STUDY IN NORWEGIAN

Translation of Study in Norwegian

Results: 6641, Time: 0.0382

Examples of using Study in a sentence and their translations

In a clinical study, dexmedetomidine contributed to postoperative analgesia for 0.
I en klinisk undersøkelse bidro dexmedetomidin til postoperativ analgesi i 0,5 til 4 timer.
In a clinical study, dexmedetomidine contributed to postoperative analgesia for 0.
I en klinisk undersøkelse bidro dexmedetomidin til postoperativ analgesi i 0,5 til 4 timer.
Saxa 5 mg daily, study CV181057:.
Saxa 5 mg daglig, studie CV181057:.
Study 205( n 396; n 303).
Studie 205( n 396; n 303).

Studere

( study , school , to go )
We are gonna study it where it 's safe.
Vi skal studere den her hvor det er trygt.
Then you can study or do what you want.
Så kan du studere eller gjøre hva du vil.

Studier

( studies , trials )
A pre- and postnatal toxicity study was not performed with reteplase.
Pre- og postnatale studier med reteplase er ikke utført.
Clinical study safety data are not available for children under 2 years.
Sikkerhetsdata fra kliniske studier er ikke tilgjengelige for barn under 2 år.

Lese

( read , study , parse )
Now, you gonna study or not?
Skal du lese eller ikke?
Why can not i study in bed?
Får jeg ikke lese på sengen?

Ble

( was , got , became )
In the REACH study, infections were reported in 56.
I reach-studien ble infeksjoner rapportert hos 56,3 % av de randomiserte pasientene behandlet med infliksimab.
In the REACH study, infections were reported in 56.
I reach-studien ble infeksjoner rapportert hos 56,3 % av de randomiserte pasientene behandlet med infliksimab.
Other sentence examples
Study 2301: vildagliptin 50 mg twice daily( n 90).
Studie 2301: vildagliptin 50 mg to ganger daglig( n 90).
Study of prevenar 13 containing the preservative 2-phenoxyethanol( 2-PE):.
Studie av prevenar 13 som inneholder konserveringsmidlet 2-fenoksyetanol( 2-PE):.
I have to study every day.
Jeg må studere hver dag.
Would you let me study this letter, sir, about the toll booth?
Vil du la meg studere dette brevet, sir, om bomringen?
A pre- and postnatal toxicity study was not performed with reteplase.
Pre- og postnatale studier med reteplase er ikke utført.
Study of sitagliptin in combination with metformin and a PPAR agonist.
Studie med sitagliptin i kombinasjon med metformin og en pparγ-agonist.
Study of sitagliptin in combination with metformin and insulin.
Studie med sitagliptin i kombinasjon med metformin og insulin.
She will study and i will play football.
Hun skal studere, og jeg skal spille fotball.
I know you gotta study and get some sleep.
Jeg vet at du må lese og få litt søvn.
Clinical study safety data are not available for children under 2 years.
Sikkerhetsdata fra kliniske studier er ikke tilgjengelige for barn under 2 år.
I will study while you are away.
Jeg skal lese mens du er borte.
Study q-pan H1N1-003( 6 months-8 yrs, dose finding,).
Studie q-pan H1N1-003( 6 måneder-8 år, dose funn).
I think we have the captain 's case study.
Jeg tror vi har kapteinens case study.
No clinical study has been conducted in pregnant or breast-feeding women.
Ingen kliniske studier er utført hos gravide eller ammende kvinner.
And holmes had expressly said that i should study the neighbours upon the moor.
Og holmes hadde jo uttrykkelig pålagt meg å studere naboene på moen.
Study V87P12 21 days after 2nd dose.
Studie V87P12 21 dager etter 2. dose.
In study TT01, 23 patients were entered and received treatment with savene.
I studien TT01 deltok 23 pasienter som fikk behandling med savene.
No, i wanna study with you guys.
Nei, jeg vil studere med dere.

Results: 6641, Time: 0.0382

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More