DESIGNED AND IMPLEMENTED IN DUTCH

Translation of Designed And Implemented in Dutch

S Synonyms

Results: 41, Time: 0.0615

ontworpen en uitgevoerd (9) opgezet en ten uitvoer gelegd (5) opgezet en uitgevoerd (5)

Examples of using Designed And Implemented in a sentence and their translations

Supplementary" measures are those measures designed and implemented in addition to the basic measures, with the aim of achieving the objectives established pursuant to article 4.
Aanvullende maatregelen" zijn de maatregelen die worden ontworpen en uitgevoerd in aanvulling op de basismaatregelen, teneinde de krachtens artikel 4 vastgestelde doelstellingen te bereiken.
This funding will be designed and implemented in coherence with EU external action and foreign policy.
Deze financiering zal worden ontworpen en uitgevoerd in samenhang met het externe optreden en het buitenlands beleid van de EU.
Far from sufficing in themselves, the european research programmes need to be designed and implemented in a perspective of close cooperation between the member states and the EU.
De europese onderzoekprogramma's mogen ook niet langer op zichzelf staan maar worden opgezet en ten uitvoer gelegd in een perspectief van nauwe partnerschappen tussen de lidstaten en de unie.
It considers that if carefully designed and implemented such a FAT would not pose an undue risk to EU competitiveness.
Indien zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd zou zo'n FAT geen onnodige risico's moeten opleveren voor het concurrentievermogen van de EU;

The pan-european schemes are designed and implemented by the european payments council(EPC), a coordination and decision making body set up by the european banking sector.
De pan-europese regelingen werden opgezet en ten uitvoer gelegd door de europese betalingsraad( EPC), een coördinatie- en besluitvormingsorgaan dat door de europese banksector werd opgericht.
There is a need for greater flexibility when delineating the territories in which cohesion policy programmes are designed and implemented.
Er is meer flexibiliteit nodig in de afbakening van de gebieden waarvoor cohesiebeleidprogramma's worden ontworpen en uitgevoerd.
The roadmap provides a framework explaining how policies interrelate and build on each other in which future actions can be designed and implemented coherently.
Het stappenplan schept een kader waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe beleidsmaatregelen verband houden met elkaar en op elkaar voortbouwen, en welke toekomstige maatregelen op coherente wijze kunnen worden ontworpen en uitgevoerd.
The commission proposed a number of important changes to the way cohesion policy is designed and implemented.
De commissie stelde een aantal belangrijke veranderingen voor in de wijze waarop het cohesiebeleid wordt ontworpen en uitgevoerd.
The court found that overall, the LIFE environment component was not operating effectively because it was not sufficiently well designed and implemented.
De europese rekenkamer concludeerde dat het programmaonderdeel life-milieu over het algemeen niet doeltreffend werkte omdat het niet goed genoeg was ontworpen en uitgevoerd.
We are also agreed that monetary policy should be designed and implemented by a european central bank which is independent.
Verder zijn we overeengekomen dat het monetaire beleid moet worden uitgedacht en uitgevoerd door een europese centrale bank die een onafhankelijke positie geniet.
The EATMN should be designed and implemented with a view to the efficiency, safety and environmental sustainability of the whole air transport network.
De EATMN moeten worden ontworpen en ten uitvoer gelegd teneinde de efficiëntie, veiligheid en milieuduurzaamheid van het volledige luchtvervoersnetwerk te garanderen.
In-company training programme designed and implemented at different levels of management in 8 companies in UKR, KAZ, KYR.
Intern opleidingsprogramma voor bedrijven ontworpen en ten uitvoer gelegd op verschillende managementniveaus in acht bedrijven in UKR, KAZ, KYR.
Colonel telford removed not only any sense of command, but the two scientists that designed and implemented the program that was causing the crisis.
Kolonel telford haalde niet alleen elk gevoel voor commandostructuur weg, maar de twee wetenschappers die het programma ontwierpen en implementeerden, veroorzaakten de crisis.
To be sufficiently attractive to private sector, financial instruments need to be designed and implemented in a flexible manner.
Om voldoende attractief voor de particuliere sector te zijn, moeten financieringsinstrumenten flexibel worden ontworpen en geïmplementeerd.
The present proposal demonstrates how an effective FTT can be designed and implemented, generating significant revenue.
Dit voorstel toont aan hoe een doeltreffende FTT die aanzienlijke opbrengsten genereert, kan worden opgezet en toegepast.
in contributing to the reduction of poverty when they are designed and implemented in the respect of the sustainability principles.
wordt erkend dat visserijovereenkomsten tot de armoedebestrijding kunnen bijdragen als zij met inachtneming van de duurzaamheidsbeginselen worden ontworpen en uitgevoerd.
Some reforms have been designed and implemented, but results are still mixed and much remains to be done with a
Sommige hervormingen zijn opgezet en ten uitvoer gelegd, maar de resultaten zijn nog gemengd en er blijft nog veel te doen, met
The ECA examined whether the measure was designed and implemented in a way that provided for the efficient funding of
De ERK onderzocht of de maatregel zo was opgezet en uitgevoerd dat er werd gezorgd voor een doelmatige financiering van
Its support shall be designed and implemented at the appropriate territorial level, with particular attention being paid to the regional
De steun van het ESF wordt op het passende territoriale niveau opgezet en ten uitvoer gelegd, met bijzondere aandacht voor het regionale en het plaatselijke
The ECA examined whether the measure was designed and implemented in a way that provided for the efficient funding of
De ERK onderzocht of de maatregel zo was opgezet en uitgevoerd dat er werd gezorgd voor een doelmatige financiering van
Its support shall be designed and implemented at the appropriate territorial level, with particular attention to the regional and local
De steun van het ESF wordt op het passende territoriale niveau opgezet en ten uitvoer gelegd, met bijzondere aandacht voor het regionale en het plaatselijke
which heritage is exposed, and the benefits of properly designed and implemented heritage policies for promoting sustainable development, pro-poor growth and peaceful relations.
erfgoed wordt blootgesteld, en van de voordelen van goed opgezet en uitgevoerd erfgoedbeleid om duurzame ontwikkeling, economische groei ten gunste van
The programme will be designed and implemented in close liaison with other initiatives including the follow-up to the recommendation on
Bij ontwerp en uitvoering van het programma wordt nauwlettend gekeken naar andere initiatieven, met inbegrip van de follow-up van de
The restructuring of the steel industry will be designed and implemented by the undertakings themselves in close co-operation with their
De herstructurering van de staalindustrie zal door de ondernemingen zelf gepland en uitgevoerd moeten worden in nauwe samenwerking met hun nationale regeringen
Conditionality is a mechanism that should be designed and implemented in such a way as to help member states to
Conditionaliteit is een instrument dat methodologisch zó geconcipieerd en opgezet moet worden dat het de lidstaten veeleer helpt de middelen
Its support shall be designed and implemented at the appropriate territorial level taking into account the national, regional and local
De esf-steun wordt op het passende territoriale niveau gepland en uitgevoerd, met inachtneming van het nationale, het regionale en het
council confirms its view that development assistance should be designed and implemented in a way that it helps to address the
benutten, bevestigt de raad dat ontwikkelingsbijstand zo moet worden geconcipieerd en uitgevoerd dat hij ertoe bijdraagt om de diepere oorzaken op
search results and use of orphan works should be designed and implemented so as to permit interlinkage with each other on
gebruik van verweesde werken op zodanige wijze te worden opgezet en geïmplementeerd dat deze onderling met elkaar en op pan‑europees niveau
If carefully designed and implemented, an EU FAT could generate significant revenues and help to ensure greater stability of financial
Een EU-FAT die zorgvuldig is opgezet en ten uitvoer wordt gelegd, kan aanzienlijke inkomsten genereren en de stabiliteit op de financiële markten helpen te

Results: 41, Time: 0.0615

See also


should be designed and implemented
moeten worden ontworpen en ten uitvoer gelegd moet worden geconcipieerd en uitgevoerd moet worden uitgedacht en uitgevoerd
designed and manufactured
ontworpen en vervaardigd
designed and developed
ontworpen en ontwikkeld
implemented and funded
worden geïmplementeerd en gefinancierd
approved and implemented
goedgekeurde en uitgevoerde goedgekeurd en ten uitvoer goedgekeurd en uitgevoerd goedgekeurd en toegepast goedgekeurd en uitvoering
designed and managed
opgezette en beheerde ontworpen en beheerd opgezet en beheerd vormgegeven en beheerd ontworpen en beheerde
conceived and implemented
wordt geconcipieerd en uitgevoerd zijn uitgewerkt en ten uitvoer gelegd opgezet en uitgevoerd is opgesteld en uitgevoerd
designed and tested
ontworpen en getest
agreed and implemented
overeengekomen en uitgevoerd goedgekeurd en uitgevoerd overeengekomen en ingevoerd overeengekomen en nageleefd overeengekomen en ten uitvoer worden gelegd
decided and implemented
beslissen en uitvoering en uitgevoerd om vastgesteld en uitgevoerd vastgesteld en ten uitvoer gelegd de besluitvorming en uitvoering
launched and implemented
opgestart en ten uitvoer gelegd aangevat en uitgevoerd gelanceerd en doorgevoerd opgestart en uitgevoerd gelanceerd en geïmplementeerd
designed and controlled
ontworpen en gecontroleerd ontwerpen en beheersen
accepted and implemented
aanvaard en toegepast aangenomen en uitgevoerd geaccepteerd en ingevoerd
designed and made
ontworpen en vervaardigd worden geconstrueerd en vervaardigd ontworpen en gemaakt worden

Word by word translation


designed
- ontworpen bedoeld opgezet gericht doel
and
- en and alsmede zowel met
implemented
- uitgevoerd toegepast geïmplementeerd ten uitvoer gelegd ingevoerd

"Designed and implemented" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More