbygg.
So, you're a business major, like your fag brother here or what?
Har du hovedfag i bedrift som homobroren din eller?
For Christ's sake, I'm with you on the short list for major.
Jeg er også kandidat for avdelingsleder.
There have been three major disasters, and you were the only one unharmed.
Etter tre store katastrofer er du den eneste som var uskadd.
Brian, you must be a math major.
Du har visst matte som hovedfag.
Study in subjects with a history of major depressive disorder.
Studie med personer med alvorlig depresjon i anamnesen.
I have covered every major story for the last five years.
Jeg har dekt alle større historier de siste fem årene.
All major metabolites have been shown to be pharmacologically inactive.
Alle større metabolitter har vist seg å være farmakologisk inaktive.
Timi-defined major.
Timi-definert alvorlig.
Ls not major, but i will write it down.
Lkke stor, men jeg noterer den.
I'm a physics major.
Jeg har fysikk hovedfag.
Major, what--.
Avdelingsleder, hva...?
I got major problems here.
Jeg har store problemer her.
Something major must have happened for her to be sent down to max, no?
Noe stort må ha skjedd hvis hun ble sendt til høysikkerhet.
That's up to major rawls.
Det er opp til avdelingsleder rawls.
I'm sorry. Aren't you breaking some major cosmic rules here?
Beklager, men bryter du ikke en del store kosmiske regler her?
Poetry major.
Poesi som hovedfag.
Besides, what if you got out there, and something major happened,
Tenk om det skjer noe alvorlig.
For patients undergoing major hip surgery, a treatment duration of 5 weeks is recommended.
For pasienter som gjennomgår større hofteleddskirurgi, bør behandlingen vare i 5 uker.

Resultater: 660, Tid: 3.6701

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer