THE OPERATIONAL PROGRAMMES IN NEDERLANDS

Vertaling van The Operational Programmes in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 408, Tijd: 0.0519

Voorbeelden van het gebruik van The Operational Programmes in een zin en hun vertaling

The operational programmes are to be jointly financed by the member states and the community.
De operationele programma's worden gezamenlijk gefinancierd door de lid-staat en de gemeenschap.
Evaluation of the operational programmes for the implementation of the structural funds for fisheries FIFG.
Evaluatie van de operationele programma's voor de uitvoering van de structuurfondsen voor de visserijFIOV.
The operational programmes for objective 3 have now been signed.
De operationale programma's voor doelstelling drie zijn nu ondertekend.
The operational programmes are focusing on two areas.
De operationele programma's richten zich op twee gebieden.

In this case, the operational programmes may be implemented immediately.
In dit geval mogen de operationele programma's onmiddellijk ten uitvoer worden gelegd.
The operational programmes are to be jointly financed by the member state and the community.
De operationele programma's worden gezamenlijk gefinancierd door de lid-staat en de gemeenschap.
The mechanisms for ensuring coordination between the operational programmes and the Funds;
De mechanismen waarmee de coördinatie tussen de operationele programma's en de fondsen wordt gegarandeerd;
The operational programmes between and within member states are becoming increasingly important.
De operationele programma's tussen en in de lidstaten worden steeds belangrijker.
The operational programmes were adopted by the european commission.
De operationele programma's werden door de europese commissie goedgekeurd.
The exact amount cannot be quantified until adoption of the operational programmes.
Het exacte bedrag kan pas worden gekwantificeerd na vaststelling van de operationele programma's.
These are the main objectives for the operational programmes for 2000 to 2006.
Dit zijn ook de doelstellingen van de operationele programma' s2000-2006.
These measures should be included in the operational programmes.
Deze maatregelen moeten worden opgenomen in operationele programma's.
Its objective will be to attract communication officers from all the operational programmes.
De doelstelling ervan is het aantrekken van voorlichtingsambtenaren uit alle operationele programma's.
Implementing provisions for the operational programmes.
Bepalingen betreffende de uitvoering van het operationeel programma.
Implementing the results of the ex-ante evaluation of the operational programmes.
Verwerking van de uitkomsten van de milieueffectrapportage van de operationele programmas.
The operational programmes or single programming documents shall be adapted in accordance with articles 14 and 15.
De operationele programma's of enkelvoudige programmeringsdocumenten worden overeenkomstig de artikelen 14 en 15 aangepast.
For the operational programmes in the outermost regions and outlying greek islands, the participation is increased to 85.
Voor de operationele programma's in de ultraperifere regio's en de griekse perifere eilanden wordt het deelnamepercentage op 85% gezet.
Ss the arrangements for ensuring, in accordance with article 50, that the operational programmes are publicised;
Ss de voorzieningen om te waarborgen dat de operationele programma's overeenkomstig artikel 50 bekendgemaakt worden;
The expected results and impact will depend on the operational programmes that member states will submit to the commission.
De resultaten en de impact zullen afhangen van de operationele programma's die de lidstaten bij de commissie indienen.
The operational programmes or singleprogramming documents shall be adapted inaccordance with articles 14 and 15.
De operationele programma's of enkelvoudige programmeringsdocumenten worden overeenkomstig de artikelen 14 en 15 aangepast.
The results shall be measured using relevant indicators defined in the operational programmes.
De resultaten zullen worden gemeten met behulp van relevante indicatoren die in de operationele programma's worden omschreven.
These will only be taken in the context of negotiations with the member states on the operational programmes.
Deze zullen alleen worden genomen in de context van onderhandelingen met de lidstaten over de operationele programma's.
They also consider that the commission has not monitored the effectiveness of the operational programmes or evaluated the policy either.
Voorts meent zij dat de commissie niet heeft toegezien op de doeltreffendheid van de operationele programma's en het beleid niet heeft geëvalueerd.
This report summarises the main developments, trends and challenges relating to implementation of the operational programmes.
Dit verslag bevat een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen, tendensen en uitdagingen in verband met de tenuitvoerlegging van de operationele programma's.
The technical working group was informed about the state of play of the adoptions of the operational programmes 2007-2013.
De technische werkgroep werd geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de goedkeuringen van de operationele programma's2007-2013.
The operational programmes to implement the above priorities were adopted during 1991.
De operationele programma's die voor de verwezenlijking van deze prioriteiten nodig zijn, werden aangenomen in de loop van 1991.
For the operational programmes financed by the ERDF, this justification shall be based on.
Voor de uit het EFRO gefinancierde operationele programma's wordt deze verantwoording gegeven aan de hand van.
For the operational programmes financed by the ESF, this justification shall be based on.
Voor de uit het ESF gefinancierde operationele programma's wordt deze verantwoording gegeven aan de hand van.

Uitslagen: 408, Tijd: 0.0519

Zie ook


that the operational programmes
dat de operationele programma's
operational programmes to the commission
operationele programma's bij de commissie operationale programma's bij de commissie
most of the operational programmes
het merendeel van de operationele programma's de meeste operationele programma's operationele programma's hoofdzakelijk
included in the operational programmes
opgenomen in operationele programma's ingepast in de operationele programma's
operational programmes in the framework
operationele programma's in het kader
adjustment of the operational programmes
de aanpassing van de operationele programma's
operational programmes during the year
de operationele programma's gedurende het jaar het operationele programma in de loop het jaar
the funds to operational programmes
de fondsen aan operationele programma's
operational programmes in the regions
de operationele programma's in de regio's regionale operationele programma's met

Woord voor woord vertaling


operational
- operationele functionele operationale operationeel operationeler
programmes
- programma's programma

S Synoniemen van "the operational programmes"


operational programs

"The operational programmes" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer