RENDRAIT IN NEDERLANDS

Vertaling van Rendrait in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0643

Voorbeelden van het gebruik van Rendrait in een zin en hun vertaling

Vous pensez que ça rendrait les choses plus faciles si je vous revoyais?
Zou dit het makkelijker maken als ik je weer zou zien?
Rien ne me rendrait plus heureux que de t'épouser un jour.
Niets zou me gelukkiger maken, dan ooit met jou trouwen.
Tu sais ce qui les rendrait meilleurs?
Weet je wat ze nog beter zou maken?
Je pensais que ça te rendrait heureux de l'entendre.
Ik dacht dat dat je blij zou maken.

Wordt

( est , devient , en )
Ça la rendrait folle.
Dan wordt ze krankzinnig.
On la rendrait plus Alien.
Ze wordt meer buitenaards.
Andere zin voorbeelden
Ça rendrait ma tâche encore plus difficile.
Het maakt mijn werk dat veel moeilijker.
Car ça rendrait cette compagnie moins importante pour la société.
Want dat maakt het bedrijf minder relevant, voor de maatschappij.
Apparemment, ça nous rendrait vulnérable au pêché.
Blijkbaar, maakt het ons vatbaar voor zonden.
On croyait que ça le rendrait heureux.
We dachten dat het hem gelukkig zou maken.
J'essayais de penser à un truc qui rendrait ce baiser aussi unique que le premier.
Ik wilde aan iets denken waardoor deze kus bijzonder wordt.
Rien ne me rendrait plus heureuse.
Niets maakt me meer blij.
Alors je vais le faire d'une façon qui rendrait ma mère fière.
Dat zal ik doen op een manier die mijn moeder trots zou maken.
L'amour me rendrait faible.
De liefde maakt mij zwak.
On l'a pas! Si on l'avait, on vous le rendrait.
Als we 'm hadden, kreeg je 'm terug.
A mes yeux, cela ne vous rendrait que plus utile.
In mijn ogen wordt je daar nuttiger door.
Peut-être que la beauté de cette maison rendrait son propriétaire moins repoussant,?
Maakt ditfraaie huis de eigenaar niet wat minder weerzinwekkend?
Ils m'ont dit que ça me rendrait fort, et c'était le cas.
Ze zeiden dat het mij sterk zou maken en dat deed het.
Ce qui me rendrait heureux.
Wat me gelukkig zou maken.
Sans blague, ça te rendrait cinglée.
Echt waar dat het je gek zal maken.
Ça le rendrait aveugle.
Dat maakt hem blind.
C'est ce qui te rendrait heureux,?
Zou jou dat gelukkig maken?
Pensez-vous... Que ce-ci le rendrait heureuse?
Denk je dat dit haar gelukkig zal maken?
Et je croyais que ma revanche me rendrait heureuse.
Ik dacht dat wraak me gelukkig zou maken.
Le rétrovirus les rendrait pratiquement inoffensifs.
Het retrovirusgas maakt ze vrijwel onschadelijk.
Normalement, ça me rendrait furieuse, mais je t'ai fait pareil.
Normaal zou ik nu boos worden. Maar ik deed precies hetzelfde.
Je ne savais pas que traîner avec toi me rendrait plus intelligent.
Ik wist niet dat ik slimmer werd van met jou omgaan.
Elles auraient une sorte de pouvoir mystique qui rendrait les hommes fous.
Ze schijnen een geheimzinnige macht te hebben waarmee ze mannen dol maken.
Et il y a quelque chose d'autre là-bas qui rendrait une vie enrichissante.
En er is daar nog iets wat mijn leven de moeite waard maakt.
Ferais-tu quelque chose qui me rendrait très heureuse?
Zult u iets doen dat me erg gelukkig maakt?

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0643

Zie ook


rendrait même
eens merken
voir rendrait
zien maakt
la communauté rendrait
de gemeenschap maakt
le rendrait incapable
hem hulpeloos maakte
me rendrait hystérique
zou me hysterisch maken
vous rendrait-il
hij haar teruggeven
me rendrait plus heureux
me gelukkiger maken mij gelukkiger zal maken dan
me rendrait très heureuse
zou ik heel gelukkig zijn me erg gelukkig maakt zou me erg gelukkig maken
rendrait plus heureux que
gelukkiger maken dan dat
rendrait encore plus difficile
nog moeilijker maakt nog moeilijker wordt om
il me rendrait riche
hij me rijk zou maken
ça me rendrait fort
het mij sterk zou maken
ça nous rendrait vulnérable
maakt het ons vatbaar
que ça te rendrait heureux
dat dit je blij zou maken dat het jou gelukkig zou maken
que ça vous rendrait fous
dat jullie razend zouden worden

"Rendrait" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer