BALANCING IN NEDERLANDS

Vertaling van Balancing in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0564

Voorbeelden van het gebruik van Balancing in een zin en hun vertaling

Balancing needs of established and new market players.
Evenwicht tussen gevestigde en nieuwe spelers.
This balancing one hand against the other?
Dit balanceren van een hand tegen de andere?
Practical help in balancing family and work-life.
Praktische hulp om werk en gezin in evenwicht te houden.
While balancing on the ledge of a three-story building.
Terwijl balanceren op de richel van een gebouw van drie verdiepingen.

Balancing and imbalance charges.
Balancering en tarieven voor onbalans.
Benson, i don't know anything about balancing the checkbook.
Benson, ik weet niets over chequeboek in evenwicht te houden.
We're balancing right on the edge.
We balanceren precies op de rand.
It is also the balancing item in the total economy production account;
Het is eveneens het saldo van de produktierekening van de totale economie;
Zero administration, load balancing, and failover switching.
Zero administration, lasten in evenwicht houden en failover switching.
Cross-border balancing is already addressed in the amended congestion management guidelines.
Grensoverschrijdende balancering komt aan bod in de gewijzigde richtsnoeren inzake congestiebeheer;
Its vast bill means it has trouble balancing.
Zijn grote snavel betekent dat hij moeite heeft met balanceren.
It is also the balancing item in the total economy production account;
Het is eveneens het saldo van de productierekening van de totale economie;
Pass-on and balancing of other types of efficiencies.
Het doorgeven en de afweging van andere efficiëntieverbeteringen.
Or are you just going to spend the rest of your life balancing on that?
Of blijf je daar voorgoed op balanceren?
The other balancing factor is free trade in industrial products.
De andere factor van de balans is vrije handel in industrieprodukten.
We must also do the balancing mentioned by mr cashman as rapporteur.
Wij moeten ook de afweging maken die rapporteur cashman noemt.
She's balancing on his hand.
Ze balanceert op zijn hand.
The review of the balancing of public interests.
Controle van de afweging van de openbare belangen.
Dispatching and balancing.
Inschakelen en balanceren.
She looked like a dancer balancing on a tightrope.
Ze leek wel een danseres balancerend op een koord.
Instead of wheels, a ballbot is balancing and moving on one single ball.
Een balbot heeft geen wielen, maar balanceert en beweegt op één enkele bal.
Pass-on and balancing of cost efficiencies.
Het doorgeven van en de afweging van kostenverbeteringen.
Who do you pray to when you need help balancing your checkbook?
Voor wie bid je wanneer je hulp nodig hebt bij het balanceren van je chequeboek.
Why don't you try balancing a baby on your ass.
Waarom probeer je geen baby te laten balanceren op je kont.
He carries them all on a tray balancing on his head.
Hij draagt ze allemaal op een dienblad dat hij op zijn hoofd balanceert.
Balancing a beach ball on her nos.
Met een strandbal gebalanceerd op haar neus.
The miraculous balancing.
De miraculeuze balancerende.
And remember, here at bio-dome... we're dependent on balancing homos within the system.
Hier zijn we afhankelijk van de balans tussen homo's in 't systeem.
Such balancing is reserved for article 40.
Dergelijke afweging is voorbehouden voor de toetsing aan artikel81, lid 3 40.
Balancing the technocrats.
Balancing the technocrats.

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0564

Zie ook


in balancing
in evenwicht
at balancing
bij het evenwicht brengen evenwicht te brengen in het combineren het in balans te brengen te verzoenen
load balancing
load balancing ladingbalans lasten evenwicht
balancing rock
balancing rock
balancing pole
een evenwichtsstok de balanceerstok de evenwichtsstok
after balancing
na afweging na de compensatie na het afwegen
balancing requirements
de balanceringseisen de balanceringsvoorschriften
balancing mechanism
het balans mechanisme een balansmechanisme
by balancing
door een evenwicht door te balanceren tussen van een evenwichtige verhouding tussen
balancing zones
de regelzones balanceringszones
balancing factor
een evenwichtsfactor een factor evenwicht de factor van de balans
balancing period
de balanceringsperiode
balancing resources
het evenwicht hulpmiddelen de middelen evenwichtig
balancing point
evenwichts- punt
balancing public finances
het evenwicht de overheidsfinanciën
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer