MUTATIS IN DUTCH

Translation of Mutatis in Dutch

S Synonyms

Results: 394, Time: 0.0742

zijn van (23) overeenkomstige (83) is van (11) van dienovereenkomstige (3)

Examples of using Mutatis in a sentence and their translations

Paragraph 3 shall apply mutatis mutandis.
Lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
Paragraphs 1 to 3 shall apply mutatis mutandis to grant decisions.
De leden 1 tot 3 zijn van overeenkomstige toepassing op subsidiebesluiten.
In that case article 502 shall apply mutatis mutandis.
Artikel 502 is in dit geval van overeenkomstige toepassing.
These provisions shall apply mutatis mutandis to private limited-liability companies.
De bepalingen van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Article 89(2) shall, however, apply mutatis mutandis.
Artikel 89, lid 2, is evenwel van overeenkomstige toepassing.
Paragraph 6 of article 193 shall apply mutatis mutandis to the award decision.
Artikel 193, lid 6, is van overeenkomstige toepassing op het toekenningsbesluit.
The provisions of article 324 apply mutatis mutandis.
Artikel 324 is van overeenkomstige toepassing.
Article 6 shall apply mutatis mutandis to such products.
Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing op deze producten.
The provisions of the fourth subparagraph of paragraph 2 shall apply mutatis mutandis.
Lid 2, vierde alinea, is van overeenkomstige toepassing.
In that case article 502 shall apply mutatis mutandis.
Artikel 502 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
In this case, paragraph 1 shall apply mutatis mutandis.
In dit geval is lid 1 van overeenkomstige toepassing.
In this case, paragraph 1 shall apply mutatis mutandis.
In dit geval is punt 1 van overeenkomstige toepassing.
The provisions of this paragraph shall apply mutatis mutandis to reviews.
Dit lid is van overeenkomstige toepassing op herzieningsprocedures.
The first paragraph shall also apply mutatis mutandis to free warehouses.
De eerste alinea is van overeenkomstige toepassing op vrije entrepots.
Paragraphs 1 to 6 shall apply mutatis mutandis to applications for community designs.
De leden 1 tot en met 6 zijn van overeenkomstige toepassing op aanvragen om gemeenschapsmodellen.
This article corresponds, mutatis mutandis, to article 43 of this proposal.
Dit artikel komt, mutatis mutandis, overeen met artikel 43 van dit voorstel.
Chapter 4 shall apply mutatis mutandis to the procedure for internal community transit.
Hoofdstuk 4 is van overeenkomstige toepassing op de regeling intern communautair douanevervoer.
Mutatis mutandis the problem is indisputably the same in the case of financial services.
Mutatis mutandis is de problematiek bij financiële diensten ontegenzeglijk dezelfde.
Mutatis mutandis, something similar is taking place today.
Mutatis mutandis gebeurt er nu iets soortgelijks.
Articles 5 and 6 shall apply mutatis mutandis to requests for an extension.
De artikelen 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing op elk verzoek om verlenging.
See mutatis mutandis page 113, footnote 3.
Zie mutatis mutandis blz 113, voetnoot 3.
This article applies mutatis mutandis to imported goods listed in annex II.
Dit artikel geldt mutatis mutandis voor in bijlageII genoemde ingevoerde goederen.
The same calculation applies, mutatis mutandis, for any other rate of VAT.
Dezelfde berekening geldt, mutatis mutandis, voor alle andere btw-tarieven.
Articles 23 and 24 shall apply mutatis mutandis to sparkling wine.
De artikelen 23 en 24 zijn van overeenkomstige toepassing op mousserende wijn.
The first subparagraph shall apply mutatis mutandis to meat products.
De eerste alinea is van dienovereenkomstige toepassing op vleesprodukten.
Rule 90(4) shall apply mutatis mutandis.
Artikel 90, lid 4 is mutatis mutandis vantoepassing.
The provisions of article 8(4) shall apply mutatis mutandis.
Het bepaalde in artikel 8, lid 4, is van overeenkomstige toepassing.
Article 269(2) and article 270 shall apply mutatis mutandis.
De artikelen 269, lid 2, en 270 zijn van overeenkomstige toepassing.
Furthermore, articles 34 to 42 shall apply mutatis mutandis.
Overigens zijn de artikelen 34 tot en met 42 van overeenkomstige toepassing.
Article 50(4) and(6) shall apply mutatis mutandis.
Het bepaalde in artikel 50, leden 4 en 6, is van overeenkomstige toepassing.

Results: 394, Time: 0.0742

SEE ALSO

See also


SYNONYMS

S Synonyms of "mutatis"


"Mutatis" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More