BE COMPATIBLE IN NEDERLANDS

Vertaling van Be Compatible in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 412, Tijd: 0.1016

verenigbaar zijn (109) is verenigbaar (40) compatibel zijn (30) verenigbaar is (23) in overeenstemming zijn (11) stroken (7) onverenigbaar zijn (3) te rijmen zijn (3) te verenigen zijn (3)

Voorbeelden van het gebruik van Be Compatible in een zin en hun vertaling

This, however, would not be compatible with the principle of subsidiarity.
Dit zou echter niet verenigbaar zijn met het subsidiariteitsprincipe.
A pardon, petitioned collectively, would be compatible with the dignity of everyone.
Een gezamenlijk opgestelde gratie zou verenigbaar zijn met de waardigheid van iedereen.
Security measures have to be compatible with the requirements of a competitive single market.
Veiligheidsmaatregelen moeten compatibel zijn met de eisen van een competitieve binnenmarkt.
Security products must be compatible with international standards.
Beveiligingsproducten moeten compatibel zijn met internationale normen.

But this has to be compatible with the single market.
Maar dit moet wel verenigbaar zijn met de interne markt.
Such schemes must be compatible with antitrust and state aid rules.
Dergelijke regelingen moeten in overeenstemming zijn met de antitrust- en staatssteunregels.
Innovation must be compatible with the Union's principles and values.
Innovatie moet stroken met de normen en waarden van de EU.
The databases shall be compatible with the software described in paragraph 3.
De databanken moeten compatibel zijn met de in lid 3 bedoelde programmatuur.
Such liberalization must be compatible with security of supply and environmental protection.
Deze liberalisering moet echter wel verenigbaar zijn met de bevoorradingszekerheid en de bescherming van het milieu.
Measures referred to in paragraph 1 shall be compatible with community law.
De in lid 1 bedoelde maatregelen moeten stroken met de communautaire regelgeving.
To this end, this scheme must also be compatible with the doha development agenda.
Daarom moet dit schema ook verenigbaar zijn met de ontwikkelingsagenda van doha.
Be compatible with the internal energy market.
Verenigbaar is met de interne energiemarkt.
The database shall be compatible with the software described in paragraph 3 2.
De databank moet compatibel zijn met de in lid32 bedoelde programmatuur.
It should also be compatible, as we have agreed before.
Het moet ook compatibel zijn, zoals we dat al eerder afgesproken hebben.
Statements must be compatible with the text of the act.
De verklaringen moe­ten verenigbaar zijn met de tekst van het besluit.
For this reason the data-processing systems of the member states must be compatible.
De computersystemen van de lid-staten moeten dus onderling compatibel zijn.
As a consequence, unilateral official euroisation would not be compatible with the treaty.
Dientengevolge zou eenzijdige officiële euroïsatie niet verenigbaar zijn met het verdrag.
Europe's rail systems must be compatible.
De spoorwegsystemen van europa moeten compatibel zijn.
Moreover, those requirements must in any case be compatible with community competition law.
Deze eisen moeten overigens in elk geval met het communautaire mededingingsrecht verenigbaar zijn.
The lighting intensity, resolution and frame rate should be compatible for each participant.
De lichtintensiteit, resolutie en beeldsnelheid moeten voor elke deelnemer compatibel zijn.
In its view bilateral agreements must be compatible with multilateralism9.
Naar zijn mening moeten de bilaterale overeenkomsten verenigbaar zijn met hetmultilateralisme9.
Any education planning option must be compatible with these values.
Het onderwijscurriculum moet steeds met dit waardenpatroon verenigbaar zijn.
Priority projects shall be compatible with sustainable development and meet the following criteria.
Prioritaire projecten zijn verenigbaar met duurzame ontwikkeling en voldoen aan de navolgende criteria.
Priority projects shall be compatible with sustainable development and meet the following criteria.
Prioritaire projecten zijn verenigbaar met duurzame ontwikkeling en voldoen aan de volgende criteria.
Shall be compatible with the internal market as defined in the constitution.
Zijn verenigbaar met de interne markt als omschreven in de grondwet.
Be compatible with any applicable international obligation of the union or of the member states.
Zijn verenigbaar met de internationale verplichtingen van de unie of van de lidstaten.
The following shall be compatible with the common market:(a)- c.
Met de gemeenschappelijke markt zijn verenigbaar: a-c.
Such measures must be compatible with the treaty.
Dergelijke maatregelen moeten verenigbaar zijn met het verdrag.
These conditions must be compatible with the applicable community law6.
Deze voorwaarden moeten verenigbaar zijn met hetgemeenschapsrecht.6.
Such measures must be compatible with the treaty.
Dergelijke maatregelen dienen verenigbaar te zijn met het verdrag.

Uitslagen: 412, Tijd: 0.1016

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer