HARMONIZING IN NEDERLANDS

Vertaling van Harmonizing in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 392, Tijd: 0.0713

Voorbeelden van het gebruik van Harmonizing in een zin en hun vertaling

Harmonizing indirect taxes, such as fuel taxes;
De harmonisatie van indirecte belastingen zoals brandstofheffingen;
Important decisions were taken with a view to harmonizing asylum pol icies.
Er zijn belangrijke besluiten genomen met het oog op de harmonisatie van het asielbeleid.
Extending the european networks and harmonizing technical standards;
De europese netwerken verder uit te breiden en de technische normen te harmoniseren;
The committee welcomes the commission proposal on harmonizing registration certificates.
Het comité schaart zich achter dit commissievoorstel, het kentekenbewijs te harmoniseren.

You know, the word"harmonizing" comes from the word"harmony.
Het woord harmonieus komt van het woord harmonie.
When harmonizing, the commission has to take as a basis a high level of protection.
Bij harmonisatie moet de commissie uitgaan van een hoog beschermingsniveau.
Harmonizing you make me happy when skies are grey.
Harmonizing je maakt me blij wanneer lucht grijs.
The process of harmonizing the basis of assessment began in 1977.
Met de harmonisatie van de btw-grondslag werd in 1977 begonnen.
The treaty expressly rules out the possibility of harmonizing education systems.
In het eg-verdrag wordt harmonisatie van de onderwijsstelsels uitdrukkelijk uitgesloten.
Progress on harmonizing the legal framework for payments is rather limited.
Bij de harmonisatie van het rechtskader voor betalingen is tot dusver nog maar weinig vooruitgang geboekt.
The process of harmonizing the bases of assessment began in 1977.
Met de harmonisatie van de btw-grondslagen werd in 1977 begonnen.
Nevertheless proposals could be submitted for harmonizing export guarantee regulations.
Er zouden niettemin voorstellen voor een harmonisatie van de exportgarantieregelingen kunnen worden gedaan.
Gradually harmonizing procedures formulation and implementation of policies within the Community;
Geleidelijke harmonisatie van de procedures voor ontwikkeling en uitvoering van onderzoekbeleid in de gemeenschap.
This is not a matter of harmonizing road traffic legislation in europe.
Het gaat hier niet om een harmonisering van de europese verkeersregels.
Harmonizing like there's only emptiness.
Hharmoniseren alsof er alleen maar leegte is.
Harmonizing access rules.
Harmonisatie van de regels voor toegang a.
Progress in harmonizing the cigarette excise has been slow and difficult.
Bij de harmonisatie van de accijnzen op sigaretten werd langzaam voortgang gemaakt en stuitte men op moeilijkheden.
Harmonizing business taxation has no place on any EU agenda.
De harmonisatie van de bedrijfsbelasting komt op geen enkele agenda van de europese unie voor.
Further harmonizing tax legislation;
Voortzetting van de harmonisering van de belastingwetgeving;
Harmonizing taxation measures that will be proposed or adopted in 1994.
Harmonisatie van belastingmaatregelen die in de zomer van 1994 worden voorgesteld of goedgekeurd.
Cooperation should focus primarily on harmonizing procedural rules and administrative assistance.
De samenwerking dient voornamelijk te zijn gericht op harmonisatie van procedurele voorschriften en ambtelijke bijstand.
The rapporteur focuses strongly on settling and harmonizing national levies.
Hij spitst zijn aandacht toe op de afschaffing en harmonisatie van nationale heffingen.
Fostering industrial and intellectual property by harmonizing national systems;
Bevordering van intellectueel en industrieel eigendom via harmonisatie van de nationale systemen;
The desirability of harmonizing the right of prior use should also be considered.
Ook moet worden overwogen of het recht van voorgebruik dient te worden geharmoniseerd.
The desirability of harmonizing the right of prior use should also be considered.
Ook moet worden overwogen of het recht van voorgebruik moet worden geharmoniseerd.
Improving information and harmonizing instruments.
Verbetering van de gegevens en harmonisatie van de instrumenten.
This includes harmonizing.
Dit omvat het harmoniseren van.
Council directive 93/98/EEC of 29 october 1993 harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights.
RICHTLIJN 93/98/EEG VAN DE RAAD van 29 oktober 1993 betreffende de harmonisatie van de bescherraingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten.

Uitslagen: 392, Tijd: 0.0713

ZIE OOK

Zie ook


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer