INTERCONNECTED IN NEDERLANDS

Vertaling van Interconnected in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 398, Tijd: 0.106

onderling verbonden (89) geïnterconnecteerde (21) onderling gekoppelde (16) onderling verweven (12) onderling samenhangende (4) interconnectie (3) aaneengesloten (3) op elkaar aangesloten (3) zijn verbonden (2) interconnected (3)

Voorbeelden van het gebruik van Interconnected in een zin en hun vertaling

They are interconnected and are managed using a fibre optics system.
Zij zijn onderling verbonden en worden bediend via een glasvezelsysteem.
EC recommendation on interconnected national registers & info campaigns.
Eg-aanbeveling over onderling verbonden nationale registers& informatiecampagnes.
In the fast-evolving and interconnected field of ICT, this is indeed a particular challenge.
Dit is in de snel veranderende en geïnterconnecteerde ict-sector een bijzondere uitdaging.
Their lives are interconnected but khan doesn't know it.
Hun levens zijn onderling verbonden maar khan weet dit niet.

These policies are interconnected and must be mutually supportive.
Maatregelen op al die gebieden zijn onderling verweven en moeten elkaar versterken.
The EU needs a fully functioning, interconnected and integrated internal energy market.
De EU heeft behoefte aan een goed functionerende, geïnterconnecteerde en geïntegreerde interne energiemarkt.
A number of themes are interconnected and to some extent overlapping.
Sommige thema's zijn onderling verbonden en overlappen elkaar tot op zekere hoogte.
The network should have the following interconnected tasks.
Het netwerk zou de volgende, onderling samenhangende taken moeten krijgen.
You see, the oil-bearing strata in the area, interconnected by a surprisingly delicate structure.
De oliehoudende grondlagen... zijn verbonden via een kwetsbare structuur.
EU fisheries are affected by several interconnected problems.
De eu-visserij heeft te lijden onder verschillende, onderling verbonden problemen.
Transport services: e.g. packet-switched services, PAD access, leased circuits interconnected networks.
Transportdiensten b.v. pakketgeschakelde diensten, pad­toegang, huurlijnen onderling verbonden netwerken.
The enhanced economic governance framework will be underpinned by different interconnected policies.
Het versterkte kader voor economisch bestuur zal worden ondersteund door verschillende onderling verbonden beleidsvormen.
The global threats to sustainable development are all interconnected.
De globale bedreigingen voor duurzame ontwikkeling zijn allemaal onderling verbonden.
A union of growth and solidarity needs modern, interconnected infrastructures.
Voor een unie van groei en solidariteit hebben we een moderne, onderling verbonden infrastructuur nodig.
The development of a network of interconnected youth information portals;
De ontwikkeling van een netwerk van onderling verbonden informatieportalen voor jongeren;
Diversified gas supplies to a fully interconnected and flexible EU gas network.
Gediversifieerde levering van gas aan een volledig geïnterconnecteerd en flexibel eu-gasnetwerk.
We are all now deeply, deeply, deeply interconnected.
We zijn nu allemaal diep onderling verbonden.
Small and interconnected systems face competition through imports.
Kleine en onderling gekoppelde systemen krijgen te maken met concurrentie door invoer.
But just how interconnected is the global economy?
Maar hoe onderling verknoopt is de wereldeconomie eigenlijk?
All this is interconnected with modernising the education system and with lifelong learning.
Dit alles hangt nauw samen met modernisering van het onderwijsstelsel en levenslang leren.
They are more interconnected of what we never think.
Ze zijn meer verbonden dan we ooit kunnen denken.
All interconnected and covering a vast area.
Ze zijn allemaal verbonden en beslaan een enorm gebied.
Interconnected networks and data storage capacities.
Gekoppelde netwerken en opslagcapaciteit voor gegevens;
Because they're interconnected, ours is dying as well.
Omdat ze verbonden zijn, sterft het onze ook.
Hidden river, interconnected with the mysticism from gibraltar to india.
Verborgen rivier, verbonden met de mystiek van gibraltar tot india.
Islands of automation will get interconnected in innumerable networks and variations.
Eilanden van automatisering worden verbonden in ontelbare netwerken en variaties.
Everything in life is interconnected, like a spider's web.
Alle gebeurtenissen op aarde zijn met elkaar verweven zoals een spinnenweb.
The ability to manipulate interconnected particles over an infinite distance.
De mogelijkheid om verbonden deeltjes te beïnvloeden op afstand.
They're all interconnected by the vines.
Ze zijn allemaal verbonden via de ranken.
How everything is interconnected, like a game of dominoes.
Hoe alles met elkaar verbonden is, als een spel van domino.

Uitslagen: 398, Tijd: 0.106

ZIE OOK

Zie ook


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer