PARAGRAPH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av paragraph i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 103, Tid: 0.0541

Eksempler på bruk av Paragraph i en setning og oversettelsene deres

Second paragraph down.
To avsnitt ned.
New paragraph here.
Ny paragraf her.
In paragraph five she says:.
I femte avsnitt skriver hun:.
See last paragraph of section 2.
Se siste avsnitt under avsnitt 2.

Page 62, paragraph six, subdivision B.
Side 62, paragraf 6, del B.
I wish that paragraph had been a little longer.
Jeg kunne ønske det avsnittet var litt lengre.
See last paragraph of section 2.
Se siste avsnitt under avsnitt 2.
It's in the ruling, paragraph 193, subsection 1.
Det står i kjennelsen, paragraf 193, 1. del. det gir ransakelsesgrunnlag.
This opening paragraph is self-indulgent.
Det første avsnittet er selvopptatt.

It concerned paragraph 228, common assault.
Det gjelder paragraf 228, legemsfornærmelse.
Take a look at that middle paragraph.
Se på avsnittet i midten.
Both with just one paragraph, which i unfortunately committed to memory.
Begge med bare ett eneste avsnitt, som jeg dessverre husker utenat.
According to paragraph 321- a fine can be imposed for disturbances in public places.
Ifølge paragraf 320 kan man bøtelegges for offentlig forstyrrelse.
Paragraph three starts with a conjunction,"and.'".
Tredje avsnitt begynner... med en konjunksjon:"og".
That paragraph you wrote about love, it made me uncomfortable.
Det avsnittet du skrev om kjærlighet, gjorde meg utilpass.
Paragraph two.
Paragraf 2:- snakk normalt.
Just got to finish this paragraph.
Jeg skal bare skrive ferdig dette avsnittet.
You know what, Patty? why don't we move the second paragraph to the end?
Patty, skal vi flytte andre avsnitt til slutten?
Been trying to read this same paragraph... for 20 minutes.
Jeg har prøvd å lese dette avsnittet i tjue minutter.
Section 7, paragraph 49.
Seksjon 7 paragraf 49.
Page 73, paragraph two, line five." from the FBI field manual?
Side 73, andre avsnitt, femte linje.
Whether or not to keep all text in a single paragraph.
Om all tekst skal holdes i ett enkelt avsnitt eller ikke.
Contract dated june 8, 1 925, paragraph 34, subdivision letter A.
Kontrakt av 8. juni 1925. paragraf 34, del A.
Whether this tag affects paragraph justification.
Om denne merkingen påvirker plassering av avsnitt.
You can have a whole paragraph.
Du kan få en hel paragraf.
Paragraph background set.
Bakgrunn for avsnitt satt.
Specifically, section eight visitor's subsection c, females, paragraph four, coitus.
Nærmere bestemt seksjon åtte, besøksseksjon c, kvinner, paragraf fire.
That's section 3, paragraph H.
Det er seksjon 3, paragraf H.
You don't mention Colson's name till the third paragraph.
Du nevner colson først i tredje avsnitt.
Page 56, paragraph B.
Side 56, paragraf B.

Resultater: 103, Tid: 0.0541

SYNONYMER
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer