WORDEN IN FRANS

Vertaling van Worden in het Frans

Uitslagen: 312809, Tijd: 0.0695

Voorbeelden van het gebruik van Worden in een zin en hun vertaling

Ze mogen niet worden medegedeeld aan derden.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Wil je Ra's worden of wil je sterven?
Tu veux devenir Ra's, ou tu veux mourir?
Het kan worden gestopt in een keer.
Il peut être arrêté à la fois.
Genvoya mag niet gelijktijdig worden toegediend met andere antiretrovirale geneesmiddelen zie rubriek 4.5.
Genvoya ne doit pas être co-administré avec d'autres médicaments antirétroviraux voir rubrique 4.5.
De voorzitter en diens twee plaatsvervangers worden door de regering aangesteld voor vier jaar.
Le président et ses deux suppléants sont désignés par le Gouvernement pour quatre ans.
Ik zou graag grootmoeder worden, Vladimir.
J'aimerais bien devenir grand-mere, Vladimir.
Ze had nooit moeder moeten worden.
Elle aurait jamais dû devenir mère.
Ze worden bovendien door de Regering of diens gemachtigde medeondertekend.
Ils sont en outre contresignés par le Gouvernement ou son délégué.
We worden aangevallen!
On est envahi!
Genvoya mag niet gelijktijdig worden toegediend met andere antiretrovirale geneesmiddelen.
Genvoya ne doit pas être co-administré avec d'autres médicaments antirétroviraux.
Ik wil een ster worden,
Je veux être une star.
Precieze projecten worden in nauwe samenwerking met het bevoegde RCPB vastgesteld.
Des projets précis seront définis en étroite coopération avec le CCMGP compétent.
Worden we allemaal bevroren?
On est tous congelés?
Om ze te verslaan moeten we freaks en fanatici worden.
Pour les battre, il faut devenir des fanatiques et des monstres.
De prestaties van de personeelsleden worden in uren van 60 minuten uitgedrukt.
Les prestations des membres du personnel sont exprimées en heures de 60 minutes.
Televisiejournaals en politieke informatieprogramma's mogen niet worden gesponsord.
Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne peuvent être parrainés.
De prijswinnaars worden op de hoogte gebracht en voor de prijsuitreiking uitgenodigd.
Les lauréats seront informés et invités à la remise de Prix.
Ze worden groter!
Ils deviennent plus grands!
De volgende entiteiten kunnen lid worden van een EGTS.
Les entités suivantes peuvent devenir membres d'un GECT.
Worden als gereserveerd beschouwd.
Sont considérées comme réservées.
De heilige islamitische plaatsen worden steeds moeilijker toegankelijk gemaakt.
L'accès aux lieux saints musulmans est rendu de plus en plus difficile.
Niet als we dan net zo worden als die mensen bij de supermarkt.
Pas si on devient comme ces gens au supermarché.
We worden aangevallen!
On est attaqués!
De plaatsvervangers worden op dezelfde manier aangeduid als de effectieve leden.
Les membres suppléants seront désignés de la même manière que les membres effectifs.
Voorschotfacturen worden trimestrieel door DE POST aan de Staat opgestuurd.
Des factures d'acompte sont envoyées trimestriellement par LA POSTE à l'Etat.
Worden ze tweeling?
Elles deviennent jumelles?
Deze lijst kan volgens dezelfde procedure worden aangevuld of gewijzigd.
Cette liste peut être complétée ou modifiée selon la même procédure.
De volgende entiteiten kunnen lid worden van eenERI.
Les entités suivantes peuvent devenir membres d'une ERI.
Ook die tekst zou gepreciseerd kunnen worden.
Ce texte pourrait également être précisé.
Wie ik ga worden, er zal goed voor me gezorgd worden.
Qui que je devienne, on s'est bien occupé de moi.

Uitslagen: 312809, Tijd: 0.0695

Zie ook


worden gebruikt
être utilisé utilisés
worden vastgesteld
sont arrêtées sont fixées être adoptées
worden genomen
être prises prendre
worden uitgevoerd
sont effectués exportés
worden toegepast
appliquer être appliquées application
worden vervangen
sont remplacés
worden gewijzigd
être modifiée modifier
worden behandeld
être traités traités par
worden opgenomen
figurer être inclus inclure être intégrées
worden toegekend
être accordée être octroyée
worden ingediend
être introduite être présentées
worden verbeterd
améliorer être améliorée
worden goedgekeurd
est approuvé
worden verleend
être accordée
worden aangepast
être adaptée adapter
worden bepaald
sont déterminées déterminer
worden geacht
sont réputés sont considérés comme sont censés
worden gebracht
être mis être portée la mise
worden versterkt
renforcer être renforcée
worden verricht
sont effectués effectuées

"Worden" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer