RECOGNIZING IN DUTCH

Translation of Recognizing in Dutch

S Synonyms

Results: 412, Time: 0.0825

erkennen (29) erkend (15) erkennende (17) erkennend (17) de herkenning (4) erkent (4) erkenden (3)

Examples of using Recognizing in a sentence and their translations

And there's nothing hypocritical about recognizing your heritage.
En er is niets hypocriets aan het erkennen van je afkomst.
By recognizing the usefulness of measures to provide financial and tax incentives;
Er wordt erkend dat financiële en fiscale stimuleringsmaatregelen nuttig zijn;
The parties and the signatory CARIFORUM states, recognizing.
De partijen en de overeenkomstsluitende cariforum-staten erkennen.
Thanks for recognizing me.
Bedankt voor de herkenning van mij.

That would mean taking responsibility and recognizing that he's made mistakes.
Dat zou betekenen dat hij verantwoordelijkheid neemt en erkent dat hij fouten heeft gemaakt.
Thank you for recognizing that.
Bedankt dat u dat erkent.
Thanks for recognizing it.
Fijn dat je dat erkent.
Recognizing the value of doing what you hate.
Bewust zijn van de waarde van wat je haat te doen.
There's nothing wrong with recognizing those whose faith inspires them to great deeds.
Er is niets mis... met het erkennen van mensen die goede daden verrichten.
Recognizing change is the key to survival.
Herkenbare verandering is de sleutel om te overleven.
ACLS protocols, recognizing the different arrhythmias.
ACLS protocollen, het herkennen de verschillende ritmestoornissen.
Most prosopagnosiacs develop unconscious strategies for recognizing the people they know.
De meeste prosopagnosiacs ontwikkelen onbewuste strategieën voor het herkennen van de mensen die ze kennen.
But recognizing evil isn't the hardest part.
Maar de erkenning van het kwaad is niet het moeilijkste deel.
By recognizing it for what it is... weakness.
Door het te onderkennen voor wat het is: zwakte.
My compensation package was about recognizing what i do.
Mijn beloning was een erkenning van wat ik doe.
Are you ashamed of recognizing how pathetic your life is?
Ben je bang om in te zien hoe zielig jou leven is?
Recognizing the essential role of the european parliament and extending its powers;
Erkenning van de wezenlijke rol van het europese parlement dat ruimere bevoegdheden moet krij gen.
They're people that have difficulty recognizing how important they really are.
Het zijn mensen die moeilijkheden hebben te herkennen... hoe belangrijk ze zijn.
And thank you for recognizing that you were, in fact, indulged... mightily.
Dank u voor de erkenning, dat ik toegeeflijk was. heel toegeeflijk.
And the hopeful response derives from recognizing that islam and democracy are technologies.
Het hoopvolle komt voort uit de erkenning dat de islam en democratie technologieën zijn.
Recognizing what is working and sticking with it.
Herkennen wat werkt en erbij blijven.
It's basically recognizing that sitopia already exists in little pockets everywhere.
Het is eigenlijk het herkennen dat sitopia al overal bestaat in kleine groepen.
The conditions for recognizing producers' groups.
De voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen;
You recognizing people?
Herken jij die klerelijers?
Never recognizing when they're in the presence... of true power.
Ze zien het nooit als er... echte macht is.
But their resistance to recognizing problems at home runs even deeper.
Maar hun verzet tegen het onderkennen van problemen in eigen land gaat zelfs nog verder.
The recognizing and acknowledging of fear... is a mark of wisdom.
Het herkennen en erkennen van angsten... is een teken van wijsheid.
Part going-away party, part recognizing suren as the new leader of boston.
Deels als afscheidsfeest, deels om suren als de nieuwe leider van boston te erkennen.
The possibility of recognizing producer organizations exclusively for a specific area of activity.
De mogelijkheid om een producentenorganisatie als enige voor een bepaald werk gebied te erkennen.

Results: 412, Time: 0.0825

See also


in recognizing
erkenning van herkende bij het herkennen in de erkenning hebt in het herkennen
whilst recognizing
bewust terwijl tegelijkertijd erkend erkent hoewel zij toegeeft
on recognizing
in het herkennen op het herkennen op de erkenning
so recognizing
dus herkenden we
for not recognizing
niet herkende ik niet gezien heb wat voor voor het niet herkennen
recognizing periods of study abroad
de erkenning van de schooltijdvakken in het buitenland de erkenning van de schooltijdvakken in het buiten land
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More