SIGNIFIENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Signifient in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0367

Voorbeelden van het gebruik van Signifient in een zin en hun vertaling

Betekenen

( signifier , vouloir dire , représentent )
Les flèches signifient que vous êtes prêt pour la prochaine étape.
De pijlen betekenen dat u klaar bent voor de volgende stap.
Que signifient ces signes à l'avant?
Wat betekenen die tekens op het voorvel?
Andere zin voorbeelden
Donc les jeux signifient bien plus.
Dus een spel betekent meer voor ons.
Mais que signifient ces sanctions?
Maar wat betekenen die sancties?
Ces fleurs signifient ce que je pense?
Betekent die bloem wat ik denk dat ze betekent?
Parce que les mots signifient que dalle dans ce monde,
Want woorden betekenen helemaal niets in deze wereld.
Que signifient la triste fixité de mon regard, mon silence et ma sombre mélancolie?
Of wat betekent mijn starre oog, mijn stilzwijgen en droefgeestigheid?
Que signifient les nombres?
Wat betekenen de nummers?
Deux montres signifient deux victimes?
Horloges, betekent dat 2 slachtoffers?
Plusieurs" signifient normalement trois ou plus, n'est-ce pas?
Een paar' betekent meestal drie of meer, nietwaar?
Elles signifient beaucoup pour moi.
Die betekenen veel voor me.
Que signifient les palmiers?
Wat betekenen die palmen?
Que signifient les lettres A et O?
En wat betekent"A-G"?
Ils signifient qu'ils arrivent ici. Dans ce château.
Dat betekent dat ze hierheen komen, naar dit kasteel.
Que signifient ces termes?
Wat betekenen deze termen?
Je veux savoir ce que ces symboles signifient.
Ik wil vragen wat dat symbool betekent.
Des petits changements dans nos vies signifient de grands changements dans la vie des autres.
Kleine veranderingen in onze levens betekenen grote veranderingen in andere levens.
Elles signifient que M. Florrick a volé une élection.
Ze betekenen dat Mr. Florrick een verkiezing stal.
On devrait peut-être chercher ce que signifient ces nombres?
Moeten we niet achterhalen wat dat getal betekent?
Que signifient ces numéros?
Wat betekenen die nummers?
Religion et origine ethnique" signifient racisme.
Religie en etnische afstamming”, dat betekent racisme.
Qu'est-ce que ces chiffres signifient?
Wat betekenen die getallen?
Est-il possible qu'ils signifient quelque chose d'autre?
Kan het zijn dat het iets anders betekent?
Je ne sais pas ce qu'elles signifient.
Ik weet alleen niet wat het betekent.
Nous savons que le nationalisme et la pauvreté signifient la guerre.
Wij weten dat nationalisme en armoede oorlog betekenen.
Susan, savez-vous ce que les mots"guerre psychologique" signifient?
Susan, weet je wat psychologische oorlogsvoering betekent?
Les gens qui signifient quelque chose pour moi.
Mensen die iets voor me betekenen.
Je peux peut être comprendre ce qu'ils signifient.
Misschien kan ik uitzoeken wat ze betekenen.
Tu sais ce que ces symboles signifient?
Weet je wat die symbolen betekenen?
Lenny, je dois savoir ce que les numéros signifient?
Ik moet 't weten, Lenny: Wat betekenen die nummers?

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0367

Zie ook


que signifient
wat betekenen wat willen wat houden
elles signifient
ze betekenen ze staan
ce qu'ils signifient
wat ze betekenen wat ze zeggen
que signifient-ils
wat betekenen ze wat betekenen die getallen
que signifient-elles
wat betekenen ze
ces chiffres signifient
betekenen die getallen deze cijfers betekenen die nummers betekenen
les flèches signifient
pijlen betekenen
l'union ne signifient
unie betekenen
signifient en réalité
feitelijk betekenen eigenlijk betekenen
signifient qu'il existe
betekenen dat er
ils ne signifient rien
ze betekenen niks ze betekenen helemaal niets
signifient que les normes
houden in dat normen
signifient la même chose
betekenen hetzelfde
ce que ces symboles signifient
wat dat symbool betekent wat die symbolen betekenen

S Synoniemen van "signifient"


"Signifient" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer