FIND IN CZECH

How to say "find" in Czech

S Synonyms

Results: 21493, Time: 0.2627


Examples of Find in a Sentence

Some channels disappeared, cannot find all or some previously installed channels.
Některé kanály zmizely, nemohu najít všechny nebo některé dříve nainstalované kanály.
Wild card( find only)(\?) ctrl +/.
Zástupný znak( pouze hledat)(\?)ctrl+( acute).
You can find this plate in the package supplied with the appliance.
Tento štítek můžete najít v balíčku dodávaném se spotřebičem.
Can we go find my fucking wife?
Můžeme jít hledat mou zatracenou ženu?
You know, i find all of this very interesting.
Víte, připadá mi to všechno velice zajímavé.
Items find a value and sort work with columns.
Položky najít hodnotu a setřídit pracují se sloupky.
You can find the software version on the box of each interface.
Verzi softwaru můžete najít na skříňce každého rozhraní.
Cause i find that fear is a much better motivator than money.
Protože mně připadá, že strach je mnohem lepším motivátorem než peníze.
In your current form, we can find him without being obvious.
S tvým aktuálním vzhledem ho můžeš hledat, aniž by to bylo podezřelé.
You can find a BMW dealer closest to your location.
Můžete nalézt prodejce BMW, který se nachází nejblíže vaší poloze.
Can't find equipment via search software after connecting to LAN.
Nelze nalézt zařízení přes vyhledávací software po připojení k LAN.
I find that a little suspect.
To mi připadá trochu podezřelé.
We can find their communications frequency and establish a link.
Můžeme zjistit jejich komunikační frekvence a navázat spojení.
Using the same screen, you can find an address by entering the following information:.
Pomocí stejné obrazovky můžete najít adresu zadáním následujících informací:.
You can't just find him and tell me nothing.
Nemůžeš ho hledat a prostě mi nic neříct!
They must leave their sanctuary and find food in the tangled world above.
Musí opustit svou svatyni a hledat jídlo ve spletitém světě.
Lew can't find the money.
Lew nemůže sehnat peníze.
I find that woman beautiful, very dignified.
Ta žena mi připadá nádherná, velmi obdivuhodná.
Just let me find where he's hiding his money.
Jen mě nech zjistit, kde ty peníze schovává.
Therefore, we should find ways to support these workers.
Proto bychom měli najít způsoby, jak tyto pracovníky podpořit.
You can find the most recent version on the tomtom websites.
Jejich aktuální verzi můžete nalézt na webových stránkách tomtom.
You can find user band in unicable router.
Uživatelské pásmo lze nalézt na routeru unicable.
We gotta find who's causing this.
Musíme zjistit, kdo to způsobuje.
But i find it easy.
Ale já to považuji za jednoduché.
So we should find ronnie out here because?
Takže bychom měli ronnieho hledat tady, protože?
You can find the regulatory information on the device itself.
Právní informace můžete najít přímo ve vašem zařízení.
I can't find reese anywhere.
Nemůžu sehnat reese.
You find my intelligence level unusual?
Vám připadá moje inteligence neobvyklá?
We can find where he's been, where he's going.
Můžeme zjistit, kde byli, kam jdou.
Or we can find a new daddy for brendon.
Nebo si můžeš hledat, nového otce pro, brendona.

Results: 21493, Time: 0.2627

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "find"


was
sees
became
believe
proves
get
meet
considers
pick
discover
perceive
fetch
seek
uncovered
locates
pursuing
regarding
treat
explore
deemed
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Find" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More