INVITENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Invitent in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0379

Voorbeelden van het gebruik van Invitent in een zin en hun vertaling

Verzoeken

( demandes , inviter , requêtes )
Elles invitent notamment la Commission à réfléchir à d'autres alternatives budgétaires possibles.
Zij verzoeken de Commissie met name om zich te beraden op mogelijke begrotingsalternatieven.
Les États membres invitent les pays partenaires.
De lidstaten verzoeken de partnerlanden.
Les entités adjudicanices invitent simultanément et par écrit les candidats sélectionnés.
De aanbestedende diensten nodigen de uitgekozen gegadigden allen tegelijk en schriftelijk uit.
Cortex, les rennes invitent les elfes à venir à une fête chez Donner.
Brain. De rendieren nodigen de elven uit... voor een feest bij Donner.

Roepen

( appeler , crier , demandons )
Les chefs syndicaux invitent à la grève contre Westinghouse.
Vakbondsleiders roepen op tot staking bij Westinghouse.
Ils invitent des idiots pour les rendre dingues.
Ze roepen de idioten op en dan maken ze hun gek.
Ils m'invitent beaucoup.
Ze vragen me vaak.
C'est de cette façon que les femmes et les chats invitent à l'intimité.
Op die manier vragen vrouwen en katten om intimiteit.

Uitnodigen

( questions , demander , inviter )
Bleacher et le département des Sciences vous invitent aux Olympiades de Physique.
Pleacher en de wetenschap-afdeling van Neptune High... willen jullie uitnodigen voor de jaarlijkse natuurkunde spelen.
Fred, c'est un honneur. Que des personnes comme elles invitent des gens comme nous.
Het is een eer, Fred, dat ze mensen zoals wij uitnodigen.
Andere zin voorbeelden
Ils invitent la Commission à soutenir ces actions dans le respect du principe de subsidiarité.
Zij verzoeken de Commissie deze acties te ondersteunen met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel.
Ils invitent Les instances compétentes à prendre Les initiatives nécessaires à Leur réalisation.
Zij verzoeken de bevoegde inetanties de nodige initiatieven te nemen om deze te verwezenlijken.
Ils invitent le chef de la police a des cocktails.
Ze nodigen de commissaris uit voor cocktails.
Ils invitent les autorités yougoslaves à donner leur accord, qui est juridiquement indispensable.
Ze verzoeken de Joegoslavische autoriteiten daarvoor de juridisch onontbeerlijke toestemming te geven.
C'est les filles qui invitent les mecs.
Het is het soort feest waar de meisjes de jongens vragen.
Ils invitent la Commission à soutenir les travaux dans ce domaine.
Zij verzoeken de Commissie de werkzaamheden op dit gebied te steunen.
La Commission et le Conseil invitent le Conseil européen.
De Com missie en de Raad verzoeken de Europese Raad.
Invitent la Commission et les États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives.
NODIGEN DE COMMISSIE EN DE LIDSTATEN UIT OM BINNEN HUN RESPECTIEVE BEVOEGDHEDEN.
Les mariés vous invitent à célébrer leur amour éternel.
Het bruidspaar vraagt jullie medewerking voor een eerbetoon... aan hun eeuwigdurende liefde.
Un soir, ils m'invitent à dîner, lui et ma belle-soeur.
Op 'n avond nodigt hij me thuis uit. Hij en m'n schoonzus,
Mais vos écrits invitent à une confrontation directe!
Maar in je eigen woorden roepend om een confrontatie!
Les citoyens européens nous invitent à répondre à des demandes précises.
De Europese burgers verlangen van ons antwoorden op duidelijke vragen.
Les Cohen nous invitent.
De Cohens hebben ons gevraagd.
N'oublie pas, Angela et Hodgins nous invitent ce soir avec les enfants.
Vergeet niet dat we vanavond bij Angela en Hodgins uitgenodigd zijn.
Et tous ceux qui invitent Hilary?
En alle jongens die Hilary mee uit vragen?
J'imagine que c'est quand les filles invitent les garçons.
Ik denk dat het iets is als de meiden de jongens uitvragen.
Kip et Joan nous invitent sur leur bateau.
We gaan met Kip en Joan mee op de boot.
On dirait qu'ils nous invitent à monter.
Het lijkt erop dat ze ons uitnodigen om naar binnen te gaan.
Les participants invitent la Commission à approfondir les thèmes de discussion et à préparer la prochaine conférence.
De deel­nemers verzoeken de Commissie dieper in te gaan op de behandelde onderwerpen en de volgende conferentie voor te bereiden.
Les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres.
De aanbestedende diensten nodigen de daartoe uitgekozen gegadigden gelijktijdig en schriftelijk uit tot het doen van een inschrijving.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0379

Zie ook


elles invitent
verlangen zij verzoeken zij opgeroepen zij nodigen
invitent la commission
verzoeken de commissie commissie verzocht nodigen de commissie uit
les signataires invitent
ondertekenaars verzoeken
les participants invitent
de deelnemers verzoeken
invitent les journalistes
de uitnodiging van journalisten
invitent les femmes
de vrouwen oproepen om
ils vous invitent
ze je vragen
elles m' invitent
zij mij toe uitnodigt zij mij oproepen
ils nous invitent
nodigen ze ons uit ze ons uitnodigen om
comité et invitent
van de commissie en verzoeken
ils invitent la commission
zij verzoeken de commissie zij verzoe­ken de commissie om zij vragen de commissie
les ministres invitent la commission
de ministers verzoeken de commissie
les conclusions de lisbonne invitent
conclusies van lissabon vragen
les filles invitent les garçons
de meiden de jongens uitvragen
questions préjudicielles invitent la cour
prejudiciële vragen nopen het hof
invitent un nombre de candidats au moins égal
nodigen een aantal gegadigden uit dat ten minste gelijk is aan
les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins
aanbestedende diensten nodigen een aantal gegadigden uit dat ten minste
le parlement européen et le conseil invitent la commission à faire
het europees parlement en de raad verzoeken de commissie om

"Invitent" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer