VERSETS IN NEDERLANDS

Vertaling van Versets in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1079

Voorbeelden van het gebruik van Versets in een zin en hun vertaling

Et ceux qui traitent de mensonges Nos versets sont sourds et muets, dans les ténèbres.
Zij die Onze tekenen loochenen zijn doof en stom in de duisternis.
Mes versets vous étaient récités auparavant; mais vous vous[en] détourniez.
Mijn tekenen zijn aan jullie voorgelezen, maar jullie hebben je hielen gelicht.
Voici les versets du Livre explicite.
Dit zijn Verzen van het duidelijke Boek.
Chapitre 1, versets 26 à 30.
Hoofdstuk 1, verzen 26 tot 30.
Qui croient aux versets de leur Seigneur.
En degenen die in de Verzen van hun Heer geloven.
Voici les versets du Coran et d'un Livre explicite.
Dit zijn de Verzen van de Koran en een duidelijk Boek.

De teekens

Qui croient aux versets de leur Seigneur.
En die gelooven in de teekens van hunnen Heer.
Voici les versets du Livre explicite.
Dit zijn de teekens van het duidelijke boek.
Andere zin voorbeelden
Voilà les versets d'Allah que Nous te récitons en toute vérité.
Dat zijn Gods tekenen. Wij lezen ze aan jou in waarheid voor.
Leveticul 19, versets 18 à 20.
Leviticus 19, verzen 18 tot 20.
Mes versets vous étaient récités auparavant; mais vous vous[en] détourniez.
Mijne teekens werden u voorgelezen; maar gij hebt u afgewend.
Seuls les mécréants renient Nos versets.
Slechts de ongelovigen verwerpen Onze tekenen.
Voici les versets du Livre et d'une Lecture explicite.
Dit zijn Verzen van het Boek, en een duidelijke Koran.
Et seuls les injustes renient Nos versets.
Slechts de onrechtplegers verwerpen Onze tekenen.
Voici les versets du Livre explicite.
Dit zijn de Verzen van het duidelijke Boek.
Seuls ceux qui ont mécru discutent les versets d'Allah.
Niemand redetwist over de Verzen van Allah behalve degenen die ongelovig zijn.
Je l'ai entendue citer des chapitres et des versets par cœur.
Ik heb haar verdomme hoofdstukken en verzen vanuit het hart horen opsommen.
Voilà les versets d'Allah que Nous te récitons en toute vérité.
Dat zijn de Verzen van Allah die Wij aan jou in Waarheid voordragen.
Esaïe, chapitre 11, versets 6 à 8.
Ezia, hoofdstuk 11, verzen 6 tot 8.
Et les versets suivants.
En de verzen daarna.
Je t'ai dit qu'on allait resserrer les versets, ensuite revenir au refrain.
Ik zou de verzen toch strakker maken en dan het refrein doen.
Vous mélangez les versets.
Je haalt de verzen door elkaar.
Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah.
En maakt de Verzen van Allah niet tot onderwerp van bespotting.
Luc 10, versets 30 à 37.
Lucas 10, de verzen 30 tot 37.
Voici les versets du Livre plein de sagesse.
Dit zijn de Verzen van het wijze Boek.
Tels sont les versets du Livre explicite.
Dit zijn de Verzen van het duidelijke Boek.
L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 10 à 14.
De schriftlezing van vanmorgen is uit Matteüs 18, de verzen 10 tot 14.
Colossiens, chapitre 3, versets 5 et 6.
Kolossenzen hoofdstuk 3, de verzen05:06.
Allah vous expose clairement les versets et Allah est Omniscient et Sage.
En Allah verduidelijkt jullie de Verzen. En Allah is Alwetend, Alwijs.
Voici les versets du Livre plein de sagesse.
Dit zijn de teekenen van het wijze boek.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1079

Zie ook


nos versets
onze tekenen onze teekenen onze verzen
tes versets
uw tekenen uw verzen uwe teekenen
des versets clairs
duidelijke teekenen duidelijke verzen duidelijke tekenen verduidelijkende tekenen
versets bien clairs
de duidelijke verzen duidelijke teekens
clairement ses versets
tekenen duidelijk
croient en nos versets
in onze tekenen gelooft gelovig aan onze verzen zij geloven aan onze tekenen in onze verzen geloven zij gelooven in onze teekenen
les versets d'allah vous
verzen van allah aan jullie gods tekenen aan jullie u de teekens van god
versets de la bible
bijbelverzen bijbelversen bijbelteksten
versets leur sont récités
teekens voor hen worden herhaald verzen aan hen worden voorgedragen verzen aan ben worden voorgedragen tekenen aan hen worden voorgelezen
traitent de mensonges nos versets
zijn onze verzen loochenen onze tekenen loochenen onze teekens van
versets pour les gens qui
de tekenen uiteen aan mensen die de verzen uiteen aan een volk dat
versets pour des gens qui
verzen uiteen aan een dat volk dat de tekenen uiteen aan mensen die
voici les versets du livre
dit zijn de tekenen van het boek dit zijn verzen van het boek
les injustes renient nos versets
onrechtplegers verwerpen onze tekenen verwerpt onze verzen dan de onrechtvaardigen

"Versets" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer