PROFONDS IN NEDERLANDS

Vertaling van Profonds in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0583

Voorbeelden van het gebruik van Profonds in een zin en hun vertaling

L'évolution démographique a des effets profonds sur la main-d'œuvre.
De demografische ontwikkeling is van grote invloed op de arbeidsmarkt.
Le secteur agricole et l'industrie alimentaire sont en proie à de profonds changements.
De landbouw en levensmiddelenindustrie staan grote veranderingen te wachten.
Les océans étaient profonds et les vagues hautes.
De oceanen waren diep en de golven hoog.
Il y a des chagrins si profonds, que seul Dieu peut les toucher.
Soms zijn zorgen zo diep, dat alleen God ze kan aanraken.

De ingrijpende

Nous avons accueilli à bras ouvert les changements profonds apportés par internet.
We hebben van harte de ingrijpende veranderingen die het internet ons heeft gebracht,
Hernández Mollar a évoqué les défis profonds auxquels nous sommes confrontés.
De heer Hernández Mollar had het over de ingrijpende uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.

De diepste

Et de l'oeil de l'aigle, aux profonds abysses.
En van de adelaars oog Tot de diepste diepte.
De l'oeil de l'aigle aux profonds abysses.
En de adelaars oog naar de diepste diepte.
Andere zin voorbeelden
Dix souffles profonds.
Tien diepe adems.
Les réformes ont particulièrement visé à réaliser de profonds changements structurels.
De hervormingen waren vooral gericht op het doorvoeren van ingrijpende structurele veranderingen.
Des besoins profonds que seul un homme peut combler.
Diepe behoefte dat alleen een man kan geven.
Ces mots simples et profonds firent écho en lui.
These simpele en diepe woorden hadden veel effect.
Parfois, de simples sentiments, des sentiments profonds qu'il n'exprimait pas toujours.
Soms alleen gevoelens... diepgaande gevoelens die hij niet altijd kon uitleggen.
Profonds regrets.
Diepe spijt.
Il se souvenait de sa famille avec des sentiments profonds de l'amour.
Hij herinnerde zich zijn familie met diepe gevoelens van de liefde.
Fourniture aliments pour bétail, forages profonds.
Levering van veevoeder, diepe boorputten.
Les profonds abysses.
Het diepste diepte.
Biopsies des organes profonds suivants.
Biopten van volgende diepe organen.
Les tissus de la cicatrice sont profonds et bien définis.
Littekenweefsel is diep en duidelijk.
Trop occupé à protéger tes profonds secrets de famille.
Te druk je diepste familie geheimen te bewaren.
Les parties enfouies si profonds... qu'eux-mêmes ont peur de regarder.
De delen die zo diep zijn weggestopt... dat ze er zelf bang voor zijn.
De l'oeil de l'aigle, aux profonds abysses.
Van de adelaars oog naar het diepste diepte.
Parle-lui... en murmures profonds.
Praat met haar... in diep gefluister.
Si quelque chose se produit... compte à dix, prenez quelques souffles profonds.
Als er iets gebeurt... tel tot tien, neem eens diep adem.
Ses traumatismes sont si profonds.
Zijn trauma's zitten zo diep.
Ils sont trop profonds.
Ze zijn te diep.
Mes sentiments sont très profonds.
Mijn gevoelens zitten heel diep.
Certains de ces tunnels sont très profonds.
Sommige tunnels liggen best diep.
Notre voyage a commencé dans les Profonds Royaumes quand nous étions une famille.
Onze reis begon in de Diepe Rijken toen we een gezin waren.
De l'oeil de l'aigle aux profonds abysses.
Van de adelaars oog, naar de diepste diepte.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0583

Zie ook


profonds sentiments
diepe gevoelens
courants profonds
de diepe stromingen
souffles profonds
diepe adems
niveaux profonds
een diep niveau
forages profonds
diepteboringen diepe boorputten
de profonds changements
ingrijpende veranderingen diepgaande veranderingen een grondig veranderingsproces
des changements profonds
diepgaande veranderingen ingrijpende veranderingen
des effets profonds
een diepe impact van grote invloed grote gevolgen enorme gevolgen
étaient aussi profonds
even diep waren
politiques plus profonds
dieper liggende politieke
et peu profonds
en ondiepe en oppervlakkig
de profonds désaccords
diepgaande controverse
de leurs profonds
van hun diepste
les profonds changements intervenus
de omwentelingen ingrijpende veranderingen
la persistance de profonds
aanhoudend grote
désirs les plus profonds
diepste verlangens wensen niet bedwingen diepste driften
période de profonds changements
een periode van verstrekkende veranderingen periode van ingrijpende veranderingen
politiques et économiques profonds
diepgaande politieke en economische
ses secrets les plus profonds
haar diepste geheimen z'n grootste geheimen

"Profonds" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer