PROVOCATION IN DUTCH

Translation of Provocation in Dutch

S Synonyms

Results: 411, Time: 0.0548

Examples of using Provocation in a sentence and their translations

Provocation, even sabotage.
Provocatie, zelfs sabotage.
Without provocation, no doubt.
Zonder aanleiding zeker.
So with sufficient provocation, he displays uncontrolled anger.
Dus met voldoende provocatie toont hij ongecontroleerde woede.
Provocation is not a concept open to interpretation.
Uitlokking is geen begrip dat vatbaar is voor interpretatie.

Same provocation as the blind man.
Zelfde provocatie als de blinde man.
As you just saw, james prince attacked officer taylor without provocation.
Zoals je net zag, viel james prince agent taylor aan zonder aanleiding.
Raping rhinoceroses, killing people, attacking one another, stampeding without provocation.
Ze verkrachtten neushoorns, vermoordden mensen vielen elkaar aan en sloegen zonder aanleiding op hol.
Kills without provocation.
Vermoord ze zonder te provoceren.
She kills without provocation. She's a known associate of Wulfgar's.
Zij moord zonder uitlokking, en ze is een bekende medewerkster van wulfgar.
There was provocation then reaction.
Er was provocatie en dan reactie.
Every outrage, every provocation- he was the price i had to pay.
Ieder schandaal, iedere provocatie, was de prijs die ik moest betalen.
Two pieces of provocation, in the north and one for possession.
Twee stuks voor uitlokking in het noorden en één voor bezit.
Hard provocation against the border.
Hevige provocaties tegen de grens.
Officer howell says that your brother, without provocation, hit her.
Volgens howell sloeg je broer haar zonder aanleiding.
And provocation is the perfect alibi.
En uitlokking is het perfecte alibi.
I mean, it wasn't completely without provocation.
Ik bedoel, het was niet geheel zonder provocatie.
You would do well to avoid further provocation of this court.
U zou er goed aan doen verdere provocaties van dit hof te vermijden.
The witness states that lavell, the victim was assaulted by you without provocation.
Volgens de getuige werd lavell, het slachtoffer... zonder aanleiding door u aangevallen.
We were attacked without provocation.
We zijn zonder aanleiding aangevallen.
Without provocation.
Zonder provocatie.
Any sign of provocation.
Sporen die wijzen op uitlokking.
And i say yes to your provocation.
En ik zeg ja tegen je provocaties.
There was no provocation?
Was er geen aanleiding?
We saw him shoot levi without provocation, all right?
We zagen hem levi neerschieten zonder uitlokking, oké?
Blatant provocation.
Duidelijke provocatie.
I plead provocation.
Ik pleit uitlokking.
A spoilt bitch who kills without provocation.
Een verwende teef die moord zonder provocatie.
She was killed as proof of the creature's power, without provocation.
Het wezen doodde haar om z'n macht te demonstreren. zonder aanleiding.
For you, she was drama and provocation.
Voor jou, was ze drama en provocatie.
They seize alien vessels without provocation.
Ze overvallen zonder aanleiding vreemde schepen.

Results: 411, Time: 0.0548

See also


a provocation
een provocatie
deliberate provocation
een opzettelijke provocatie doelbewuste provocatie bewuste provocatie een moedwillige provocatie
further provocation
verdere provocatie
blatant provocation
een schaamteloze provocatie regelrechte provocatie duidelijke provocatie
provocation which
provocatie , die
real provocation
een ware provocatie een echte provocatie een regelrechte provocatie
political provocation
politieke provocatie
constant provocation
constante provocatie een voortdurende provocatie
serious provocation
een ernstige provocatie
act of provocation
provocatief optreden met een provocerend gebaar provocatie van
from any provocation
van elke provocatie van alle provocatie van provocaties
provocation and violence
van provocatie en geweld de provocaties en het geweld
attack without provocation
valt zonder provocatie aanvallen zonder uitdaging
provocation of this
provocaties van dit een provocatie van deze de uitlokking van dit

S Synonyms of "provocation"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More