A WORK PROGRAMME IN DUTCH

Translation of A Work Programme in Dutch

S Synonyms

Results: 165, Time: 0.0574

Examples of using A Work Programme in a sentence and their translations

The board will establish a work programme for the agency.
De raad van bestuur zal een werkprogramma opstellen voor het bureau.
A work programme is being drawn up for 1994.
Een werk programma voor 1994 is in voorbereiding.
A work programme for benchmarking: a tool to improve competitiveness.
Een werkprogramma voor benchmarking: een instrument om het concurrentievermogen te verbeteren.
A work programme that delivers.
Een werkprogramma dat vrucht afwerpt.

The report was accompanied by a work programme that was also to be monitored regularly.
Het verslag ging vergezeld van een werkprogramma dat ook regelmatig moet worden geëvalueerd.
X- more efficient, performance-oriented working Methods: a work programme.
X- doelmatigere, prestatiegerichte werkmethoden: een werkprogramma.
Specification of projects of common interest by the establishment of a work programme.
Specificering van projecten van gemeenschappelijk belang door de opstelling van een werkprogramma;
The commission shall draw up a work programme on the basis of this decision.
De commissie stelt op basis van deze beschikking een werkprogramma op.
The commission will annually establish a work programme.
De commissie stelt jaarlijks een werkprogramma vast.
It also discussed a work programme presented by the irish presidency.
Tevens heeft hij zich gebogen over een door het ierse voorzitterschap gepresenteerd werkprogramma.
A work programme is being prepared for adoption in the first half of 2001.
Er wordt een werkprogramma opgesteld dat in de eerste helft van 2001 moet worden goedgekeurd.
Every year, the european commission adopts a work programme which sets out its key initiatives for the year ahead.
Jaarlijks komt de europese commissie met een werkprogramma met daarin haar belangrijkste initiatieven voor het komende jaar.
The council further drew up a work programme for 1993 to guarantee implementation of the declaration.
De raad heeft verder een werkprogramma voor 1993 opgesteld om de tenuit­voerlegging van deze verklaring te garanderen.
We need to draw up a work programme for the TEC that can be established next year.
We moeten voor de TEC een werkprogramma opstellen, zodat volgend jaar kan worden vastgesteld.
It contains a work programme for 1993/1994 and"basic principles" on SME projects.
Het bevat een werkprogramma voor 1993/1994 alsmede basisbeginselen voor de projecten ter ondersteuning van de kmo's.
A work programme was agreed. it covers topics from the preparation of the budget to financial control.
Er werd overeenstemming bereikt over een werkprogramma dat thema's bevat gaande van de voorbereiding van de begroting tot en met financiële controle.
The presidency presented a work programme for economic and financial affairs for the second half of 2005.
Het voorzitterschap presenteerde een werkprogramma voor economische en financiële zaken voor het tweede semester van 2005.
In order to achieve these objectives, the commission is annually to establish a work programme.
Om die doelstellingen te realiseren, stelt de commissie elk jaar een werkprogramma vast.
The commission shall draw up a work programme every two years on the basis of this decision.
De commissie stelt op basis van deze beschikking om de twee jaar een werkprogramma op.
The commission and the UK authorities agreed on a strategy and a work programme for launching the midterm reviews.
De commissie en de britse autoriteiten zijn een strategie overeengekomen en een werkprogramma voor het initiëren van de tussentijdse evaluaties.
The meeting will take stock of progress achieved so far and define a work programme on industrial cooperation for 2009-2010.
De bijeenkomst zal de balans opmaken van de vorderingen tot nog toe en een werkprogramma over industriële samenwerking voor 2009-2010 vaststellen.
A work programme for 2004 was adopted jointly by the commission and the russian ministry for industry and energy.
Het werkprogramma voor 2004 is gezamenlijk door de commissie en het russische ministerie voor industrie en energie goedgekeurd.
That resolution invites the commission to submit within twelve months a work programme aimed at putting the content of the resolution into effect.
In die resolutie wordt de commissie verzocht, binnen twaalf maanden een werkprogramma voor te leggen waarmee beoogd wordt de inhoud van de resolutie ten uitvoer te leggen.
Even though a work programme has not been submitted for the regulation, the committee welcomes the detailed objectives set out in the draft.
Hoewel er nog geen werkprogramma voor de verordening is, is het EESC toch al ingenomen met de gedetailleerde doelstellingen van de voorgestelde verodening.
Brussels, 15 november 2011- the european commission has today adopted a work programme for the coming year,"Delivering european renewal.
Brussel, 15 november 2011- de europese commissie heeft vandaag het werkprogramma voor volgend jaar goedgekeurd, getiteld “van een nieuw europees elan naar tastbare resultaten”.
A work programme is not just a declaration of principles, but a tool to implement specific policies.
Eenwerkprogramma is niet slechts een beginselverklaring, maar een middel om specifiek beleid in te voeren.
Final approval of a work programme may be made subject to the incorporation of amendments judged necessary by the member state.
De definitieve goedkeuring van een activiteitenprogramma kan afhankelijk worden gesteld van de opneming daarin van wijzigingen die door de lidstaat nuttig worden geacht.
And i hope that by discussing a work programme at the beginning of the year we will really introduce greater
Ik hoop dat door het bespreken van een werkprogramma aan het begin van het jaar er ook inderdaad meer transparantie
In addition the conference must launch a work programme on agriculture and take action on emissions from international aviation and shipping.
Voorts moet tijdens de conferentie een werkprogramma voor landbouw worden opgezet en moeten de emissies van de internationale luchtvaart en het zeevervoer worden aangepakt.

Results: 165, Time: 0.0574

Word by word translation


work
- werk de werkzaamheden te werken samenwerken arbeid
programme
- het programma programme het werkprogramma 't programma

S Synonyms of "a work programme"


"A work programme" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More