REMPLISSANT IN NEDERLANDS

Vertaling van Remplissant in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1755

Voorbeelden van het gebruik van Remplissant in een zin en hun vertaling

Voldoen aan

Sont représentatives, les organisations de travailleurs remplissant les conditions suivantes.
Representatief zijn de werknemersorganisaties die voldoen aan volgende voorwaarden.
Un partenariat régional agréé peut admettre un ou plusieurs nouveaux membres remplissant les conditions visées au premier paragraphe de l'article 5.
Een erkend regionaal samenwerkingsverband kan één of meer nieuwe leden die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in de eerste paragraaf van artikel 5 toelaten.
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations remplissant les conditions suivantes.
De erkenning kan slechts toegekend worden aan verenigingen die volgende voorwaarden vervullen.
Une prime de fin d'année est attribuée aux employés remplissant les deux conditions suivantes.
Een eindejaarspremie wordt toegekend aan de bedienden die de volgende twee voorwaarden vervullen.

Vullen

De jeunes garçons remplissant des navires d'eau à 30 mètres Est de ruisseau.
Jongens die waterzakken vullen bij een kreek 30 meter oostwaarts.
Une forêt massive, remplissant l'atmosphère d'oxygène.
Gigantische bossen, vullen de atmosfeer met zuurstof.
Andere zin voorbeelden
Remplissant les conditions visées à l'article 5;
Die de in artikel 5 bedoelde voorwaarden vervult;
Seuls peuvent être membres de la chambre consultative les personnes remplissant les conditions suivantes.
Kan slechts lid van de advieskamer worden wie aan volgende persoonlijke voorwaarden voldoet.
Un groupe d'entreprises remplissant les conditions suivantes.
Een concern dat voldoet aan de volgende voorwaarden.
En vous remplissant les poches.
En je vult je zakken.
Remplissant un mussée avec les nôtres.
Hij vulde een museum met onze soort.
La révision se fait en remplissant le formulaire de demande.
De herziening gebeurt via het invullen van het aanvraagformulier.
Remplissant l'espace avec du gaz d'hydrogène.
Waardoor de ruimte wordt gevuld met waterstofgas.
Provenir d'une exploitation remplissant les conditions suivantes.
Moeten komen van een bedrijf dat aan de onderstaande eisen voldoet.
Pos(192,220)}OK, vous pouvez commencer en remplissant ce rapport d'incident.
Oké, je kan beginnen met het invullen van dit incidenten rapport.
Leurs voix qui hurlaient, scandant ton nom, remplissant l'air d'espoir.
Hun opzwellende stemmen die je naam riepen. De lucht vulden met hoop.
Remplissant sa tête de magie noire.
Zijn hoofd met zwarte magie vullen.
Seuls les médicaments remplissant certains critères pharmacologiques, thérapeutiques et économiques sont pris en compte dans ce répertoire.
Alleen geneesmiddelen die voldoen aan bepaalde farmacologische, therapeutische en economische criteria komen in aanmerking voor die lijst.
Pour le membre du personnel remplissant ces conditions, les dispositions susmentionnées restent valables à travers les années scolaires ou exercices.
Voor het personeelslid dat deze voorwaarden vervult, blijven de bovenstaande bepalingen geldig over de school- of dienstjaren heen.
Pour le membre du personnel remplissant ces conditions, les dispositions précédentes restent valables à travers les années scolaires.»;
Voor het personeelslid dat deze voorwaarden vervult, blijven de bovenstaande bepalingen geldig over de schooljaren heen.»;
Le crédit annuellement disponible est ventilé entre les communes remplissant les conditions énumérées au point I de la présente
Het jaarlijks beschikbare krediet wordt verdeeld onder de gemeenten die voldoen aan de voorwaarden die in puntI van deze omzendbrief zijn
Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer la fonction.
Onder ambtenaren die dezelfde voorwaarden vervullen, worden de hogere functies verleend aan de ambtenaar die het meest geschikt is om het ambt uit te oefenen.
Libre de désigner un membre du personnel remplissant les conditions de l'article 2, § 2, 5.
Een personeelslid aan te stellen dat de voorwaarden vervult van artikel 2,§ 2, 5°.
Par dérogation au § 1er, peuvent également être admis les candidats remplissant les conditions suivantes.
In afwijking van§ 1 kunnen eveneens worden toegelaten de kandidaten die voldoen aan de volgende voorwaarden.
La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 42, dans l'attente d'une nomination définitive.
Het ambt van directeur kan tijdelijk worden toevertrouwd aan een personeelslid dat voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 42, in afwachting van vaste benoeming.
S'agit-il de ceux remplissant des fonctions égales ou supérieures à celles de directeur, environ 1.200.
Betreft het de ambtenaren die functies vervullen welke gelijk zijn aan of hoger dan die van directeur, ten getale van 1.200.
Cette association doit être considérée comme un organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général.
Deze vereniging dient beschouwd te worden als een instelling van Belgisch recht die opdrachten van algemeen belang vervult.
Les dispositions des §§ 2, 4 et 5 sont également d'application aux travailleurs cohabitants et remplissant les conditions mentionnées au § 1er, 2.
De bepalingen van de§§ 2, 4 en 5 zijn eveneens van toepassing op de werknemers die samenwonen en die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in§ 1, 2°.
Le montant de la subvention est octroyé à concurrence d'un maximum de 100% pour les communes ne remplissant aucune des conditions décrites aux deux alinéas précédents.
De toelage wordt toegekend ten belope van maximum 100% voor de gemeenten die geen enkele voorwaarde bedoeld in de twee vorige leden vervullen.
Enfin, les aides aux entreprises en difficulté ne concerneront que les PME remplissant certains critères de déficit et d'endettement.
De steunmaatregelen voor bedrijven in moeilijkheden, tenslotte, betreffen alleen de kleine en middelgrote ondernemingen die bepaalde criteria inzake tekorten en schuldenlast vervullen.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1755

Zie ook


pharmacie remplissant
de farmacie , die voldoet aan
remplissant l'espace
ruimte wordt gevuld ruimte opvult
remplissant l'air
de lucht vulden
exploitation remplissant
een bedrijf dat aan
remplissant l'atmosphère
vullen de atmosfeer
un établissement remplissant
een inrichting die voldoet aan
etats membres remplissant
de lidstaten die voldoen aan
remplissant nos coeurs
vult onze harten
et remplissant les tâches
de taken vervult en aan
remplissant la seringue d'air
injectiespuit met lucht wordt gevuld
et remplissant les critères
en die voldoet aan de criteria
en remplissant les conditions
voldeden aan de voorwaarden
et remplissant les conditions mentionnées
en die voldoen aan de voorwaarden , vermeld
en remplissant la formule modèle
modelformulier in te vullen
et remplissant les conditions prévues
is en die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in zijn en de voorwaarden vervullen , omschreven in
doivent être considérées comme remplissant
moeten worden geacht te voldoen aan
aide ne remplissant pas ces conditions
steun die niet aan deze voorwaarden voldoet

"Remplissant" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer