ACCOUCHER IN NEDERLANDS

Vertaling van Accoucher in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0994

Voorbeelden van het gebruik van Accoucher in een zin en hun vertaling

Accoucher sans douleur.
Bevallen zonder pijn.
Je dois accoucher le 22 juin, si mes calculs sont corrects.
Ik moet 22 juni bevallen, als m'n berekeningen kloppen.
Je vais accoucher de notre fils, Nick.
Ik krijg onze baby, Nick.
Je suis en train d'accoucher.
Ik krijg mijn baby.
Quand devez-vous accoucher?
Wanneer moet je baren?
Et qu'après 40 semaines de grossesse, elle va accoucher d'une chose inhumaine.
Dat ze met veertig weken iets zal baren dat onmenselijk is.
Andere zin voorbeelden
Je vais accoucher à domicile, dans l'eau.
Ik ga thuis bevallen in water.
Maman! Tu ne vas pas me faire accoucher.
Ma, jij gaat niet mijn bevalling doen.
Liz veut accoucher dans le salon.
Liz wil in de huiskamer bevallen.
Elle aidait Claire à accoucher.
Ze haalde Claire's baby.
Ma mère a mis 38 heures pour m'accoucher.
Mijn moeder heeft 38 uur weeën gehad bij mijn geboorte.
Si vous le voulez, vous pouvez accoucher ce soir.
Als je wilt, mag je baby nu komen.
Je ne peux pas croire qu'elle va accoucher à la maison.
Ik kan niet geloven dat ze thuis gaat bevallen.
Je ne veux pas accoucher.
Ik wil deze baby niet.
Quand doit-elle accoucher?
Wanneer is ze uitgerekend?
La femme de Blacky va accoucher!
De vrouw van Blacky gaat bevallen!
Tu m'as toujours dit que c'etait pour venir accoucher!
Je zei altijd dat het was om te gaan bevallen!
Quand doit-t-'elle accoucher?
Nou, wanneer is ze uitgerekend?
Dans un bar? Je vais accoucher dans un bar?
De bar, moet ik bevallen in de bar?
Je vais accoucher à la maison, Nige.
Ik ga thuis bevallen, Nige.
Ma femme va accoucher bientôt.
Mijn vrouw moet binnenkort bevallen.
Mon amie va accoucher.
Mijn vriendin moet bevallen.
Vous devez accoucher quand?
Wanneer moet je bevallen?
Elle veut accoucher ici?
Wil ze hier bevallen?
Elle va accoucher.
Ze moet bevallen.
Je veux pas accoucher ici.
Ik wil niet hier bevallen.
J'aurais encore voulu accoucher chez moi.
Ik wilde weer thuis bevallen.
Elle a dû accoucher.
Ze moest bevallen.
Tu vas devoir accoucher ici.
Je zult hier moeten bevallen.
On est en avance, mais il va la faire accoucher ici.
We zijn te vroeg, maar hij laat haar hier bevallen.

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0994

Zie ook


pour accoucher
te bevallen om te baren te verwekken de baby te krijgen
bientôt accoucher
bijna bevallen gaan bevallen spoedig bevallen
faire accoucher
laten bevallen bevalling doen
devoir accoucher
moeten bevallen
et accoucher
en de baby
je vais accoucher
ik ga bevallen de baby komt moet ik bevallen ik doe de bevalling
pas accoucher ici
niet hier bevallen baby niet hier krijgen
femme va accoucher
vrouw moet bevallen vrouw krijgt een baby vrouw krijgt 'n kind
vous allez accoucher
je dat de baby komt je gaat zo bevallen je krijgt een kind je moet bevallen
qui va accoucher
die een kind krijgt die op het punt staat te bevallen
je viens d' accoucher
ik ben net bevallen
vient juste d' accoucher
is zojuist bevallen
ne vais pas accoucher
ga niet bevallen

Zinnen in alfabetische volgorde


accoucher

"Accoucher" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer