MATTERED IN NEDERLANDS

Vertaling van Mattered in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 395, Tijd: 5.132

belangrijk (66) uitgemaakt (44) telde (41) ertoe deed (25) er toe deed (19) uitmaakte (20) ertoe deden (6) ertoe doet (5) schelen (4) telt (4) uitmaakt (3)

Voorbeelden van het gebruik van Mattered in een zin en hun vertaling

He broke the only thing that mattered to me, because he could.
Hij maakte het enige kapot dat belangrijk voor me was, omdat hij kon.
Would it have mattered if i had?
Zou het uitgemaakt hebben als ik had?
It mattered to you.
Het was belangrijk voor jou.
It wouldn't have mattered, detective.
Het zou niets uitgemaakt hebben, rechercheur.

What mattered was the experience.
Wat telde was de belevenis.
What mattered now was national security.
Wat nu belangrijk was, was de nationale veiligheid.
If something mattered, he would tell me.
Als iets ertoe deed, vertelde hij het.
Somehow, i don't think that would have mattered.
Ergens dat ik dat het niet veel zou hebben uitgemaakt.
All that mattered was georgia was there.
All wat telde was dat georgia er was.
I saw a lot of people who would lost everything that ever mattered.
Ik zag veel mensen die alles wat belangrijk is verloren hebben.
The only thing that mattered was that map.
Het enige wat ertoe deed, was die kaart.
Only thing that mattered was i wasn't enough for her.
Het enige dat telde, was dat ik niet genoeg voor haar was.
What mattered was, is that you gave it to me.
Wat er toe deed is dat je het mij hebt gegeven.
I thought it mattered to you.
Ik dacht dat het belangrijk voor je was.
Oh, that wouldn't have mattered.
Dat zou niet hebben uitgemaakt.
She stole the only thing that mattered to me.
Ze heeft het enige wat belangrijk is van mij gestolen.
Rose, it wouldn't have mattered. i know.
Rose, dat had niet uitgemaakt.
All that mattered was that my men were safe.
Het enige, wat telde was, dat mijn mannen veilig waren.
The only thing that mattered was my son.
Het enige dat er toe deed was mijn zoon.
You were brave today... when it mattered.
Je deed het goed vandaag, toen het ertoe deed.
For a while there, nothing mattered to me: my home. my husband.
Niets kon me nog schelen, m'n huis, m'n man, dit leven.
Nothing else mattered.
De rest kon niks schelen.
I thought that all that mattered was this job.
Ik dacht dat alles wat er toe deed deze baan was.
There was only one message that mattered.
Er was maar één bericht belangrijk.
It was the only thing that mattered.
Het enigste wat ertoe deed.
All that mattered is the material support itself.
Het enige dat telde was de materiële steun zelf.
She said none of this mattered anymore and that she was gonna quit.
Ze zei dat het niets meer uitmaakte en dat ze er toch mee stopte.
No. it wouldn't have mattered to me.
Nee, dat zou me ook niet uitgemaakt hebben.
In my defense, i didn't know you mattered.
Ik wist niet dat je er toe deed.
You must know that to will... you were all that ever mattered.
Je moet weten dat jij voor will altijd het enige was dat telde.

Uitslagen: 395, Tijd: 5.132

ZIE OOK

Zie ook


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer