CASE IN NORWEGIAN

How to say case in Norwegian

S Synonyms

Results: 4828, Time: 0.1119

Examples of using Case in a sentence and their translations

Also, in my case, derek.
I mitt tilfelle, også derek.
But in this case he will be very predictable and not stupid.
Men i denne saken vil han være veldig beregnelig og ikke dum.
In my case, it 's not just a metaphor.
I mitt tilfelle er det ikke bare en metafor.
In case you forget it.
I fall du glemmer det.

And in your case, with great pleasure, macgyver.
Og i ditt tilfelle med stor glede, macgyver.
But we had this case many years ago.
Men denne saken hadde vi oppe for mange år siden.
That 's our case.
Det er saken vår.
Oh, and, in your case, the beat-ing.
Og i ditt tilfelle, jul-ingen.
In case you need to come and go.
I fall du må komme og gå.
If you can survive one minute with case, you will get 100 bucks.
Hvis du klarer ett minutt med case, får du 100 dollar.
Hey, case, it 's mike.
Hei, case, det er mike.
You take that case and run as long as you can.
Ta kofferten og løp så lenge du orker.
I hide case and transfers the risk to others.
Jeg skjuler saken og overfører risikoen til andre.
In case you misplaced it, my phone number is 4.
I fall du har forlagt det, er nummeret mitt 4--.
In your unusual case, your mother.
I ditt uvanlige tilfelle, din mor.
Just in case we do not win.
Bare i fall vi ikke vinner.
I am not on that case.
Jeg er ikke på den saken.
Whole case.
Hele kassen.
Him and case used to train together in brazil.
Han og case trente sammen i brasil.
Or in your case, a cheesecake-scented goddess.
Eller som i ditt tilfelle, en ostekakeduftende gudinne.
I cleaned out your case last night.
Jeg tømte kofferten din i går kveld.
You have tried your last case in this state.
Du har ført din siste rettssak i denne delstaten.
In case she needs support.
I tilfelle hun trenger støtte.
It 's in the library in my case.
Den er i kofferten min i biblioteket.
That little yellow case back there.
Den lille gule kassen bak der.
We need to help barry with his case.
Vi må hjelpe barry med saken hans.
In the best case, three weeks.
I beste fall, tre uker.
Would not mr. case be upset with that?
Mr. case er ikke sint?
Put that in a glass case.
Legg det i et glass etui.
Our entire mission is in that case.
Hele vårt oppdrag er i den kassen.

Results: 4828, Time: 0.1119

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More