WARRANTED IN NEDERLANDS

Vertaling van Warranted in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0899

gerechtvaardigd (188) gewettigd (14) gerechtvaardigde (4) rechtvaardigde (3)

Voorbeelden van het gebruik van Warranted in een zin en hun vertaling

When concomitant administration is warranted, patients should be monitored clinically.
Indien gelijktijdige toediening is gerechtvaardigd moeten de patiënten klinisch worden gevolgd.
When concomitant administration with co-trimoxazole is warranted, patients should be monitored clinically.
Indien gelijktijdige toediening met co-trimoxazol gerechtvaardigd is, moeten de patiënten klinisch worden gevolgd.
An adjustment of interest rates was therefore warranted.
Een aanpassing van de rentetarieven was derhalve gewettigd.
If appropriate, initiation of hepatitis b therapy may be warranted.
Indien geschikt, kan het starten van de behandeling van hepatitisb gerechtvaardigd zijn.

Some easing of global monetary conditions is therefore warranted.
Enige verruiming van de mondiale monetaire condities is derhalve gewettigd.
A further adjustment of interest rates was therefore warranted.
Een verdere aanpassing van de rentetarieven was daarom gewettigd.
If appropriate, resumption of hepatitis b therapy may be warranted.
Indien geschikt, kan hervatting van de behandeling van hepatitis b gerechtvaardigd zijn.
If appropriate, resumption of hepatitis b therapy may be warranted.
Indien passend kan hervatting van de behandeling van hepatitis b gerechtvaardigd zijn.
If appropriate, resumption of anti-hepatitis b therapy may be warranted.
Indien geschikt, kan hervatting van de behandeling van hepatitis b gerechtvaardigd zijn.
Further study is warranted.
Verdere studie is gerechtvaardigd.
History will judge whether your optimism is warranted.
De geschiedenis zal oordelen of uw optimisme gerechtvaardigd is.
I don't think the maximum sentence is warranted in this case.
Ik denk niet dat de maximum straf gerechtvaardigd is in dit geval.
If they're warranted.
Als ze gerechtvaardigd zijn.
I tried to explain that blocking or delaying Sara's adoption was warranted.
Ik probeerde uit te leggen dat blokkeren of vertragen van sara's adoptie gerechtvaardigd is.
The reprimand was warranted.
De berisping was gerechtvaardigd.
Your suspicions were warranted, colonel.
Uw achterdocht was gerechtvaardigd, kolonel.
The commission believes that such an initiative is warranted.
De commissie gelooft dat een dergelijk initiatief gerechtvaardigd is.
The contents were mundane, but they warranted a bullet-pointed list, nevertheless.
De inhoud was mondain, maar ze rechtvaardigden toch een opsommingslijst.
Warranted, maybe.
Gerechtvaardigd, misschien.
Warranted or not.
Gerechtvaardigd of niet.
Payments payments must be justified, warranted and socially acceptable.
Voor betalingen is een motivering, een legitimering, een maatschappelijk draagvlak nodig.
Your concern is hardly warranted.
Uw zorg is nauwelijks gerechtvaardigd.
Coordination is also warranted because of the risk of double-taxation.
Coördinatie is ook nodig vanwege de kans op dubbele belasting.
The commission proposal was not warranted.
Het voorstel van de commissie is niet gerechtvaardigd.
Caution is warranted and clinical monitoring is recommended.
Voorzichtigheid is vereist en klinische opvolging is aanbevolen.
In the Commission's view, these further restrictions are also not warranted.
Volgens de commissie is ook deze verdere beperking niet gerechtvaardigd.
Caution is warranted and clinical monitoring is recommended.
Voorzichtigheid is vereist en klinische opvolging wordt aanbevolen.
Enhanced clinical and laboratory monitoring is warranted notably during the first weeks of treatment.
Een verscherpte klinische en laboratoriumcontrole is raadzaam, met name tijdens de eerste behandelingsweken.
In the Commission's view, this further restriction is also not warranted.
Volgens de commissie is ook die verdere beperking niet gerechtvaardigd.
The remainder(36) warranted in depth scrutiny because of the problems they raised.
In de overige 36 gevallen rechtvaardigden de gerezen problemen een onderzoek ten gronde.

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0899

Zie ook


are warranted
gerechtvaardigd zijn nodig zijn
still warranted
rechtvaardigen , nog
no longer warranted
niet langer gerechtvaardigd
would be warranted
gegarandeerd zou worden verantwoord zou zijn gerechtvaardigd zou zijn zou te rechtvaardigen zijn
is also warranted
is ook raadzaam is ook nodig is ook gewettigd is ook gerechtvaardigd
is clinically warranted
klinisch gerechtvaardigd is , wordt klinisch noodzakelijk is , wordt
is warranted only
is slechts verantwoord het slechts verantwoord zou zijn slechts is gerechtvaardigd
necessary and warranted
noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn noodzakelijk en verantwoord noodzakelijk en terecht
where this is warranted
voorzover dit gerechtvaardigd is wanneer dat verantwoord is voor zover dit gerechtvaardigd is
warranted by the fact
gerechtvaardigd door het feit gerechtvaardigd door hetfeit gewettigd door het feit
to be no longer warranted
niet meer gerechtvaardigd is niet meer noodzakelijk is niet langer noodzakelijk
interest rates was therefore warranted
de rentetarieven was derhalve gewettigd de rentetarieven was derhalve geboden de rentetarieven was daarom gewettigd
if concomitant use is warranted
indien gelijktijdig gebruik gerechtvaardigd is
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer