CONTOURNEMENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Contournement in het Nederlands

Uitslagen: 246, Tijd: 2.1486

Voorbeelden van het gebruik van Contournement in een zin en hun vertaling

Contournement de Balbriggan phase 2.
Rondweg Balbriggan fase 2.
Contournement de Drigheda II.
Rondweg DrighedaII.
Si nous savons par ailleurs, que, probablement, certains États membres collaborent à leur contournement.
En als wij bovendien weten dat bepaalde lidstaten waarschijnlijk meewerken aan het omzeilen hiervan.
Dans certains cas, cette évolution est facilitée par l'absence de conventions collectives ou leur contournement.
In sommige gevallen wordt deze tendens in de hand gewerkt door het ontbreken of omzeilen van collectieve arbeidsovereenkomsten.
Les États membres veillent à ce que la réutilisation envisagée n'entraîne pas un contournement de la présente directive, en particulier de ses articles 6 et 7.
Zij zorgen ervoor dat voorgenomen hergebruik niet leidt tot omzeiling van deze richtlijn, in het bijzonder van de artikelen 6 en 7.
Un train de mesures sur la mobilité du travail, pour prévenir les abus et le contournement de la loi.
Een arbeidsmobiliteitspakket om omzeiling en misbruik van wetgeving te voorkomen.

Ringweg

( contournement )
Contournement de Nîmes- Montpellier opérationnel en 2017, Montpellier- Perpignan en 2020.
Ringweg Nîmes- Montpellier operationeel in 2017, Montpellier- Perpignan voor 2020.
Contournement ferroviaire de Nîmes- Montpellier opérationnel en 2017, Montpellier- Perpignan en 2020.
Ringweg Nîmes- Montpellier operationeel in 2017, Montpellier- Perpignan voor 2020.

Te omzeilen

( contournement )
Le contournement des règles et des obligations sociales crée une distorsion du marché de la construction.
Door regels en sociale verplichtingen te omzeilen wordt de bouwmarkt verstoord.
Rendra extrêmement difficile tout contournement de la définition.
Is het bijzonder moeilijk de definitie te omzeilen.
Andere zin voorbeelden
Contournement d'Arklow.
Rondweg Arklow.
Contournement de Lérida- Concours du Fonds de cohésion 83,1 MECU.
Rondweg Lérida- Bijdrage Cohesiefonds 83,1 mln ecu.
Contournement de Luarca- Concours du Fonds de cohésion 24,6 MECU.
Rondweg Luarca- Bijdrage Cohesiefonds 24,6 mln ecu.
Route N-25: contournement de Dunkettle-Carrightowill- Concours du Fonds de cohésion 27,2 MECU.
N-25 Rondweg Dunkettle-Carrightowill- Bijdrage Cohesiefonds 27,2 mln ecu.
Regarde là, un contournement du transformateur.
Kom eens! Een omleiding om de transformator.
Le contournement par Poznan est prévu du côté sud.
De rondweg om Poznan is aan de zuidkant gepland.
Nature du contournement.
Aard van de ontduiking.
Il vise à éviter le contournement de ces règles par des moyens contractuels.
Het is ontworpen om te voorkomen dat deze regels langs contractuele weg worden omzeild.
Le contournement de la loi Volstead.
Ontwijken van de Volstead Wet.
Le contournement et la revente de capacité excédentaire ne sont pas autorisés.
Uitwijking en wederverkoop van overcapaciteit zijn niet toegestaan.
Le contournement a lieu hors de la Communauté.
De ontwijking van de maatregelen vindt plaats buiten de Gemeenschap.
Le contournement du droit international et de ses règles est extrêmement dangereux.
Het ontwijken van internationaal recht en zijn regels is zeer gevaarlijk.
La suppression de la zone de réservation du contournement Nord.
Uit de opheffing van het reserveringsgebied van de randweg Noord.
Ce type de mesures se justifiait en raison du contournement des droits initiaux.
Dit type maatregel bleek nodig omdat de oorspronkelijke rechten werden ontweken.
En outre, il y a eu de nombreuses tentatives de contournement des mesures antidumping instituées.
Bovendien werden vele pogingen ondernomen om de ingestelde antidumpingmaatregelen te ontwijken.
La fraude fiscale est une forme de contournement délibéré de l'impôt, qui est généralement punie pénalement.
Belastingfraude is een vorm van opzettelijke ontduiking van belasting die gewoonlijk onder het strafrecht valt.
Construction et remise en état de diverses routes de transit et contournement de la zone urbanisée au nord de Budapest République de Hongrie.
Aanleg en herstel van een aantal doorgangswegen en rondweg van het stedelijk gebied ten noorden van Boedapest De Republiek Hongarije.
En Au­triche, pays candidat à l'adhésion à la Communauté, la BEI a financé un contournement autoroutier à proximité des frontières italienne et slovène.
In Oostenrijk, dat zich kandidaat heeft gesteld voor het lid­maatschap van de Gemeenschap, heeft de EIB een rondweg voor het autosnelverkeer gefinancierd bij de Italiaanse en Sloveense grens.
La Commission reconnaît que l'engagement offert supprime les effets préjudiciables du dumping et limite de façon significative le risque de contournement.
De Commissie erkent dat de aangeboden verbintenissen de schadelijke gevolgen van de dumping uit de weg ruimen en het risico van ontwijking aanzienlijk beperken.
Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement(CE) n° 1796/1999 du Conseil3.
De maatregelen die thans gelden en die ontdoken zouden worden zijn antidumpingmaatregelen die bij Verordening( EG) nr.1796/1999( 3) werden ingesteld.

Uitslagen: 246, Tijd: 2.1486

Zie ook


tout contournement
elke omzeiling eventuele ontduikingen
pas un contournement
geen ontwijking inhoudt geen ontduiking niet met ontduiking
pour le contournement
voor de rondweg voor de ringspoorweg voor de omzeiling
contournement des règles
de regels worden omzeild de scheepsrecyclingregels worden omzeild omzeiling
circonstances du contournement
de omstandigheden waarin de ontduiking omstandigheden te verhelderen waarin de ontduiking
que le contournement
dat de ontwijking het ontduiken dan het ontwijken
des pratiques de contournement
van de ontwijking van het recht ontwijking van de maatregelen ontduiking van het recht
au contournement de newbury
rondweg rond newbury
du contournement des mesures
ontduiking van de maatregelen ontduiking van de antidumpingmaatregelen
les allégations de contournement
tot de vermeende omzeiling
de contournement de la mesure
de maatregelen worden ontweken

"Contournement" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer