COUTUME IN NEDERLANDS

Vertaling van Coutume in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1452

Voorbeelden van het gebruik van Coutume in een zin en hun vertaling

Cette coutume, qui s'est avérée utile, doit être encouragée.
Deze gewoonte is nuttig gebleken en moet worden aangemoedigd.
La coutume est une seconde nature, qui détruit la première.
Gewoonte is een tweede natuur, die de eerste vernietigt.
Il est de coutume que les journalistes critiquent le monde politique.
Het is gebruikelijk dat het beleid door de journalisten wordt bekritiseerd.
Par conséquent, le débat est interrompu à 12h00, comme de coutume.
Zoals gebruikelijk zal het debat dan ook om 12.00 uur worden onderbroken.
Je n'ai jamais réellement saisi le sens de cette coutume.
Ik heb die traditie nooit zo begrepen.
Dans toute coutume et cérémonie sont nées l'innocence et la beauté.
Uit traditie en rite wordt schoonheid geboren.
Cette île a une vieille coutume.
City Island heeft een oud gebruik.
C'est leur coutume,
Het is hun gebruik.
Cette coutume a lieu pendant Ies neuf jours qui précèdent noël.
Dit is een gebruik op alle negen dagen voor kerst.
C'est la coutume.
Het is een gebruik.
Andere zin voorbeelden
C'est la coutume.
Het is de gewoonte.
C'est cette folle coutume.
Het is 'n waanzinnige gewoonte.
C'est la coutume d'offrir un cadeau pour une crémaillère.
Het is gebruikelijk om een cadeau mee te nemen naar een housewarming.
Il est de coutume pour le condamné d'avoir un choix.
Het is gebruikelijk dat de veroordeelde mag kiezen.
Il est de coutume de faire un geste en direction des vaincus.
Het is traditie om 'n gebaar te maken naar de verliezer.
C'est la coutume, ici.
Dat is hier de gewoonte.
C'est une vieille coutume.
Het is 'n oud gebruik.
Il est requis par la coutume.
Het is een gewoonterecht.
Une coutume barbare.
Een barbaarse gewoonte.
Après tout, c'est la coutume.
Het is tenslotte traditie.
C'est une coutume dans certaines communautés, spécialement dans les communautés d'américains ruraux.
Dat is gebruikelijk in bepaalde beschavingen, vooral Amerikaanse boerengemeenschappen.
Coutume admirable.
Een heerlijk gebruik.
La polygamie en Amérique est limitée à une seule coutume.
Amerikaanse polygamie is vooral beperkt tot één traditie.
C'est une coutume humaine.
Het is een menselijke gewoonte.
Selon la coutume indienne, Janaki ne se remaria pas.
Zoals in India gebruikelijk, is Janaki niet meer hertrouwd.
On m'a dit que c'était la coutume de se prosterner.
Ik hoor dat het gebruikelijk is te buigen.
Embrasser n'est pas une coutume japonaise.
Kussen is geen Japans gebruik.
C'est la coutume.
Dat is de gewoonte.
C'est la coutume.
Dit is een gewoonte.
Très bien, si telle est votre coutume.
Prima, als dat gebruikelijk is.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1452

Zie ook


pas coutume
geen gewoonte geen regel niet de gewoonte geene gewoonte pas coutume
coutume internationale
internationale gewoonterecht in internationaal verband gebruikelijk
coutume religieuse
van een religieus gebruik
ou coutume
of gewoonte
comme de coutume
zoals gewoonlijk zoals gebruikelijk
c'est leur coutume
dat is hun manier het is hun gebruik dat is hun gewoonte
coutume que je
een gebruik dat ik
il est de coutume
het is gebruikelijk het is traditie is het normaal om is het een vaste gewoonte
c'est une vieille coutume
het is een oude gewoonte het is een oud gebruik

"Coutume" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer