THE FULL IMPLEMENTATION IN DUTCH

Translation of The Full Implementation in Dutch

S Synonyms

Results: 406, Time: 0.0617

Examples of using The Full Implementation in a sentence and their translations

Support for the full implementation of nuclear and conventional disarmament agreements;
Steun voor de volledige tenuitvoerlegging van overeenkomsten inzake nucleaire en conventionele ontwapening;
However, the full implementation and efficient use of funding remain crucial.
De volledige tenuitvoerlegging en de efficiënte besteding van de financiering blijft evenwel cruciaal.
The full implementation of the environmental acquis remains another urgent priority.
De volledige uitvoering van het milieuacquis van de gemeenschap blijft een andere belangrijke prioriteit.
However, the starting point is the full implementation of existing EU rules.
Het vertrekpunt blijft echter de volledige tenuitvoerlegging van de bestaande eu-regelgeving.

The EU is firmly committed to the full implementation of unscrs 1970 and 1973.
De EU streeft vastbesloten naar de volledige uitvoering van de vnvr-resoluties 1970 en 1973.
The full implementation of the third postal directive should complement these efforts.
Deze inspanningen moeten worden aangevuld met de volledige tenuitvoerlegging van de derde postrichtlijn.
To maintain the full implementation.
Handhaving van de volledige tenuitvoerlegging.
However, there remain significant gaps in the full implementation of this legislation.
Er zijn echter nog grote tekortkomingen in de volledige tenuitvoerlegging van deze wetgeving.
Obstacles to the full implementation of these projects should be removed.
Belemmeringen voor een volledige uitvoering van deze projecten moeten worden weggenomen.
Hence our call for the full implementation of the IMS.
Vandaar onze oproep tot een volledige invoering van het IMS.
For both countries, the full implementation of the association agreements remains the primary objective of bilateral relations.
Voor beide landen blijft de volledige tenuitvoerlegging van de associatieovereenkomsten de voornaamste doelstelling van de bilaterale betrekkingen.
We will also have to press for the full implementation of the north-south comprehensive peace agreement.
We zullen ook druk moeten uitoefenen om de volledige uitvoering van het algemeen vredesakkoord tussen het noorden en het zuiden van sudan te bewerkstelligen.
Ukraine and the republic of moldova will wish to progress towards the full implementation of their visa liberalisation action plans.
Oekraïne en de republiek moldavië zullen de volledige tenuitvoerlegging van hun actieplannen inzake visumliberalisering wensen.
The agreed transitional arrangements for the full implementation of EU law are laid down in the treaty of accession.
De overeengekomen overgangsregelingen voor de volledige tenuitvoerlegging van de eu-wetgeving zijn in het toetredingsverdrag neergelegd.
The european council reaffirms its commitment to the full implementation of the quartet roadmap.
De europese raad bevestigt zijn engagement voor de volledige uitvoering van de routekaart van het kwartet.
According to the slovenian authorities, the full implementation of minimum level of taxation would exert additional pressure on prices and inflation.
Volgens de sloveense overheid zouden door de volledige toepassing van de minimumbelastingniveaus de prijzen en de inflatie extra onder druk komen te staan.
We will stress that the full implementation of the 2010 reforms is a critical element for boosting the legitimacy, credibility and effectiveness of the IMF.
Wij zullen beklemtonen dat de onverkorte uitvoering van de hervormingen van 2010 een cruciaal element is om de geloofwaardigheid, legitimiteit en doeltreffendheid van het IMF te vergroten.
The full implementation of the dayton agreement for bosnia-herzegovina is of great importance for the stability of the region.
De volledige uitvoering van het akkoord van dayton voor bosnië-herzegovina is van groot belang voor stabiliteit in de regio.
The agreed transitional arrangements for the full implementation of EU law are laid down in the treaty of accession.
De overeengekomen overgangsregelingen voor de volledige toepassing van de eu-voorschriften zijn vastgesteld in het toetredingsverdrag.
The full implementation of the internal market will be a key factor in bringing economic growth and jobs.
In de toekomst wordt de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt een doorslaggevende factor voor economische groei en werkgelegenheid.
This decision opens the way for the full implementation of the EU convention which calls for mutual assistance in criminal matters.
Dit besluit opent de weg voor de volledige implementatie van het eu-verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.
The council also supports the full implementation of the recommendations of the chemical action task force.
De raad ondersteunt ook de volledige uitvoering van de aanbevelingen van de task force voor acties op scheikundig gebied.
The full implementation of this agenda should result in a barrier-free digital europe for persons with disabilities.
De volledige tenuitvoerlegging van deze agenda zou moeten resulteren in een digitaal europa dat vrij is van belemmeringen voor mensen met een handicap.
The full implementation of the CFE treaty will create the foundation for the new cooperative security framework in europe.
De volledige toepassing van het cse-verdrag zal de basis vormen voor een nieuw samenwerkingskader op het gebied van veiligheid in europa.
Such disparities mean that the full implementation of environmental legislation in the community can not be ensured.
Het bestaan van deze verschillen betekent dat de onverkorte uitvoering van de milieuwetgeving in de gemeenschap niet is gegarandeerd.
The full implementation of directive 98/44 on the legal protection of biotechnological inventions will considerably improve legal certainty for industry.
De volledige toepassing van richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen zal de rechtszekerheid voor de industrie in grote mate verbeteren.
Thirdly and finally, the full implementation of the repair clause should result in falling car insurance premiums.
Ten derde en tot slot zal de volledige tenuitvoerlegging van de reparatieclausule naar verwachting tot lagere premies voor autoverzekeringen leiden.
The EU reiterates its support for the full implementation of resolution 1244 of the UN security council on kosovo and of the'standards before status' policy.
De EU zegt nogmaals haar steun toe aan de onverkorte uitvoering van resolutie 1244 over kosovo van de vn-veiligheidsraad en van het" standards before status"-beleid.
Member states should ensure the full implementation of the directive on the safety of nuclear installations.
De lid¬staten dienen in te staan voor de volledige uitvoering van de richtlijn voor de veiligheid van kerninstallaties.
The ECB gives priority to the full implementation of reliable annual and quarterly government revenue and expenditure.
De ECB geeft prioriteit aan de volledige implementatie van betrouwbare gegevens betreffende overheidsinkomsten en- uitgaven op jaar- en kwartaalbasis.

Results: 406, Time: 0.0617

See also


through the full implementation
door middel de integrale tenuitvoerlegging door de volledige uitvoering door middel een volledige uitvoering door volledig uitvoering
in the full implementation
in de volledige uitvoering bij de volledige tenuitvoerlegging in de volledige tenuitvoerlegging de algehele uitvoering
with the full implementation
bij een volledige toepassing met de volledige toepassing met de volledige tenuitvoerlegging
are the full implementation
zijn de volledige omzetting zijn een volledige toepassing
requires the full implementation
vereist de volledige uitvoering vraagt de volledige uitvoering
full implementation of the principle
de volledige toepassing van het beginsel
full implementation of the provisions
de volledige uitvoering van de bepalingen de onverkorte toepassing van de bepalingen een volledige tenuitvoerlegging van de voorschriften de volledige tenuitvoerlegging van de bepalingen de volledige omzetting van de bepalingen
attached to the full implementation
hecht aan de volledige uitvoering
the need for full implementation
de noodzaak volledige implementatie de noodzaak van volledige tenuitvoerlegging volledig moet worden uitgevoerd de noodzaak een volledige uitvoering
full implementation of the roadmap
volledige uitvoering van de routekaart de volledige tenuitvoerlegging van de routekaart
full implementation of the treaty
de volledige tenuitvoerlegging van het verdrag de volledige toepassing van het verdrag de volledige uitvoering van het verdrag
full implementation of the strategy
volledige tenuitvoerlegging van de strategie de onverkorte uitvoering van de strategie volledige toepassing van de strategie

Word by word translation


full
- volledige vol volwaardige optimaal voltallig
implementation
- de uitvoering de tenuitvoerlegging de toepassing de implementatie de invoering

"The full implementation" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More