INTANGIBLE IN NEDERLANDS

Vertaling van Intangible in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0459

Voorbeelden van het gebruik van Intangible in een zin en hun vertaling

Growth in intangible investment is nowhere more apparent than in the services sector.
De groei in immateriële investeringen is nergens duidelijker dan in de dienstensector.
Intangible services the interpretation of existing article 9(2)e.
Immateriële diensten de interpretatie van het huidige artikel 9, lid 2, onder e.
You have this intangible quality.
Je hebt deze ontastbare eigenschap.
Some intangible thing like that.
Zoiets ongrijpbaar als dat.

Intangible nonproduced assets AN.22.
Immateriële niet­geproduceerde activaAN.22.
Intangible fixed assets AN.112.
Immateriële vaste activaAN.112.
Predominance of intangible capital/ research/patents/ licences software and"orgware.
Predominantie van immaterieel kapitaal, onderzoek, diploma's, licenties software en" orgware.
The whole thing, it's kind of intangible.
Dat hele gedoe, het is een beetje ongrijpbaar.
He survived by staying intangible.
Hij overleefde door ontastbaar te blijven.
Capital gains- tangible and intangible.
Vermogenswinst- materieel en immaterieel.
Fears are something what intellectual intangible is.
Angst is iets wat intellectueel ongrijpbaar is.
Other intangible fixed assets AN.1129.
Overige immateriële vaste activaAN.1129.
Making a very nice line or something is obviously very intangible.
Een heel lekkere lijn zetten of zo is natuurlijk heel ontastbaar.
It's an intangible.
Het is immaterieel.
Acquisitions of intangible fixed assets.
Aankoop van immateriële vastliggende middelen.
Well, ideas can be so intangible.
Ideeën kunnen zo ongrijpbaar zijn.
Meaning, it turns the intangible into something tangible.
Het verandert het ongrijpbare in iets tastbaars.
The output is generally characterised as being intangible by nature.
De output van diensten wordt doorgaans als immaterieel van aard gekenschetst.
The WTO agreement on intangible investments regarding smes1.
De wto-overeenkomst inzake immateriële investeringen in het MKB.
But not intangible.
Maar niet ongrijpbaar.
How do you spell"intangible"?
Hoe spel je" ongrijpbaar"?
The distinctive characteristic of services compared with goods derives from their intangible and complex nature.
In vergelijking met goederen zijn diensten gezien hun immaterieel en complex karakter bijzonder.
Particular attention is given to financing of the intangible assets of smes.
Er wordt vooral aandacht besteed aan de financiering van immateriële activa van kmo's.
Assets & tax depreciation- tangible and intangible.
Activa en fiscale afschrijving- materieel en immaterieel.
Other assets tangible and intangible fixed assets.
Overige activa materiële en immateriële vaste activa.
I am invisible, intangible, untouchable.
Ik ben onzichtbaar, ongrijpbaar, onaantastbaar.
Strategic target sectors: tangible and intangible infrastructure.
Strategische doelsectoren: materiële en immateriële infrastructuur.
Was invested in computers, peripherals and intangible assets.
Werd geïnvesteerd in computers, randapparatuur en immateriële activa.
Acquisitions of intangible nonproduced assets disposals of intangible nonproduced assets.
Aankopen van immateriële niet­geproduceerde activa verkopen van immateriële niet­geproduceerde activa.
I will stay in my own intangible body.
Ik blijf in mijn eigen immateriële lichaam.

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0459

Zie ook


intangible assets
immateriële activa
intangible investment
immateriële investeringen
intangible investments
immateriële investeringen
intangible goods
immateriële goederen
intangible services
immateriële diensten
intangible value
ontastbare waarde
intangible factors
immateriële factoren
intangible property
immateriële goederen immateriële eigendom onlichamelijke
intangible costs
immateriële kosten
intangible rights
immateriële rechten
intangible wealth
immateriële rijkdom immateriële welvaart
eligible intangible
de in aanmerking komende immateriële
very intangible
heel ontastbaar zeer immaterieel ontastbaar
intangible transfers
immateriële overdracht
intangible elements
immateriële elementen
intangible reproductions
niet-tastbare reproducties
intangible principles
onaantastbare principes , principes onaantastbare begin selen
certain intangible
bepaalde immateriële sommige onstoffelijke
are intangible
ontastbaar zijn zijn immateriële

S Synoniemen van "intangible"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer