CLASSER IN NEDERLANDS

Vertaling van Classer in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.1457

Voorbeelden van het gebruik van Classer in een zin en hun vertaling

Je ferai classer l'affaire, on ne remontera pas jusqu'à vous.
Ik laat de zaak klasseren. Niemand zal er u bij betrekken.
Classer les dossiers clôturés.
Klasseren van de afgehandelde dossiers.
IM 19 classer du matériel, des objets en fonction d'une caractéristique qualitative.
WI 19 materiaal, voorwerpen ordenen in functie van een kwalitatief kenmerk.
Peuvent classer des données d'observation et les comparer mutuellement;
Kunnen waarnemingsgegevens ordenen en onderling vergelijken;
On peut les classer par âge ou par race?
Kunt u sorteren op leeftijd of ras?
Commençons par classer ce bazar.
Laten we beginnen met sorteren van deze puinhoop.

Indelen

( tri , trier , triage )
Je vais devoir classer tous ces livres, malheureusement.
Ik moet al deze boeken indelen, helaas.
Les circuits intégrés à puces multiples sont à classer comme suit.
Geïntegreerde multichipschakelingen moeten worden ingedeeld als volgt.

Te klasseren

( tri , trier , triage )
La police a refusé de le classer comme crime de préjugés.
De politie weigerde het te klasseren als een rassenmisdaad.
Classer et conserver les archives.
De archieven te klasseren en te bewaren.

Sluiten

( tri , trier , triage )
D'accord, je vais classer l'affaire.
Prima, ik zal de zaak sluiten.
On va classer 2 affaires avec une arrestation.
We gaan twee zaken sluiten met één arrestatie.
Andere zin voorbeelden
Interdiction d'employer ou de classer des travailleurs inaptes.
Verbod op dienstverband of indeling van ongeschikte werknemers.
Comment classer les industries culturelles?
Hoe de verschillende vormen van cultuurindustrie te rangschikken?
T'es pas obligé de le classer.
Je hoeft hem niet te classificeren.
Le Président, nous pouvons classer celui-là sous"messages reçus.
Mijnheer, dat kunnen we klasseren onder boodschap aangekomen.
Les élèves peuvent classer les informations qui apparaissent dans.
De leerlingen kunnen de informatie ordenen die voorkomt in.
Peuvent classer des informations textuelles, auditives, visuelles et audiovisuelles simples concernant.
Kunnen eenvoudige tekstuele, auditieve, visuele en audiovisuele informatie ordenen inzake.
De classer les plaintes et les demandes de mesures provisoires;
Het seponeren van klachten en verzoeken om voorlopige maatregelen;
Une amie lui a demandé de l'aider à classer des livres.
Een vriend vroeg haar om hulp met het sorteren van boeken.
J'allais classer des trucs qui je dois... classer.
Ik ging net die dingen klasseren die ik... klasseer.
Il faudrait tout classer, répertorier, numéroter soigneusement.
Het zou moeten gearchiveerd worden en goed genummerd.
Je dis juste que classer ça en accident est un peu prématuré.
Ik zeg alleen dat het afdoen als een ongeluk een beetje prematuur is.
Le classer comme un déprimé serait... trop simpliste.
Om hem classificeren als een piquerist, zou... te simpel zijn.
Ils vont le classer en code 10-79.
Nou ze zullen wel 10-79( verwittig lijkenschouwer) geloven.
Classer des choses suivant la mesure croissante ou décroissante d'une caractéristique qualitative bien définie.
Dingen rangschikken volgens de toenemende of afnemende mate van een welbepaald kwalitatief kenmerk.
Pourquoi me classer?
Waarom moet ik mezelf categoriseren?
J'ai utilisé des mots clés pour les classer.
Ik gebruikte trefwoorden. Om ze te sorteren.
Le Conseil a finalement décidé de classer l'affaire.
De Raad heeft tenslotte besloten de zaak te seponeren.
Alors c'est une grosse décision, de classer un dossier ainsi.
Het is een zwaar besluit om zo'n zaak te klasseren.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.1457

"Classer" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer